Dette er et debattinnlegg. Det gir uttrykk for debattantenes egen holdning

Skrevet av Albert Adriaan Verhagen, kommunalsjef for helse og velferd

En del pasienter og pårørende gir uttrykk for at situasjonen er krevende. Spesielt reagerer de på bruk av dobbeltrom og at vi mangler institusjonsplasser til eldre som bor hjemme. Det har vi stor forståelse for.

Tøffe prioriteringer

Grunnen til at denne situasjonen har oppstått er sammensatt. Vi får overført stadig flere pasienter fra St. Olavs hospital, og flere av pasientene som skrives ut fra sykehus har mer komplekse helseproblemer og sykdomsforløp enn før. Dette er en medvirkende årsak til at pasienter med behov for langtidsplasser opptar plasser som er satt av til korttidsopphold. I tillegg lever flere lenger og andelen eldre øker, noe som gjør at behovene for tjenester øker og endrer seg. Vi mangler også til en viss grad ansatte med rett kompetanse, spesielt ved Hølonda sykehjem og hjemmetjeneste. På toppen har covid-19-pandemien forsterket problemene ytterligere.

Konsekvensen av den vanskelige situasjonen er at vi i dag må gjøre svært tøffe prioriteringer på tildeling av plasser, sammensetning av pasientrom og bruk av tilgjengelige ressurser og kompetanse.

Dessverre finnes det ikke enkle, raske løsninger. Noe kan vi løse med penger, men ikke alt. Nedenfor følger noe av det vi gjør på kort og lang sikt.

Albert Adriaan Verhagen er kommunalsjef for helse og velferd i Melhus kommune

Bruk av dobbeltrom

For å kunne gi et forsvarlig tilbud til alle, og spesielt til dem med størst behov, har vi vært nødt til å ta noen upopulære grep, blant annet bruk av dobbeltrom og at vi på noen områder gir et tilbud med lavere kvalitet enn vi ønsker å gi.

Per i dag er det tatt i bruk ni dobbeltrom på 105 institusjonsplasser. Som følge av at behovene ofte oppstår på kort varsel, er det dessverre lite rom for gode prosesser med involvering og dialog med pasienter, pårørende og ansatte.

Bruk av dobbeltrom oppleves forståelig nok som lite heldig, og er i de fleste tilfeller til stor belastning både for brukere og deres pårørende. Bruk av dobbeltrom er også en ekstra belastning for ansatte knyttet til oppgavegjennomføring og merarbeid, i tillegg til at rommene ofte er lite egnet for pasientbehandling. Dobbeltrom er derfor et tiltak vi bare bruker når vi ikke ser andre muligheter, og som vi vil prøve å unngå så langt det lar seg gjøre. Vi vurderer kontinuerlig tilbakeføring til enkeltrom for dem det gjelder, men er i dagens situasjon ikke lett å gjennomføre.

Les også: Mor er tvangsflyttet inn på rom med en annen pasient.

Tjenester i hjemmet

Mange som tidligere var i spesialisthelsetjenesten er nå på sykehjem, og de som tidligere bodde på sykehjem, bor nå hjemme. Melhus kommunes ambisjon er at flest mulig skal bo hjemme så lenge som mulig. Vi opplever at mange ønsker å bo hjemme – så lenge de har et godt tilbud rundt seg som ivaretar behovet for både pleie, helsehjelp og trygghet.

For å bidra til at innbyggerne i større grad kan ivaretas hjemme, tar vi i stadig økende grad i bruk velferdsteknologiske løsninger. I tillegg bruker vi et innsatsteam som bidrar til rask og intensiv opptrening hjemme.

Aktivitetssentre

Etter en periode med redusert tilbud i aktivitetssentre på grunn av pandemien, har vi nå kommet i gang igjen med tilbud flere steder. Ved Buen helse- og omsorgssenter har vi et tilbud alle dager med fulle grupper, og vi vurderer en økning av gruppene utover. Ved de øvrige sentrene har vi et tilbud flere dager i uken. Det er her vi ser behovet for å øke kapasiteten ytterligere. For å oppnå det er vi i dialog med eksterne leverandører, i tillegg til at vi vurderer andre muligheter for å øke tilbudet.

Les også: Åpning av tom sykehjemsavdeling koster millioner

Løsning på kort sikt

For å lette presset og kunne tilby plass til flere pasienter og brukere på kort sikt, forbereder rådmannen nå en politisk sak for å åpne en midlertidig korttidsavdeling med ni plasser ved Buen helse- og omsorgssenter. Saken skal opp i kommunestyret 19. oktober, og vil i forkant behandles i utvalget og rådene. Om alt går etter planen, kan avdelingen åpnes 1. november.

I tillegg benytter vi oss av rammeavtaler for kjøp av helse- og omsorgstjenester innen avlastning, heldøgns helse- og omsorgstjenester og dagsaktivitetsplasser. Vi forbereder også etablering av et bofelleskap for mennesker med demenssykdom ved omsorgsbolig SØR, Horg. Forventet oppstart er senere i høst. Dette er et tiltak for å sikre at allerede eksisterende beboere kan bo selvstendig lengre.

Langsiktig løsning

For å finne en mer langsiktig løsning er det satt i gang en kartlegging av hjemmetjenesten og institusjonstjenesten. Denne kartleggingen utføres av det eksterne firmaet BDO. Vi forventer at rapporten er ferdig i desember i år. Innholdet i rapporten vil kunne peke ut en langsiktig retning for tjenestene våre, med en mulig politisk behandling til våren neste år.