Områdemodellen er hjemlet i plan- og bygningsloven. Alle som bygger innenfor en vedtatt områdeplan (f.eks. Melhus sentrum og Ler sentrum) skal være med å bidra sammen med kommunen, fylket og Miljøpakken (staten) til at det som er vedtatt skal realiseres innen rimelig tid. Ønsket fra politikerne og administrasjonen er å fordele kostnadene mellom utbyggerne og kommunen på en rettferdig og forutsigbar måte slik at f.eks ikke den første utbyggeren måtte bære hele kostnaden med tiltakene alene, mens andre blir gratispassasjerer.

Det er gjort en konkret vurdering av hvilke av rekkefølgebestemmelsene i reguleringsplanene som må til for å få en god og hensiktsmessig utbygging av områdene sett i forhold til den samlede belastningen reguleringsplanene legger opp til. Disse skal bygge om opp om de overordna intensjonene i planen, som bl.a for nedre Melhus er et funksjonelt og attraktivt sentrum med gode muligheter for rekreasjon og med Gaula som en naturlig livsnerve som knytter sentrum sammen. Kollektivknutepunktet skal være lett tilgjengelig og transportmulighetene fleksible, trafikksikre og lesbar for alle.

Det har aldri vært tema at Tambartun skal være med på å betale i Melhus sentrum. De ligger utenfor områdemodellen. Men det kan bli en egen områdemodell for Brekkåsen-området. Brekktrøa Bolig har bedt i høringsinnspill til Brekkåsenplan om at Melhus kommune vurderer legaliteten i eventuelle rekkefølgekrav – og det skal vi.

Brekktrøa Bolig skriver følgende: «Vi antar det vil komme rekkefølgekrav i områdeplanen som også får konsekvenser for detaljreguleringen av Tambartun. Vi er også gjort oppmerksomme på at bruken av rekkefølgekrav ved utbygging av større områder ble tatt opp i kommunestyret 14.2.2023 (arkivsak 23/483), og ber om at det både i områdeplanen og ved detaljreguleringen gjøres en nøye vurdering av legitimiteten ved eventuelle rekkefølgekrav.»

Så om områdemodell: Områdemodellen skal ivareta at alle som bygger ut innenfor området sammen med kommunen skal være med å finansiere nødvendig infrastruktur som kommer hele sentrum til gode, og som er nødvendig for å få til en ønsket og helhetlig utvikling og arealutnyttelse i området. Det handler om infrastruktur vi ser over bakken som grøntstruktur, lekeplasser, parkeringsplasser, parker, gang- og sykkelveger og infrastruktur under bakken som for eksempel vann, overvann og avløp.

I planen for Melhus sentrum er det lagt vekt på å knytte store boligområder sammen med områder for utdanning, handel, idrett og kollektiv slik at en kan bevege seg konfliktfritt med trafikken og uten bruk av bil. Dette er en plan som også er løftet frem av regionale myndigheter som en fremtidsrettet plan helt i tråd med nasjonale målsettinger om klima og tettstedsutforming.

Gjennomføring av tettstedsutforming med kvalitet krever løsninger ut over enkelteiendommer og prosjekter. Det er derfor viktig å legge til grunn en modell som fordeler kostnadene mellom utbyggerne og kommunen og sikrer gjennomføring av planene på en god måte. Dette gir også forutsigbarhet for de aktørene som ønsker å gjennomføre utbygging innenfor områdeplanens avgrensing.

Den 17.12.19 vedtok et enstemmig kommunestyre en områdemodell for finansiering av felles infrastruktur i henhold til rekkefølgebestemmelser i Melhus sentrum knytta til områdeplan. Da hadde vi allerede vedtatt en tilsvarende modell for Ler sentrum 6.3.2018. Dette med hjemmel i plan- og bygningslovens § 17-2.

«Det forutsettes at det skal inngås utbyggingsavtaler som medfører et anleggsbidrag for fellestiltak definert i rekkefølgebestemmelser i områdeplanen (kap 9.2.1-9.2.10) slik:

-          Sentrum øst kr 340,- pr m2 BRA for bolig og 275,- for næring/tjenesteyting

-          Sentrum vest sør for rundkjøring: kr 325,- pr m2 BRA for bolig og kr 250,- for næring/tjenesteyting

-          Sentrum vest nord for rundkjøring kr 585,- pr m2 for bolig og 460.- for næring/tjenesteyting

-          Beløpene reguleres h.h.til konsumprisindeksen med utgangspunkt i 1. januar 2020

-          Beløpene skal legges til grunn ved inngåelse av utbyggingsavtaler for gjennomføring av tiltak innenfor områdeplan for Melhus sentrum, og gjelder kun fellestiltakene som er definert i saken. Eventuelle kostnader for gjennomføring av øvrige rekkefølgebestemmelser kommer i tillegg. «

I Melhus sentrum ble det i forbindelse med utarbeidelse av modellen gjort en konkret vurdering av hvilke tiltak som er viktig for hele sentrum uansett hvor en bygger. Her ligger blant annet gangbrua over Gaula som det er stilt spørsmål om i kommunestyret angående dyreklinikken. På grunn av bruas sentrale beliggenhet i sentrum og at det er altfor dårlig kapasitet på eksisterende bru over Gaula til å ivareta en økende befolkning sitt behov for å krysse elva gående og syklende, har kommunen gjennom områdeplanen og områdemodellen vurdert at alle tiltak innenfor områdeplanen har tilstrekkelig tilknytning til å måtte bidra til å oppfylle denne rekkefølgebestemmelsen.

Kommunen bidrar også med en betydelig andel av kostnadene blant annet gjennom byvekstavtalen, men også gjennom konkrete bevilgninger til gjennomføring (blant annet gjennom infrastrukturfond).

Når vi starter med områdeplaner for Kvål og Lundamo sentrum, vil det også der settes av midler til fond for felles tiltak i sentrumsområdene som et spleiselag mellom utbyggere og kommune.