KOMMENTAR: Støren er inne i en periode med store endringer. Som alle vet forsvinner hjørnesteinsbedriften Norsk Kylling om noen år, og med det blir også over 300 arbeidsplasser borte. Hvor store konsekvenser dette vil få, er imidlertid usikkert. Vil de ansatte velge å bli boende i Midtre Gauldal og pendle til nyfabrikken på Orkanger? Mange tror det. Men det er 126 barn i skolen og barnehager i Midtre Gauldal som har utenlandsk bakgrunn, de fleste i familier som jobber på Norsk Kylling. Det vil få store konsekvenser for oppvekstsektoren om disse familiene velger å flytte.

Men viktigere enn Norsk Kylling er det at det med tid og stunder kommer en ny E6 fra Trondheim og sørover til Ulsberg. Det betyr mye kortere kjøretid, og Støren vil befinne seg i pendleravstand til Trondheim. Dette gir grunn til optimisme, både i rådhuset, handelsstanden og ikke minst eiendomsutviklere.

Det siste ser vi nå med de store planene som nettopp er lansert på Støren. I løpet av en tiårsperiode skal det bygges 140–180 leiligheter. Til sammen blir dette et stort bolig- og næringsområde. I tillegg til leilighetene blir det lagt til rette for næring i første etasje av bygningene på Korsen. Først og fremst ser de for seg handel, kontorer og muligens en del kommunal virksomhet.

Med ny E6-avkjøring og disse utbyggingene vil tyngdepunktet på Støren flyttes enda lenger sørover. Det «gamle» sentrum er under press, og mer vil det bli.