Av Oddgeir Myklebust, leder i Miljøpakkens sekretariat

I Trønderbladet 22. april skriver ansvarlig redaktør Lars Østraat at Miljøpakken er urettferdig. Begrunnelsen er at bilister som pendler fra Melhus til Trondheim må betale mye mer i bompenger enn bilister som bor og kjører i Trondheim sentrum.

Det er neppe mulig å lage et bomsystem som alle mener er rettferdig, men resonnementet i Trønderbladet krever en kommentar og noen fakta.

1. Pendling går begge veier. Ca. 4000 pendler fra Melhus til Trondheim hver dag, og ca. 1300 pendler fra Trondheim til Melhus. Melhusbygg og trondheimere betaler det samme for å pendle samme strekning.

2. Dyrere å kjøre langt. Det koster mer i bomsystemet å kjøre langt enn kort. Statens vegvesen prøver nå ut vegprising som et tiltak for økt rettferdighet, men prinsippet blir som i Miljøpakken: Dyrere å kjøre langt fordi hver kjørte kilometer teller, og dyrere i rushtid fordi et viktig formål med avgiftene er å kutte køer.

3. Midtbyen er miljøvennlig. Østraat setter en tenkt lokalbilist på Sverresborg opp mot en pendlende melhusbygg i bil. Bommene er ikke trukket et stykke fra sentrum av hensyn til folk på Sverresborg, men for å skjerme næringslivet i Midtbyen. Midtbyen har avgifter på parkering som er en ulempe i konkurransen med kjøpesentre utenfor sentrum. Reisevaneundersøkelser viser for øvrig at de som bor sentralt, som på Sverresborg, kjører mindre og reiser mer miljøvennlig enn andre.

Miljøpakken er en pakke med virkemidler. For å drøfte rettferdighet må vi se tiltakene i sammenheng. Bompengene gir noe tilbake. Tre eksempler på hva Melhus har fått og får:

1. Ny motorveg. E6 med fire felt fra Melhus inn til byen er det klart dyreste tiltaket i Miljøpakken noensinne. Biltrafikken økte etter åpninga, noe som er en utfordring siden staten krever nullvekst.

2. En kvart Melhus-milliard. Som part i Miljøpakken fra 2019 får Melhus kommune ca. 250 mill. kr. netto til bruk på tiltak i egen kommune fram til 2030. Noe er allerede investert i gang- og sykkelbru over E6, bredere kulvert under jernbanen og innfartsparkering på Ler. Men trolig viktigst av alt:

3. Et godt og billig kollektivtilbud. Dette er alternativet til å pendle med bil gjennom bommene. For 20 år siden kostet en månedsbillett for buss Melhus-Trondheim 870 kr – tilsvarende 1300 kr i dag. Da var det langt færre avganger og mye dårligere busser. Nå kan alle i Melhus reise så mye de vil med buss og tog til Trondheim, Malvik og Stjørdal for 890 kr i måneden. Det skyldes at Miljøpakken går inn med ca. 280 mill. kr. hvert år til drift av kollektivsystemet.

Urettferdig buss? Du betaler nøyaktig det samme for å reise med buss fra Melhus til Trondheim sentrum som fra Sverresborg til Trondheim sentrum. I byen er det nok mange, også politikere, som mener det er urettferdig med samme pris for en kort tur som for en lang.

Staten bidrar med halvparten av inntektene i Miljøpakken, og stiller som krav at vi unngår vekst i personbiltrafikken selv om byområdet vokser. En god balanse mellom bil og kollektiv hindrer trengsel, gjør at flere kommer fort fram og reduserer behovet for kostbare, bomfinansierte vegprosjekter.

Derfor er det gode grunner til å gjøre det dyrere å pendle langt enn kort med bil, og tilsvarende gode grunner til å gjøre det relativt billig å pendle langt med buss og tog.