Innlegg fra Bygdelista for Midtre Gauldal, Kjell Arne Vinsnesbakk

Kommentar til ordførerens uttalelse om kommunebudsjettet.

Det var interessant å lese ordførerens uttalelse om budsjettbehandlingen for 2022 i Trønderbladets nettutgave. Der fremstilles det som om det var flertallsgruppas fortjeneste at det ble avsatt penger til drift av kantina på sykehjemmet, og at Støren kirkelige fellesråd ble tilgodesett med en utvidelse av ramma sammenlignet med kommunedirektørens forslag.

Riktignok var det flertallsgruppas forslag som ble vedtatt, men det var også to andre grupperinger som hadde dette i sine forslag, nemlig Arbeiderpartiet og Bygdelista for Midtre Gauldal.

I vårt budsjettforslag hadde vi disse endringene:

Vi ønsket å øke ramma for både skole, eldreomsorg og Støren kirkelige fellesråd.

Tallene som blir brukt for å sammenligne Midtre Gauldal med andre kommuner, er tatt fra KOSTRA kommunegruppe 10. Samme gruppe som kommunedirektøren bruker.

For å øke ramma til skole, ville vi redusere ramma til administrasjonen med 1 million kroner, og tilføre et tilsvarende beløp til skole.  Grunnen til at vi ville redusere ramma til administrasjonen, er at Midtre Gauldal kommune bruker over 5,8 millioner kroner mer enn sammenlignbare kommuner på administrasjon, og at vi bruker 3.828 kroner mindre pr. elev enn sammenlignbare kommuner. Det ble presisert flere ganger under debatten at alle må bidra for å komme i mål med omstillingen. Da fremstår det underlig at administrasjonen ikke skal bidra.

foto
- Ordføreren fremstiller det som om det var flertallsgruppas fortjeneste at det ble avsatt penger til drift av kantina på sykehjemmet, og at Støren kirkelige fellesråd ble tilgodesett med en utvidelse av ramma sammenlignet med kommunedirektørens forslag, skriver Kjell Arne Vinsnesbakk fra Bygdelista. Foto: Arkivfoto

For å øke ramma til pleie og omsorg ville vi bruke 1 million kroner fra mottatte nye frie inntekter fra regjeringen Støre. Denne økningen innbefattet drift av kantina. Innenfor pleie og omsorg bruker vi 3.602.200 kroner mindre enn sammenlignbare kommuner.  Vi mener det bør være bedre å ta i bruk leiligheter/rom som står ledige. Det står blant annet 8 ledige rom på sykehjemmet, og flere ledige leiligheter i kommunens H/O-boliger. Det kunne redusere kostnadene med utskrivningsklare pasienter betydelig. Finansminister Slagsvold Vedum har både før og etter valget poengtert veldig at vi må ta hele landet i bruk. Vi i Bygdelista for Midtre Gauldal endrer litt på denne uttalelsen og sier at vi må ta HELE kommunen i bruk.

Til Støren kirkelige fellesråd ville vi tilføre 600.000 kroner som vi også ville ta av mottatte nye frie inntekter fra regjeringen Støre.

Når det gjelder kommunale veier, ser vi at det er et betydelig etterslep på vedlikehold. Vi fremmet forslag om å øke investeringer til vei med 1 million kroner til 2,5 millioner kroner i 2022. Vi mener det er bedre å investere tidlig for å få en bedre standard, enn det er å reparere i etterkant. Dermed vil fremtidige driftsutgifter kunne reduseres. Vi fremmet samme forslag i revidert budsjett for 2021, men ble også da nedstemt, selv om noen representanter fra Senterpartiet var enig med oss før det ble stemt over.

Etter tildeling av nye frie inntekter gikk en av de lokale stortingsrepresentantene fra Senterpartiet ut og sa at dette betyr at vi har mer penger til eldreomsorg, skole, barnehager og idrett.

Dette i motsetning til vedtaket i kommunen vår som sier at mesteparten av de frie midlene skal avsettes på fond.

Selv om det var flertallsgruppas forslag som ble vedtatt, var det tross alt 10 medlemmer i kommunestyret som stemte imot vedtatte forslag.

Resultatet kunne vært annerledes hvis ordføreren ville tatt avstemming på hvert punkt fra de to andre grupperingene. Da kunne kanskje enkelte av de andre gruppenes punkter fått flertall, og blitt med i sluttforslaget. Men da kunne vel ikke ordføreren slått seg på brystet og sagt at det var flertallsgruppas budsjett som ble vedtatt.