Skrevet av «Venstregeriljaen»

I denne perioden har utviklinga av Støren som tettsted og knutepunkt blitt satt på vent. En del av våre ungdommer har bosatt seg blant annet på Hovin, da det ikke finnes byggeklare tomter på Støren. Mange av våre arbeidstakere er bosatt i nabokommuner, sikkert av ulike årsaker, men det kan også være på grunn av uavklarte forhold rundt E6-en. Hvilke barnefamilier ønsker å flytte til Støren hvis skole og barnehage blir liggende bak en høy støyskjerm?

Sentrumsplanlegging. Støren sentrum er spredt: Vi har området rundt butikkene i gamle sentrum, i Moøya og på Prestteigen, samt området rundt rådhuset og GSK. For å være på den sikre siden inneholder arealplanen for Støren store områder merket sentrumsformål. Ingenting er gjort med å detaljplanlegge disse områdene og gjøre noe om til handling. I påvente av bestemmelsen om hvor den nye E6-en legges, er det meste låst.

Det haster med å legge til rette for et levende sentrum med butikker, kafeer, sosiale møteplasser og diverse aktiviteter for alle aldersgrupper. Slik vi har det i dag, er både gamle Støren sentrum og Prestteigen-kvartalet skjemmet av stor trafikk. På begge stedene opplever kunder og besøkende utrygghet på grunn av trafikkforholdene. På Prestteigen er det også truckstopp og parkering for pendlere. I tillegg til dette har vi en bensinstasjon som ønsker å bruke noe av området for å etablere elbil-ladere.

Kollektivtrafikk. Viktig i en sentrumsplanlegging er også flyten i trafikken, både for myke trafikanter og kollektivtilbud. Nå er det store planer for utbygging og oppgradering av Støren stasjon, men hvordan buss- og tilføringstilbud skal legges, er ennå i det blå. Dette fordi det er flere alternativer for den nye E6-en, og det er ikke godt å vite hvor det blir naturlig å legge lokalveiene. Dette vil også ha stor betydning for hvordan en ønsker å knytte de ulike butikksentra på Støren sammen.

Tilrettelegging av tomter og nye botilbud. Kommunen har meldt at det skal satses på nye tomteområder ved Støren Sør. Det ryktes allerede om flere som har meldt interesse. Problemet er bare at dette området ikke ser ut til å komme på markedet før tidligst i 2026. Mange kan mene at det blir for lenge å vente. Andre utbyggingsområder på Støren blir satt på vent til traseen for nye E6 er fastsatt. Dersom alternativ 1 med utvidelse til 4 felt langs dagens trasé velges, vil kanskje både skole og barnehage måtte flyttes. Det vil medføre behov for store arealer til nye tomter for disse. Mye derfor blir det ikke tatt beslutninger om nye tomtearealer til eneboliger i størenområdet. Nå er det igjen blitt lagt ut nye tomteområder på Hovin. Det er ikke en ønsket situasjon for Midtre Gauldal om noen gir opp drømmen om tomt på Støren og velger Hovin i stedet.

Omstillingsprosjektet. I disse dager skal det tilsettes en prosjektleder for omstillingsprosjektet kommunen skal i gang med for å kompensere for tapet av Norsk Kylling. Dette er et prosjekt for hele kommunen, men utviklinga av Støren som sentrum vil nok bli en sentral del i dette prosjektet. Hvordan skal en kunne få en effektiv start på omstillingsprosjektet uten at det er bestemt hvilken trasé som velges for E6?

– Når blir en endelig beslutning tatt om trasévalg for ny E6? spør «Venstregeriljaen». Foto: Kvass

Når blir en endelig beslutning tatt om trasévalg for ny E6? I sommer ble det forespeilet at beslutningen om trasévalg skulle tas i oktober/november -21. Nå ser vi at E6-saken var oppe i siste kommunestyre. Der ble det vedtatt oppstart av en ny planprosess som angår tunnel-alternativet. Det er flott at kommunen stiller flere viktige krav til Nye veier som de skal svare ut i prosessen, blant annet er det krav om helkryss sør for Støren og at planområdet må omfatte Soknesørene, Prestteigenkrysset og Prestegårdsundergangen. Det er spesielt viktig for videre utvikling av Støren at vi får gode avkjøringsmuligheter fra E6. Denne planprosessen er stipulert til å vare i 42 uker. Da er vi kommet til desember 2022.

Det foreligger allerede en fyldig rapport fra Nye veier som viser at tunnel-alternativet er absolutt det beste ut fra de mange ulike forhold som er vurdert og slik Venstregeriljaen ser det. Alternativ 1 med 4-felts E6 gjennom Støren har vært ute til høring, og det framkom en lang liste med innsigelser som er umulige å imøtekomme.

Et snarlig trasé-valg er nødvendig for:

·   at sentrumsplanlegging av tettstedet og kommunesenteret Støren kan komme i gang

·   at planlegging av nye tomteområder kan starte opp

·  at det kan jobbes med gode løsninger for kollektivtrafikken gjennom Støren

·  at de boligeierne som er berørt av alternativ 1 og har levd i uvisse i over 5 år, kan planlegge hvor de vil leve sine liv

·  at omstillingsprosjektet for kommunens næringsliv kan bygge på de forutsetningene som trasévalget medfører

Alt dette har vært på vent i over 5 år og er fremdeles på vent. Vi har derfor en bønn til politikerne i kommunen: Prioriter arbeidet med å bestemme trasé for E6. Det er nå lovet at dette valget skal tas vår/sommer -22. Nå må ikke dette skyves mer ut i tid.

Gjør gode valg angående ny E6, men kvittér ut alternativer som ikke er aktuelle så snart som mulig.