BDO-rapporten. Det er mange temaer i BDO-rapporten (fra konsulentfirmaet BDO red.anm.) som kunne vært tatt opp. Men konsulentfirmaet har utført det arbeidet de er engasjert for. Det vi ønsker å kommentere, er noen av kommunens manglende bestillinger.

Rapporten nevner ikke fastlegekrisen med et eneste ord. Det nevnes heller ikke at det fortsatt ikke er tilsatt noen sykehjemslege i kommunen. Dette var og er så problematisk at kommunen burde ha fått det også vurdert.

Skrevet av styret i LHL Melhus

Legekrisen. Oppslaget i Trønderbladets nettavis 11.01.22 om fire nye leger til Gaula legesenter er gledelig.

Rapportens forslag om endret driftsmodell for helse- og omsorgstjenesten, må drøftes grundig. Vi er enige i at eldrebølgen medfører at driften av helse- og omsorgstjenesten bør være kostnadseffektiv innenfor akseptable rammer.  Etter vår oppfatning kan ikke eldreomsorgen bare styres etter kostnadstall. I rapporten finnes ikke vurderinger av brukernes trivsel og menneskelig behov. Det skyldes at kommunen ikke har bestilt vurderinger av kvaliteten på pleie og omsorg samt brukernes velferd. Det står i rapporten at det ikke er vurdert om helse- og omsorgstjenesten i kommunen er god. Rapportens konklusjoner er følgelig bare bygget på tall og økonomiske vurderinger.

Vi reiser spørsmål om det er god ressursutnyttelse når hele tjenesten ikke er bedt utredet. Rapporten har kostet penger. Vi er i tvil om kostnadene har gitt gode nok vurderingsgrunnlag, når bare økonomien i omsorgstjenesten er utredet. Det kan se ut som mandatet til konsulentfirmaet er formulert for å få ønskede konklusjoner. Det synes å være klare sentraliseringstanker bak bestillingen. Stordrift har lenge vært ansett som mest lønnsomt. Men er det ikke akkurat det som burde vært utredet? Bak god kvalitet på pleie og omsorg er høy fagkunnskap samt trivsel hos brukere og pårørende.  I det totale samfunnsøkonomiske bildet bør mer enn kommunens pleiekostnader telles med. Som eksempel nevnes medieoppslag om en ektefelle som ble plassert på sykehjem langt hjemmefra. Den andre ektefellen var igjen hjemme uten førerkort og mulighet for regelmessige besøk. Slikt reduserer trivsel og påfører utgifter.

100 år i eget hjem. Som grunnlag for rapporten er det skrevet at Melhus kommune har ønsket å legge forholdene til rette for at eldre kan bo «100 år i eget hjem». Det står i rapporten at utviklingen ikke har gått i riktig retning. Det burde vært utredet hvorfor kommunen ikke har lyktes i forhold til denne målsetningen. Vi vet at rehabiliteringsopplegget som ble vedtatt, ikke er blitt gjennomført. Kan det ha påvirket utviklingen? Ville det ha gått bedre om kommunen hadde ansatt flere fysioterapeuter, ergoterapeuter og logopeder til å hjelpe folk til å klare seg selv etter sykdom i høy alder. En utredning av dette spørsmålet ville ha gitt svar på om investeringer i hjelpe til selvhjelp er økonomisk lønnsomt for kommunen.

Hølonda sykehjem. Angående Hølonda sykehjem er det skrevet at dagens 16 plasser kan omdisponeres til 30,4 heldøgnsbemannede boliger til samme driftskostnad. Det står ingenting om sykehjemmet kan bygges om til 30 boliger eller hvor boligene ellers skal bygges. Det står heller ikke noe om kostnadene som vil påløpe på grunn av om- og nybygginger. Alle kostnadene med endringsforslagene er derfor ikke medtatt i vurderingene.

Vår reaksjon på BDO-rapporten. Styret i LHL Melhus har funnet BDO-rapporten mindre opplysende både når det gjelder manglende kostnadsberegninger og vurderinger av trivselsfaktorer og menneskelig behov. Det skrives at heldøgnsbemannede boliger kan bedre aktivisering og sosialisering. Men hvordan det skal skje, er ikke drøftet. Når kommunen ikke har bestilt vurderinger av dette, må det sørges for at slike momenter kommer inn i den videre behandling av saken.

Videre arbeid med saken. Styret i LHL Melhus er ikke fornøyd med Melhus kommunes opplegg for videre behandling av denne saken. Det fremgår ikke av informasjonen så langt at pasienter eller pårørende har vært med på arbeidet med BDO-rapporten. Det fremgår heller ikke om noen av disse har vært med på informasjonsmøter. Opplysningene om planlagt fremtidig informasjon viser ikke at brukere og interesseorganisasjoner for dem, skal få mulighet til å uttale seg.

Omfattende viktig sak. Endring av driftsmodellen for helse- og omsorgstjenesten i kommunen er en alvorlig og svært viktig sak for befolkningen i Melhus – for folk med funksjonsproblemer i alle aldre og for eldre. Det finnes i kommunen mange interesseorganisasjoner som ivaretar befolkningens interesser. Noen få er representert i eldrerådet og rådet for personer med nedsatt funksjonsevne, men det er mange som ikke er representert der.

Oppfordring om bredere høring. Etter det vi forstår, vil det bli utarbeidet et opplegg for veivalg i saken i løpet av januar og februar. Det blir førende for videre arbeid. Den 7. mars 2022 skal det presenteres blant annet for eldrerådet. Styret i LHL Melhus oppfordrer Melhus kommune til å sende dette forslaget på høring til aktuelle interesseorganisasjoner i kommunen senest i uke 7 med en ukes høringsfrist. Det kan også bli nødvendig med flere høringer.