For styret i Nyådalen velforening, Ola Langrød

Åpent brev til ordfører Sivert Moen

Nyådalen velforening teller 38 medlemmer. Vi stiller oss undrende til økningen av renovasjonssatsene i Midtre Gauldal kommune. Gebyret for hytter og fritidseiendommer er omtrent doblet fra i fjor. Dette har skjedd uten noen form for varsel eller begrunnelse på forhånd. Vi har foretatt en del undersøkelser med hensyn til satser og bestemmelser i andre kommuner, og finner at ReMidt er blant de dyreste med  kr 1663,- per år for servicegrad 2  -  der de fleste blir plassert.

Dette forundrer oss.

Under debatten om å innlemme Envina i ReMidt  i 2018, ble det hevdet at «Større renovasjons-selskap kan gi lavere gebyrer».  Daglig leder i Envina, Erik Fenstad, sa den gang  (ifølge TB) at selvkostnivået  lå på kr 757,- og  Bjørn Enge (H) som satt i ei utredningsgruppe og forhandlet om overgangen, uttrykte håp om at prisen kunne presses ytterligere ned.

« Prisen på kr 757,- er et godt utgangspunkt for forhandlinger», sa han til TB etter møtet. Ned mot 700,- kroner ble antydet fra utvalget. Også ordfører Sivert Moen ønsket et lavere gebyr. «Jeg synes fortsatt at prisen er for høy for fritidsboliger» ble han sitert på av TB.

Midtre Gauldal kommunestyre  vedtok å delta i etableringen av ReMidt IKS og ReMidt Næring AS fra 01.01.2020.

Men forhandlingene om «et lavere gebyr» som det var snakk om,  har tydeligvis gått heller dårlig - og i alle fall ikke i favør av brukerne for å si det forsiktig - - .

Allerede i november 2021 – mindre enn to år etter fusjonen - fastsatte kommunestyret gebyret til å være  1663 kroner/år.  Holder vi oss til de 700,- kronene som vi ble forespeilet, er dette en økning på nesten 140 %.

Dersom vi har tolket utsagnene i TB riktig, var det få eller ingen i kommunestyret som tok bølgen da de så seg nødt til å følge forskriften fra  Miljødirektoratet om å innføre tvungen renovasjon for hytter og fritidsboliger.  Når det ikke var noen annen utvei, ønsket man også tydeligvis å gjøre dette så smidig, rimelig og rettferdig som mulig.

Men hva har skjedd?  Gebyrene har  som vist skutt uhemmet i været, men ellers? Har Midtre Gauldal kommune benyttet seg av det handlingsrommet  som finnes?

La oss se på et par eksempler fra andre kommuner:

Ringebu, Sør-Fron og Nord-Fron kommuner:  De skiller mellom fritidseiendom med strøm og vann  -  og uten  - der satsene er henholdsvis kr 1595,25 og kr 1277,50. Så har de en sats for eiendom uten strøm, vann og mer enn 2000 meter fra helårsveg. Den satsen er på kr 958,75.

Trysil, Elverum, Åmot med samlet 9000 hytter:  De har en kategori 2 som defineres som hytter/fritidsboliger i eller i tilknytning til regulerte hytteområder, eller som ligger inntil offentlig/privat veg hvor det delvis er tilrettelagt infrastruktur. Satsen er kr 911,-. De har også søknadsskjema for fritak dersom eiendom, hytte- og /eller fritidseiendom ikke er i bruk. Eiendommen må stå ubebodd i minst 6 måneder for å få innvilget fritak.

Slik kan vi ta for oss kommune etter kommune,  og vi vil se at de fleste har tatt grep for å differensiere gebyrene og holde de nede i den hensikt å belaste brukerne minst mulig økonomisk og mest mulig rettferdig.

Kommunene har dessuten i hht forurensningsloven §30, 2. ledd, 1.setning, anledning i lokal forskrift å unnta hytter som ikke ligger i tettbebygd strøk. Alternativt kan kommunen også etter søknad unnta bestemte eiendommer fra den kommunale innsamlingen  ifølge Miljødepartementets redegjørelse.(Lovens §30, 2. ledd, 2. setning).

Vi mener Midtre Gauldal kommune har vært altfor passive og latt ReMidt IKS innta førersetet.

Noe annet står etter vår mening ikke til troende når en sammenholder det vi ble forespeilet og de gebyrene vi har nå.

Noe informasjon om at satsene skulle øke med bortimot 140 % på tre år, har vi ikke fått.  Verken opplysning  om -  eller begrunnelse for.

Ved fusjonen i 2020, burde det,  for et så kort tidsrom som to år fram i tid, foreligge relativt sikre overslag over driftskostnader og nødvendige investeringer.

 Vi ser ingen ting som rettferdiggjør de voldsomme gebyrøkningene vi har fått.

Mot den bakgrunn mener vi tiden er inne for at hele renovasjonsordningen,  slik den nå praktiseres i Midtre Gauldal kommune, bør ettergås i sømmene.

Siden vi representerer ei upolitisk forening, velger vi  å stile dette brevet direkte til ordføreren idet vi fremmer forslag om at kommunestyret setter ned et utvalg som har til oppgave å gjennomgå hele renovasjonsordningen i Midtre Gauldal kommune.

I mandatet må det blant annet kreves  en  full gjennomgang av den økonomiske drifta til ReMidt IKS samt en vurdering for en bredere differensiering  av gebyrene – herunder rammene for fritak fra renovasjonsgebyret  vurdert opp mot forurensningslovens §30.