For Melhus eldreråd, Steinar Rekstad, leder

Melhus eldreråd slutter seg i hovedsak til de av prosjektgruppas framlagte løsninger for framtidig organisering av pleie- og omsorgstjenestene i Melhus kommune. Vi mener at prosjektgruppa i for stor grad består av fagfolk og ledere for tjenesteområdet. Vi savner større representasjon av pleietrengende og pårørende. Vi er også noe bekymret for at farten i prosjektet har vært for stor, og behandlingstiden for de enkelte emneområdene kanskje har vært for knapp.

Vi mener at en omgjøring av Hølonda- og muligens Horg sykehjem til bofellesskap med heldøgns bemanning på sikt vil være en god løsning som tjener befolkningen godt. Dette sagt under forutsetning av at bemanningsproblemene løses på en tilfredsstillende måte.

Dette igjen under forutsetning av at det bygges ut kvalitativt gode tjenester på Buen for de med det tyngste pleiebehovet.

foto
Steinar Rekstad er leder Melhus eldreråd. Foto: Gunn Heidi Nakrem

Samhandlingsreformen medvirker til at pasienter som har behov for sykehusbehandling skrives ut og anses som ferdigbehandlet mye tidligere enn før. Dette skaper stort press på kommunens kompetanse for avansert pleie, for å kunne gi nødvendig etterbehandling av til dels kompliserte sykdomsforløp. For å kunne gi    dette er kommunen avhengig av å rå over tilstrekkelig infrastruktur i form av egnede lokaler, nødvendig utstyr, og til dels spesialkompetanse hos de sykepleierne som innehar denne tjenesten. Kommunelegen og de enkelte sykehjemslegene er i denne sammenhengen selvfølgelig en god ressurs å trekke på.

Om de mest pleietrengende pasientene fra hele kommunen skal plasseres på Buen, så mener eldrerådet at det må foretas bygningsmessige endringer. Vi kan ikke se at eksisterende lokaler kan oppfylle de krav til lokaler som et «minisykehus» bør ha.

Vi mener også at omsorgsboliger/ mestringsboliger i størst mulig grad bør plasseres geografisk nært til de planlagte bofellesskapene, for slik å oppnå synergier i form av effektiv og bærekraftig drift, som samtidig gir økt trygghet for disse beboerne.

Vi mener også at bofellesskapene må styrkes med ressurser som kan ha ansvaret for fellesaktiviteter som sang og musikk, evt. foredrag/ kåseri, turer og sosiale sammenkomster og gjerne dans en gang iblant, samt legge til rette for at bofellesskapene på Horg og Hølonda blir sett på som trivelige møteplasser for hele bygda. Det ligger mye god helse i et aktivt og godt sosialt miljø.

Under forutsetning av at hjemmetjenesten styrkes betraktelig ser eldrerådet positivt på at «Hundre år i eget hjem» blir revitalisert, og da er ikke vår forståelse av eget hjem der hvor vedkommende har bodd hele livet. Det kan like godt være en omsorgsbolig eller en leilighet i et bofellesskap.

 Slik vi ser det er det en kjensgjerning at mange eldre, også til dels betydelig pleietrengende, vil bo i eget hjem så lenge det er mulig, ja gjerne også avslutte livet i eget hjem.

Dette sagt under forutsetning av at belastningen på pårørende ikke øker. Det er i prosjektet lagt som et premiss at frivillige trekkes inn i omsorgen i større grad.

Dette er slik vi ser det ikke uten problemer, det finnes så mange slags «frivillige», og hvem skal ha ansvaret for kvaliteten og sikkerheten til brukerne ved en slik løsning? Vi har tidligere advart mot å trekke for store veksler på frivillige, da vi mener at vi har dekning for å si at «gir du lillefingeren, så tar de snart hele handa.»

Dette kan på sikt vanskeliggjøre rekrutteringen av frivillige.

Vi ser behovet for en avklaringsenhet som viktig i det videre arbeidet. Dette vil i stor grad sikre at den enkelte pleietrengende får et tilbud som er relevant for sykdomsbildet den enkelte har. Dette kan bidra til å minske presset på omsorgsplasser i kommunen.

Eldrerådet var i utgangspunktet skeptiske til ambulerende team. Dette med bakgrunn i at vi mente at høyt utdannet personell kjørte rundt i bygda og ga tjenester på den enkeltes hjemmeadresse ikke var god ressursutnyttelse. Etter at vi fikk en nærmere orientering om dette har vi endret mening. De (det) ambulerende teamene kan gi avanserte helsetjenester hjemme hos den enkelte, og vil i stor grad ha avlastende virkning på de faste plassene, så vi støtter dette.

Første del av prosjektarbeidet med bakgrunn i BDO rapporten er snart brakt i havn, med behandlingen kommunestyret 22 denne måned er vel mange linjer lagt for det videre arbeidet. Eldrerådet ønsker å minne alle involverte om at det er nå det virkelige prosjektet begynner. Det er særdeles viktig at ansatte og øvrige involverte får eierskap til prosjektet og virkelig tror på det som blir vedtatt. Lang erfaring fra tjenesten er ikke ensbetydende med stor endringsvilje.

Det er viktig at Melhus kommune overvåker prosessen meget nøye og oppmuntrer og motiverer ansatte som i en overgangsperiode kanskje vil få større belastning enn tidligere. Kommunen må også gjerne utvikle noen incentiver, med for eksempel bonuser eller andre goder for en ekstra innsats av de som utfører det daglige arbeidet i førstelinjetjenesten

Til slutt vil vi gi honnør til prosjektgruppa for raskt, strukturert og godt arbeid.