Av Hølonda Arbeidersamfunn

Dette er Hølonda Arbeidersamfunns innspill til prosjektet «Veivalg for helse og velferd»:

Innbyggerne i Melhus kommune er bedt om å komme med innspill via Melhus kommunes nettsider om strukturen ved sykehjemmene i Melhus. Dette er Hølonda Arbeidersamfunn sine innspill som er sendt inn til kommunen.

Trønderbladet presenterer 8/2 foreløpige konklusjoner fra prosjektgruppa som utreder framtidige helse- og omsorgstjenester i Melhus kommune. Utredningen baserer seg på anbefalinger fra konsulentfirmaet BDO. Blant anbefalingene fra gruppa er en framtidig sentralisering av sykehjemsdriften i kommunen. Hølonda Arbeidersamfunn håper at innbyggerne i kommunen vil kreve en grundig dokumentasjon fra administrasjonen og politikerne om fordeler og ulemper ved en slik omorganisering når saken legges fram for behandling i kommunestyret.

Følgende bør på plass:

1. Tallmateriale/prognoser for ulike grupper pleietrengende i alle deler av kommunen fram mot 2050.

2. Hva kan dagens tre sykehjem ta hånd om i forhold til framtidige behov. Hvor lenge kan Buen håndtere alle pasienter ved en eventuell sentralisering?

3. En analyse av framtidig tilgang på kvalifisert helsepersonell ved bruk av tilgjengelige virkemiddel.

4. En grundig gjennomgang av menneskelige påvirkninger ved en evt. sentralisering. Pasienter/pårørende/fremmedgjøring/lange avstander for besøk.

Hølonda Arbeidersamfunn mener at Melhus kommune ikke har utnyttet alle muligheter for å få sykepleiere til sykehjemmet på Hølonda. Foto: Gunn Heidi Nakrem / TB

Hølonda Arbeidersamfunn mener at Melhus kommune ikke har utnyttet alle muligheter for å få sykepleiere til sykehjemmet på Hølonda. Dessuten foregår det i dag en tverrpolitisk aksjon for å få flere til å ta helsefaglig utdannelse. Hvis dette lykkes kan en allerede om ti år ha en helt annen tilgang på slik kompetanse.

Vi mener det derfor ikke er nødvendig å foreta en endelig beslutning om en sentralisert sykehjemsstruktur i Melhus på nåværende tidspunkt. Det er viktig å få fram dersom det er slik at en eventuell sentralisering vil være begrunna kun av tilgang på helsefaglig kompetanse.

Det er ingen økonomiske fordeler ved en slik omorganisering som kan overstyre de negative menneskelige konsekvenser en slik endring vil ha.