Sist oppdatert:

Dette er et debattinnlegg. Det gir uttrykk for debattantens egen holdning

Skrevet av «Observatøren»

Man spør seg: Var trafikkbelastningen og miljøet med i planleggingen av nytt kryss på Hovin? Var det i det hele tatt en idé om å løse de akutte og langsiktige trafikale konsekvensene?

Øst/vest- trafikken gjennom Hovin sentrum er i kraftig utvikling, og burde i anstendighetens navn løses i forbindelse med de nye E6- planene. Er det virkelig slik at konsekvensene for Hovin sentrum og gjennomgangstrafikken som knyttes opp mot nye E6 ikke er tatt med i betraktningene? Hvor er konsekvensanalysene som sier at det er riktig med et større og mer effektivt Fosskryss for å presse enda mer øst/vest- trafikk gjennom Hovins tette sentrum?

Den som har oversikt over trafikken her, ser at den utvikler seg kraftig. Det ser ut til at stadig mer trafikk til og fra Orkdal / kysten kommer gjennom Hovin sentrum; blant annet mye tømmertransport for videre frakt med jernbanen. I samme refleksjon spør man seg om hvordan håndtere trafikken for lossing av stadig mer tømmer ved jernbaneanlegget på Støren. Fra jernbanehold hevder de at det ikke blir så mye aktivitet, men det ser ikke slik ut..

Det som nå tilbys av veiløsning gjennom Hovin for flere generasjoner framover er en fullstendig neglisjering av et helt samfunn, og er tuftet på at den siste broen som ble etablert på 1980- tallet var en grunnleggende feil plassering allerede den gang. Her kreves et svar fra de som har et overordnet ansvar for samfunnet vårt. Det bør kreves en utredning av veitrasé på nytt for Hovin, slik at de trafikale utfordringene øst/vest planlegges som en viktig del av dette.

Det bør nedsettes en gruppe som kan formidle dette kravet til bevilgende myndigheter, i samarbeid med ansvarlig utbygger under en ny regjering. Det skulle ikke være for mye å be om ekstraordinære bevilgninger for å utrede en alternativ løsning for Hovin, der også den trafikale øst/vest- problematikken tas med.

Man tillater seg å tenke et alternativ:

Sør for Hovinkrysset, like før Gyllskjæringa, smalner dalen kraftig. Her er mange av husene allerede sanert på grunn av veiplanene som foreligger, og det er ikke bebyggelse i nærområdet som blir skadelidende. Tilnærmet ingen dyrkamark vil bli berørt, og det er tilsynelatende bra grunnforhold på begge sider av elva.

På vestsiden av elva, rett sør for Gamle Hovin, før man kommer til Krogstad- gårdene, er det et øde område på en halv kilometer. Her ligger det gamle bergbruddet hvor byggestein i sin tid ble hentet ut. I seg selv et historisk minne, men nå kun en stor gammel anleggsplass og en bergvegg i skyggelandet. Altså allerede tilrettelagt for å kunne plassere brupilarer og sende trafikken over jernbanen og inn i berget, for så å komme ut igjen vest for høydene bak Finnset gård. Fra bergbruddet kan en kort tunnel på noen hundre meter gå over i en nedsenket og tildekket kulvert langs foten av skråningene sørvest for Hovinsgårdene, og videre inn i fjellet mot vest. En avgrening til Hovin sentrum kan legges nedsenket, under åkerlandet rett bak bebyggelsen i Pipveita, med kulvertåpning mot sentrumskrysset.

Slik kan alle behov ivaretas for framtiden; Det trafikale og sosiale miljøet på Hovin løses en gang for alle. Øst/vest- trafikken ledes forbi sentrum og all bebyggelse usett og støyfritt. Ingen matjord går tapt når dyrkingsjorda for Hovinsgårdene legges oppå kulverten igjen. All trafikk går i berg eller blir nedgravd. Rent topografisk og praktisk er dette mulig med tanke på å ikke skade Gamle Hovin og Finnset-gården, og heller ikke de andre hovinsgårdene. Økonomisk burde dette være mulig hvis en ser løsningen i perspektiv av at den ivaretar de sårt tiltrengte lokale behov, samt at de langsiktige trafikale forhold mellom Gauldalen og Orkdal / kysten løses.

Eller.. blir det en plan om en alternativ trasé for E6 som går parallelt med sideelva Gaua som vil gi et nytt kryss til Hovin sentrum ved RK Bil, før den forsvinner inn i en tunnel under bebyggelsen der? Hvem vet om det blir den nye løsningen etter at nye E6 nå kanskje havner i tunnel vest for Støren sentrum?

Så er det skrevet om øst- alternativet på vestsiden lenger ned i dalen, slik at det skapes forvirring om hva som er det opprinnelige og gode øst- alternativet for E6- traseen.

Vil resultatet av stortingsvalget framvise noe bedre i denne saken?

En tørker kaldsvetten av skallen og tenker: Hva blir resultatet og vårt ettermæle?

Publisert: Sist oppdatert: