Det er grunn til å stille dette spørsmålet. Det første som slår meg og som jeg stiller spørsmål ved, er hvordan Midtre Gauldal kommune kunne anlegge sak mot Bjørg Røsbjørgen for å få henne til å flytte fra Singsås bo- og dagsenter og ned til Støren. Etter mitt skjønn er det en stor skam for kommunen å drive på slik. Kommunen blir satt i et veldig dårlig lys ved å drive slik. Det var helt naturlig at Bjørg vant denne saken mot kommunen. For selv om de som trengte heltids bemanning ved Singsås bo- og dagsenter er tvangsflyttet til Støren, så er det vel vedtatt i kommunestyret at det skal opprettholdes leiligheter ved Singsås bo- og dagsenter for de som kan klare seg selv. Dette må det legges til rette for dette.

Jeg har ikke snakket med noen som skjønner noe av kommunens rolle i denne saken. Og det aller verste er at når kommunen tapte første runde, så valgte de å anke. Hvor var ordføreren da anken ble vedtatt sendt? Han uttalte ved en anledning at hvis kommunen tapte nå, ville han ta dommen til følge. Så til neste punkt i mitt innlegg her, tvangsflytting av beboerne ved Soknedal bo- og dagsenter til Støren. Flertallet i kommunestyret har vedtatt dette og flyttinga er planlagt månedsskiftet september/oktober. Nesten alle som i dag bor på Soknedal bo- og dagsenter er sterkt imot å bli flyttet til Støren. Etter at det ble kjent for beboerne at det er planlagt flytting, så har mange blitt fortvilet og urolige. Beboere har ringt rundt til folk og grått i telefonen og vært helt fortvilet over situasjonen de er i. Er det dette flertallet av de folkevalgte og kommunens administrative ledelse kaller en god og trygg eldreomsorg? Jeg vil heller kalle det et svik i mot de som har vært med og bygd opp kommunen og er de eldste i bygda vår.

Det er greit nok at alle de som er såkalte tunge pleiepasienter blir samlet på Støren. Men når vi ser på de som i dag bor på Soknedal bo og dagsenter, hvor godt de trives der i sine leiligheter, så må det være helt feil å rive dem opp og flytte de til Støren. I verste fall kan det bli en siste reise for enkelte. Det vil si aktiv dødshjelp. Det som kommunen nå har å tilby til disse på Støren på den såkalte «Rehaben», er mye dårligere enn det som beboerne ved Soknedal bo- og dagsenter har i dag. I dag har de fleste av beboerne her med seg mange personlige ting som de har i sine leiligheter. Ved en flytting til Støren vil ikke det bli mulig.

Økonomisk så er det ikke lagt fram noen tall for noe spareeffekt av denne flyttingen. Det har blitt uttalt at en del av kommunens overforbruk skyldes at en ikke har klart å flytte beboerne ved Soknedal bo- og dagsenter til Støren når det var planlagt. Det må være blank løgn. Midtre Gauldal kommune har første halvår i 2022 betalt seks millioner kroner for ferdig behandlede pasienter fra sykehuset, som de ikke har plass til å ta imot i egen kommune. Har det ikke vært bedre å bruke plass på Støren til å ta imot disse istedenfor å betale dagmulkt?

Og hva med den store eldrebølgen som kommer om noen år, har Midtre Gauldal kommune tenkt på den og tatt høyde for det? Jeg tror ikke det. Løsningen på det må være å beholde bo- og dagsentrene med heldøgns bemanning også fremover i tid. På denne måten ville en vært mye bedre rustet for å takle de store eldrebølgene. Derfor er mitt råd til politikerne i Midtre Gauldal at nå må de stoppe opp med sentraliseringen av de eldre, mot deres vilje. Kanskje vil det være rett å ta en evaluering av kommunens helse- og omsorgsplan for en går videre. Et lignende vedtak ble for noen år siden gjort av kommunestyret i Tynset kommune når det gjelder Enan bo- og dagsenter på Kvikne. Det ble bestemt dag for flytting og representanter for den administrative ledelsen møtte opp og skulle foreta flyttinga. Det som skjedde der var at bygdefolket møtte opp og gjorde det umulig å få til noe flytting. Etter det ble flyttinga lagt på is og i dag er det gjort vedtak i Tynset kommunestyre om at Enan bo og dagsenter skal bestå med heltids bemanning.

Jeg håper at motstanden fra beboerne og pårørende mot tvangsflyttingen av beboerne ved Soknedal bo- og dagsenter vil gjøre at dette blir lagt på is. De fleste av beboerne der i dag gir et klart uttrykk for at de føler seg trygge og får et godt helsetilbud. De vil ikke bli revet opp fra det gode bofellesskapet og miljøet de har. Hvis de eldre har et tilfredsstillende helsetilbud der de er, så skal det egentlig veldig gode grunner til for å flytte dem til en annen plass ved tvang. Nå håper jeg at denne galskapen blir stoppet og at politikerne nå vil skjønne at det de har tenkt å gjennomføre er helt uten verdighet for de eldre. Så er det en del partier som kanskje bør lese partiprogrammet som de gikk til valg med i 2019 på nytt.