I forbindelse med Melhus kommune sin pågående mulighetsstudie som ser på ulike alternativer til ny gang- og sykkelbane over Gaula i Melhus sentrum, er det på sin plass å minne om viktigheten av å ta hensyn til den verneverdige naturen i og rundt elva. I en rapport utgitt i 2017 av Norsk institutt for naturforskning (NINA Rapport 1314) viser Åström, Ødegaard, Hanssen og Åström f.eks. hvordan Gaula sin elvebreddfauna – mer spesifikt artene elvesandjeger og stor elvebreddedderkopp – er sterkt truet som følge av menneskelige inngrep i vassdraget. Selv om et inngrep som bygging av ei gang- og sykkelbru over Gaula isolert sett ikke trenger å gjøre så stor skade, vil et slikt enkeltinngrep like fullt kunne medvirke til den negative utviklinga i Gaulas elvenatur, som er en konsekvens av summen av alle inngrep – både store og små – som er gjort i og omkring elva.

Ny gang- og sykkelbane over Gaula i Melhus sentrum bør derfor aller helst utformes som et påheng på den eksisterende Melhusbrua, eller alternativt som ei separat gang- og sykkelbru i nærheten av Melhusbrua, der man allerede har foretatt inngrep i og rundt elva. Fra et visuelt og estetisk perspektiv vil dessuten et påheng på Melhusbrua trolig bli penere og mindre inngripende i landskapet enn ei frittstående gang- og sykkelbru. Hvis man eventuelt skulle velge å oppføre ei separat gang- og sykkelbru over Gaula på et eller annet sted mellom Melhusbrua og Gimse bru, til tross for at det er to bruer i sentrumsområdet, vil resultatet bli tre bruer som krysser elva på rad og rekke over en relativt kort strekning. Gimse bru har en gang- og sykkelbane som fungerer godt slik den er. Det man virkelig har behov for, er en gang- og sykkelbane i tilknytning til Melhusbrua, der det per i dag ikke er mulig for gående og syklende å krysse elva på en trygg måte.

Alternativ til gang- og sykkelbru 1-5 vil alle gripe inn i, forstyrre og forringe naturen – inkludert dyrelivet – i det relativt uberørte området i og ved Gaula mellom Gimse bru og Melhusbrua. Naturen i og rundt Gaula, i den grad den er uberørt av vesentlige menneskelige inngrep, er en verdifull kilde til naturopplevelser, rekreasjon og friluftsliv, særlig for innbyggere i Melhus, men også for mennesker fra andre steder og turister. Når det finnes andre alternativer til en ny gang- og sykkelbane som er like formålstjenlige som ei separat gang- og sykkelbru, blir det derfor fra et naturperspektiv og ikke minst fra et etisk perspektiv helt galt å gjøre unødvendige inngrep i naturen mellom Gimse bru og Melhusbrua.

Et annet hovedelement man bør ta med i utredninga av en ny gang- og sykkelbane over Gaula, er kulturminner. Ærverdige Gimse bru – ei fagverksbru bygd sent på 1920-tallet – er et slikt kulturminne som er verdt å bevare. Med sin stålkonstruksjon og sine natursteinskledde brukar er Gimse bru et flott landemerke og har estetiske og håndverksmessige kvaliteter som ei moderne bru ikke har. Dersom det bygges ei ny gang- og sykkelbru inntil Gimse bru, vil den nye brua skjerme for og forringe den visuelle opplevelsen av den gamle.

På grunnlag av det ovennevnte har vi ei innstendig anmodning til dere som nå utreder ny gang- og sykkelbane over Gaula, og ikke minst til våre lokalpolitikere som kommer til å behandle denne saken i nær framtid: Ta hensyn til naturen og kulturminnene i nedre Melhus! Velg et alternativ til ny gang- og sykkelbane som ikke medfører unødvendige inngrep i og rundt Gaula!