For 100 år siden hadde Kvål både sorenskriver, lensmann og stor aktivitet i bygda. De siste 25 årene har det nesten ikke vært utvikling og bygging her på Kvål på grunn av usikre grunnforhold, hvor kommer ny E6 og utfordringer med kryssing av jernbane.

Nå ser vi ENDELIG  lys i tunellen.

I den nærmeste fremtid kommer det en område-/sentrumsplan for Kvål der vi får klarhet i hvordan grunnforholdene er og hvor det går an å utvikle Kvål sentrum best. Nå når E6 har flyttet ut av sentrum, vil dette gi store muligheter til å utvikle både bolig og næring i et kollektiv knutepunkt.

I tillegg er det også bestemt at det skal bygges gang- og sykkelveg  opp til Hermannstad. Her ligger det et utbyggingsklart område over marin grense i utmark uten forbruk av dyrka mark. Potensialet er 6-700 boenheter! Her snakker vi om utvikling og vekst.

Med dette som bakteppe er det helt bak mål når vi hører at Bane Nor planlegger å legge ned Kvål stasjon. I byvekstavtalen har vi en felles forpliktelse å legge til rette for mer kollektivtransport fra og til Trondheim. Kommunen har gjennom byvekstavtalen forpliktet seg til et nullvekstmål. Det vil si at vi ikke skal ha økning i personbiltransport fremover. Det må bygges kollektivknutepunkter med gode parkeringsmuligheter slik at folk i distriktene kan kjøre til, sette fra seg bilen og ta tog eller buss til og fra. Dette er det grønne skiftet!

Det som er det vanskelige i denne saken er at Bane Nor /Jernbaneverket har svært dårlig og lite kontakt med kommunene rundt omkring. Melhus kommune har prøvd å gi informasjon om utviklinga fremover spesielt på Kvål, uten at dette har hjulpet nevneverdig.

Vi på Kvål må nå bare være med å opplyse, diskutere og sette Kvål og Kvål stasjon på kartet. Det vil være helt feil å legge ned en stasjon som i framtida har så stort potensial. Vi må sammen gjøre gode avgjørelser. Bane Nor og Jernbanedirektoratet kan ikke gjøre dette alene.

Vi ønsker oss utvikling, vi ønsker oss en grønn utvikling og da er tog et av de beste alternativene. Toget må stoppe der folk er nå og i framtida.