Den sjette internasjonale landskapsdagen markeres 20. oktober 2022. Årets motto er «Landskap og helse». Navlebeskuende som vi er tenker vi mennesker da først og fremst på vår egen helsegevinst gjennom aktiv bruk av rekreasjonsmulighetene i et gitt landskap.

Økt bevissthet omkring helseeffektene ved god landskapsforvaltning er naturligvis et ubetinget gode, men dette er også dagen for å ta bladet fra munnen og spørre hva vi tenker om helbreden hos landskapet selv.

I noen utvalgte landskapsrom er det vedtatt at det skal tas særlig hensyn til kulturverdier og friluftsliv. I Norge tolkes dette fortsatt som at det gjelder den enkelte tursti eller det enkelte kulturminne – objekt på et digitalt kartlag. Vi «sparer» dermed noen punkt for å utnytte ressursene vi har krav på som grunneier eller næringsaktør.

Hva med jordhelse? Hva med landskapskarakteristika som flyttblokker? Hva med helhetsopplevelsen i et tradisjonelt brukslandskap der industrielle metoder gjør inntog? Hva med randsoner og estetikk? Hva med hogst midt i hekkesesongen?

Spør du meg hva jeg legger i landskap og helse så vil jeg svare at det ligger en forpliktende gjensidighet i dette forholdet. Landskapsdagen gir anledning til å skape sterkere engasjement omkring slike tema - for landskapets helbred og for vår egen fysiske og psykiske helse.