Skrevet av Svein Otto Nilsen, gruppeleder for Pensjonistpartiet i Trøndelag fylkesting

Som gruppeleder for Pensjonistpartiet i Trøndelag fylkesting reagerer jeg kraftig på forslaget om å legge ned gamle Kvål stasjon.

Det overordnede målet for byvekstavtalen var å sikre at veksten i persontransport tas med kollektivtransport, sykling og gange. Løsningene som velges må bidra til å sikre bedre framkommelighet totalt sett, spesielt ved å tilrettelegge for attraktive alternativer til privatbil. Der er toget en viktig faktor.

Byvekstavtalene skal også bidra til en mer effektiv arealbruk og mer attraktive bysentre og tettsteder.

Jernbanen spiller en viktig rolle i trondheimsområdet, og togtilbudet vil, sammen med det øvrige kollektivtilbudet og en arealutvikling som bygger opp om tilbudet, bidra til at nullvekstmålet i avtaleområdet nåes.

Utvikling av kundetilbudet på Trønderbanen omfatter arbeid med innfasing av nye tog med økt kapasitet, tilbudsutvikling gjennom ny operatørkontrakt, videreutvikling av banen for å kunne øke frekvensen, elektrifisering og stasjonsutvikling.

Avtalepartene i Byvekstavtalen forpliktet seg til å utvikle et helhetlig, attraktivt kollektivsystem med vekt på knutepunkts-, by- og tettstedsutvikling. Stasjonsbyene og knutepunktene langs Trønderbanen skal utvikles med hensyn til både fortetting, attraktive byområder og funksjonelle terminaler og stasjoner i tråd med nullvekstmålet.

Hva så med tettstedet Kvål som man kan forvente en kraftig befolkningsvekst når E6 legges utenom sentrum.

Tettstedet har 433 innbyggere (per 1. januar 2021). Det er ikke mye, men man forventer en kraftig økning i kommende år med økning i boligmassen slik man også forventer både på Ler og Lundamo.

Stedet har egen nærbutikk, barneskole, Øya videregående skole, ungdomsskole, spisested og en rekke bedrifter som fortjener togforbindelse også i fremtiden.

Hvis man mener noe med byvekstavtalen som Melhus er med på, så bryter man ikke målet med avtalen  hvor tettstedsutviklingen skal være en viktig faktor.