Skrevet av Harald Rognes, fortsatt politisk interessert og Bygdeliste-tilhenger

Noen refleksjoner rundt del av kommunebudsjett 2022 for Midtre Gauldal.

Alle slike ordspråk har en kjerne av sannhet i seg. Beskrivelsen av den økonomiske situasjon for Midtre Gauldal kommune fra 2019 og frem til dato og de tiltak som er iverksatt underveis for å «komme på rett kjøl», tilsier at det må være lov å gjøre seg noen refleksjoner.

Utgangspunktet var altså at kommunens ledelse vurderte at det var nødvendig med innsparing på 35 mill.kr for å få en forsvarlig drift. Man vurderte at dette var et høyt beløp som det var enighet om måtte tas over to år. Så ser vi at dette har snudd seg slik at det pr. oktober måned 2021 ligger an til at kommunen kan få et overskudd på drifta med kanskje så mye som 21 millioner kroner.

En analyse av forholdene tilsier:

1.  Det er en kjent teknikk å overdrive utfordringer for å oppnå mål som det ellers er vanskelig å få gjennomslag for i befolkningen. Det er åpenbart at målet var å nedbemanne den faste bemanning ved Singsås og Soknedal bo- og dagsenter og bare yte hjemmehjelp/hjemmesykepleie til den enkelte bruker ved behov. Mer overraskende må jeg si det var at antall sykehjemsplasser (lang- og korttid) ble satt ned til 41.

Opprinnelig var det 76 sykehjemsplasser på Støren, og reduksjon i antall plasser står ikke i forhold til utviklingen av antall eldre i Midtre Gauldal.

Så kan det nok også være slik at man har begynt å forberede seg på at Støren sør etter hvert vil sette et avtrykk på kommuneregnskapet.

2.   Tiltakene har  ikke vært avstemt med kunnskap om hvordan man skal forholde seg til den såkalte «omsorgstrappa» med tanke på at den enkelte bruker skal kjenne mestring på sitt nivå samtidig som samfunnets ressurser benyttes best mulig(personell, økonomi mm). Det var viktigere å «tømme» Singsås bo- og dagsenter enn å utnytte 8 ledige pasientrom ved sykehjemmet til å ta imot ferdigbehandlede pasienter fra St. Olavs Hospital. Kommunen har derfor betalt for utskrivningsklare pasienter til St. Olavs Hospital, i alt nær 3 mill. kr frem til 010921. Dette forholdet innvirker på sykehusets drift både for planlagte operasjoner og beredskap for korona-pandemien, jfr. sykehusdirektør Aasved på Distriktsnyheter 2.11.21. Mange kommuner gjør dårlig jobb - ikke bare Midtre Gauldal selvsagt.

3.  «Kontoransatte» skulle ikke få lov til å ha stor innflytelse på hva som er forsvarlig bemanning. Det er stor forskjell på å sitte med Ipad/penn og papir versus den som skal pleie/stell et levende menneske - ofte skrøpelig på så mange måter. Tungt arbeid er det også. Når det i denne såkalte omstillingen er borte mellom 15-17 årsverk innen pleie og omsorg, må det vel være noen flere enn representantene for Bygdelista som gjør seg noen tanker!

4.   Alt kan ikke bare handle om å spare. Kommunen må også utnytte inntektspotensialet ved å leie ut ledige leiligheter t.d. ved Singsås bo- og dagsenter f. eks. ved å sette inn nattvakt og litt hjelp på dagtid. Frivillige har tatt ansvar ved SBD - dette er i tråd med hva sentrale styringsmakter ser for seg i fremtiden.

5.   Statistikk tyder på stor mangel på t.d. pleiepersonell i årene som kommer. Vi må derfor føre en politikk som gjør at ansatte ikke velger første mulighet til å tre ut av jobben. Dette vil også være til fordel for våre brukere.

6.   De som kjenner meg ved at jeg er tilhenger av folkevalgt makt på bekostning av byråkratiet. Tusenvis av sider med planer/rapporter som det erfaringsvis ikke blir så mye bruk for, kan vi ut  fra erfaring holde litt igjen på. I Midtre Gauldal har vi litt å gå på i så måte.

7.    «Sauer er ålreite dyr». Jeg er enig i det. Kanskje kommunestyrerepresentanter skulle begynne å tenke litt selv og ha mot til å ikke alltid ta minste motstands vei?