Skrevet av en leser som ønsker å være anonym (Trønderbladet kjenner hans identitet)

I et formannskapsmøte så ble det framsatt et forslag av Pernille Wahlberg (Ap) som gikk på å kjøpe ut de pasientlistene ved Gaula legesenter. Dette ble nedstemt av øvrige parti med begrunnelse at det kom så mange positive signaler fra administrasjonsutvalget om at ting skjer i Gaula legesenter. Dette ble skrevet om i en artikkel skrevet av Gunn Heidi Nakrem hos Trønderbladet 16. juni i år. Etter dette har det kommet nye vikarleger inn.

Jeg har forstått det slik at pris er medvirkende årsak til at nye fastleger ikke har vært villig til å overta som fastleger og at Melhus kommune ikke vil kjøpe opp listene da det er ønsket at fastleger driver som selvstendig næringsdrivende og ikke kommunalt ansatte. Kan det være mulig at i stedet for å kjøpe opp listene, at kommunen stiller med en gitt sum i støtte ved overtagelse slik at prisen/betingelsene er mer overkommelig for de legene som kan være interessert?

Når det gjelder kjøp og salg av pasientlister så blir vel dette noe upresist foreslått. Det er praksisen som overdras, ikke pasientlisten. Vi selger ikke folk. Norske pasienter har fri rett til å bytte fastlege. Det blir gitt informasjon om muligheten for å bytte ved en overdragelse, sier daværende leder i Allmennlegeforeningen Kari Sollien til Nettavisen i en artikkel publisert 29. oktober 2016 skrevet av Nettavisens Astrid Helen Holm. Så det er attraktiviteten av en overtagelse som prissetter.

Jeg har ikke sett avtalen Melhus kommune har med innehaverne av fastlegehjemler i Melhus, men jeg fant en veileder fra den Norske Legeforening fra 2015. Jeg håper, men vil ikke sette penger på, at en slik veileder av samme eller nye revisjon ligger til grunn med for fastlegehjemlene i Melhus også. Denne veilederen tar også for seg opphør av avtale og fratreden.

Jeg siterer fra seksjon 4.4, Vikarer.

Næringsdrivende leger har i utgangspunktet full råderett over egen praksis også med hensyn til bruk av vikar. Men for leger med offentlig finansiering og avtale forutsettes det at et helsetjenestebehov skal dekkes, noe som begrunner at bruk av vikar er regulert i rammeavtalene. Fastlegepraksis Som utgangspunkt er hjemmelshaver forpliktet til å ivareta sitt listeansvar, og arbeide i praksis (min utheving). Rett til fravær i praksis og bruk av vikar er regulert i rammeavtalen med KS og med Oslo kommune. Rammeavtalene gir i henhold til disse bestemmelsene rett til fravær på grunn av:

  • videreutdanning, etterutdanning og forskning

  • fagforeningsarbeid og offentlige verv/oppgaver

  • sykdom og egne barns sykdom

  • svangerskap, fødsel og adopsjon

  • ordinær verneplikt eller siviltjeneste

I ovennevnte tilfeller kan legen ta inn vikar, og der legen ikke selv stiller vikar, har kommunen plikt til å finne vikar til praksisen. Det bør være mulig med fravær og inntak av vikar ut over disse tilfellene, men dette må avtales med kommunen. Inntak av vikar forutsetter at hjemmelsinnehaver og vikar ikke arbeider samtidig med pasientrettet virksomhet i praksisen.

Med tanke på det som står ovenfor her og antagelsen at en lignende som omfatter Melhus kommune finnes så finner jeg det underlig at innehaver bare kan tre tilbake fra fastlegepraksisen og overlate problemet til kommunen å drive deres bedrift mens de venter på noen som vil betale for mye for pasientlister som ifølge Allmennlegeforeningen ikke selges. Nå har ikke jeg funnet noen rammeavtale eller tilsvarende som omtaler Melhus kommune men jeg blir veldig overrasket om det ikke finnes noen klausul for at Melhus kommune ikke kan ta juridiske grep for å frigi eller overføre en fastlegehjemmel. Hvor lenge kan en kreve at en kommune stiller med vikarleger for å ivareta pasienter til en fastlege som vil ha en tydelig høyere pris enn markedspris for bedriften og samtidig holde store deler av befolkning i ett vakuum hva lovfestet helsehjelp via fastlegeordningen angår?

Link til Veileder for næringsdrivende leger

Fastlegeordningen gir en lovfestet rett til å selv kunne velge sin lege. Slik situasjonen har vært altfor lenge nå så vet ikke folk hvem de har som "fastlege" om et par måneder. Jeg kan nevne mange situasjoner hvor dette er veldig uheldig og i ytterste konsekvens kan det koste liv. Det er mange ting som kan være en terskel å gå til legen med, både psykisk og fysisk. Dersom en har det tungt psykisk, så blir det en veldig belastning å måtte forholde seg til en ny lege nesten hver gang. Det er heller ikke utenkelig at det er kvinner som utsetter underlivsundersøkelser fordi de synes det er ubehagelig med en ny mannlig lege, som igjen kan føre til at ting ikke blir oppdaget i tide.

Siden det ble en utfordring med fastleger på Gaula legesenter så har jeg kun registrert at følgende tiltak er gjort:

  • Det er søkt etter fastleger

  • Det er kommet positive signaler fra administrasjonsutvalget

  • Det er foreslått å opprette nok en hjemmel en ikke får fylt.

Jeg spør om kommunen selv synes det de gjør er tilstrekkelig.

Og ja, jeg står på venteliste til annen lege og det gjør hele familien som også er tilknyttet Gaula legesenter i påvente av en løsning. Jeg tror ikke jeg er alene, for ventelistene er blitt lange.

Jeg vil også anbefale uttalelse ang. fastleger fra LHL Melhus i Trønderbladet 17. juni 2021.