Melhus eldreråd

Fremtidens helse- og velferdstjenester i Melhus

Melhus eldreråd hadde i møtet 5. mai del 2 i prosjektet Veivalg helse og velferd til behandling.  Rådet bifaller rapporten, og henstiller til de folkevalgte at den foreslåtte planen for fremtidig helse og omsorgstjenester i kommunen vedtas og legges til grunn i kommende økonomi- og handlingsplaner.

I prosjektgruppens arbeid er det tatt utgangspunkt i analyse av dagens situasjon samt en rekke rapporter som har betydning for dimensjonering av tjenestetilbudet fremover. Det er tatt høyde for befolkningsvekst og øket levealder.  Under arbeidet i fase 2 har prosjektet vært delt opp i delprosjekter ledet av de respektive enhetsledere.  I disse delprosjektene er det lagt vekt på involvering av alle grupper ansatte, tillitsvalgte og brukere. Delrapportene ligger som vedlegg til det endelige forslaget fra prosjektgruppen og er tilgjengelig på kommunens hjemmesider.

Sett fra eldrerådets side, er delrapport 2 utarbeidet på et solid grunnlag og med vedtaket fra 22. mars som utgangspunkt.  Ledetråden hele veien er tidlig innsats, forebygging og rehabilitering, gode og riktige tilbud til rett tid der behovet er, trygghet for pasienter, ansatte og pårørende. På mange måter en videreføring av prosjektet «100 år i eget hjem».  Vi eldre må holde oss friske lengst mulig, da er det viktig å benytte seg av de tilbud som finnes i kommunen for å forebygge helseproblemer.  Frivillige lag og organisasjoner har mange helsefremmende tiltak, men kommunen kan ikke fraskrive seg ansvaret. Vi har alle ansvar for egen helse, og vi må selv sørge for å skaffe oss en bolig som vi mestrer lengst mulig, men kommunen må tilrettelegge og ha tilbud til den som trenger det.  At prosjektet foreslår å styrke hjemmesykepleien og vektlegger kjøkkendrift både ved Buen, Horg og Hølonda er positivt og svært viktig.

Det venter store utfordringer i form av omorganisering, bemanning og plasskapasitet.  Det er en klar forutsetning av de tiltenkte bofellesskap knyttes opp mot de eksisterende anlegg ved Buen, Flå, Horg og Hølonda og at det ved sentrene gis allsidige tilbud for brukerne.  Videre må det gis rom for at frivillige lag og organisasjoner kan komme inn med aktiviteter for å skape et levende, sosialt miljø.

Prosjektet Veivalg helse og velferd favner videre enn bare eldreomsorg.  Stadig flere barn og unge sliter med store utfordringer, de skal også ha gode tilbud til rett tid.  Vi har innbyggere med nedsatt funksjonsevne i alle aldre, også her trengs det innsats.

Totalt sett vil det bli et økonomisk løft som Melhus kommune må være villig til å ta.  Slik situasjonen er innen sektoren i dag, slik kan det ikke fortsette. Alle i sykehjem må tilbake på enkeltrom, utskrivningsklare pasienter skal ikke ligge «på vent» for å få den behandlingen de trenger for å komme seg tilbake til hverdagen.  Når innbyggere legger inn søknad om bistand, må det kunne forventes at svar foreligger innen rimelig tid og at vedtatte tiltak igangsettes raskt.

Når vedtak om fremtidens helse og velferdstjenester i Melhus om kort tid er fattet i kommunestyret, er det å håpe at alle parter faller til ro med det resultatet som foreligger.  Ikke alle vil bli helt fornøyde, slik fungerer demokratiet.  Det vil være svært viktig at alle drar i samme retning, at brukerne blir trygge i den situasjonen de er i, at pårørende føler seg sett og hørt og at de ansatte kan bygge trygge, gode arbeidsmiljø.