Av Midtre Gauldal Venstre v. Kari Haukdal

Omstillingsprosjektet i Midtre Gauldal er nå startet opp. I tillegg er det nå bare ett alternativ for plassering av nye E6, tunnelløsningen. Det skulle nå ligge godt til rette for at man endelig kan komme i gang med en detaljert arealplanlegging i Støren sentrum og næringsutvikling i hele kommunen. Det er nå på tide å finne ut hva som er viktige elementer i utviklinga av et levende og pulserende sentrum. Hva vil vi ha å tilby som vil være verdt å bruke tid på framfor andre tettsteder langs veien?

I den anledning ble omstillingskommunen Indre Fosen invitert til å dele sine erfaringer med folk i vår kommune på et åpens digitalt møte før jul. De hadde erfart at det i første omgang var viktig å styrke de virksomheter som allerede fantes, og se på muligheter for å utvikle næringer i tilknytning til disse. I ordskiftet etterpå ble det fra flere i kommunen blant annet pekt på muligheter for å utvikle flere næringer i tilknytning til turisme, matproduksjon og husflid.

Mange som driver forretning og serveringssteder på Støren er redd at en E6 utenom Støren sentrum vil medføre færre kunder. Ordføreren uttalte i et innlegg at han er sikker på at vi sammen vil lykkes i å lokke veifarende til å stoppe opp på Støren, fordi det her vil tilbys noe som trafikantene vil ha behov for.

Likedan er det viktig for fastboende å ha hyggelige møteplasser med aktiviteter som skaper liv og røre og trivsel. Det kan også føre til at flere får lyst til å bosette seg i kommunen, og dermed gi større omsetning på sikt.

Gaula natursenter – hvilken funksjon har senteret i omstillingsprosjektet som kommunen nå har startet? Natursenteret er blant annet stedet for turistinformasjon.  I disse dager har de ansatte mottatt oppsigelsesbrev. Dersom omstillingsprosjektet går for å satse mer på turistnæring i kommunen, er det da riktig å legge ned natursentret som gir informasjon til turister om hvilke fritidstilbud som finnes? Hvor ellers kan de få veiledning til hvordan de kan planlegge for et innholdsrikt opphold i kommunen vår?

På natursenteret har vi også Børs Basar hvor det selges lokalprodusert mat og husflidsprodukter. Butikken har et helt unikt vareutvalg som får gode tilbakemeldinger fra turister og andre som er innom. Mange stopper på Støren når de er på utkikk etter spesielle gaver, eller bare stopper av nysgjerrighet for å se på vareutvalget. På området rundt og i Natursenteret blir det flere ganger i året arrangert markedsdager hvor lokalprodusenter selger sine varer. Natursenteret har vært en viktig pådriver for å få i stand disse markedsdagene. Dette har vært populære dager hvor det har vært stort oppmøte av interesserte kunder.

Mange av produsentene som leverer varer til Børs Basar eller deltar på markedsdagene, er nå frustrerte på grunn av usikkerheten rundt drifta av natursenteret. Hvor skal de nå få solgt varene sine?

Venstregeriljaen har vanskelig for å se for seg et omstillingsprosjekt som ikke ivaretar den funksjonen natursenteret har i den videre næringsutviklinga i kommunen.

I disse dager er detaljplanlegginga for Engan leir ute på høring. Engan leir ligger nederst i den nordlige utkanten av Støren i et bolig- og industriområde. Dokumentene viser at her skal den nye Lysgården plasseres. Planforslaget legger også til rette for annen offentlig og privat tjenesteyting, nærings- og kontorvirksomhet. Vi er ikke i tvil om at det er behov for å sette opp disse byggene, men hvorfor skal de plasseres nord i Engan? Vil et bygg på denne tomta være attraktiv nok for leietakere?

«Lysgården er et arbeidssenter som tilbyr arbeidslivsoppfølging, aktiviteter, veiledning og opplæring for voksne over 18 år», står det i dokumentet som ligger ute til høring. Det det ikke står noe om, er at Lysgården også driver butikk. De har et flott utsalgssted som rommer en bruktbutikk og et utsalg for egenproduserte varer. Hvordan denne viktige delen av virksomheten skal kunne lykkes utenfor allfarvei, er vanskelig å forstå. I Engan leir er vi redd at butikken blir glemt og at salget stuper.

Venstregeriljaen mener at Nye Lysgården har en viktig rolle i sentrumsutviklinga i Støren hvis vi ønsker å utvikle et sentrum hvor folk kan finne et utvalg butikker det er verdt å stoppe for. Nille, Europris og Kiwi finner vi på alle tettsteder, men både Børs Basar og Lysgården er unike for Støren og verdt å satse videre på.

Vi i Venstregeriljaen ser en tendens til at kommunen fortsetter å planlegge enkeltprosjekter spredt utover i størenområdet - uten å tenke at en må ha samling rundt et sammenhengende sentrum for å skape synergieffekter og vekst for handelsstanden. Det vil gi lokale produsenter et egnet sted for salg av varer og tjenester. Politikerne må snarest sette i gang en prosess som leder fram til en helhetlig planlegging av sentrums- og næringsutviklinga i kommunen.

Både natursenteret og Lysgården må inkluderes i disse planene.