Av Hege Annette Olstad, Melhus Frp

De siste årene har antall innlegg i Trønderbladet knyttet til eldreomsorgen i kommunen økt betraktelig. Det er svært få positive innlegg, og i mange av innleggene meldes det om bekymringsverdige forhold. De som tar turen innom kommentarfeltet til Trønderbladet på Facebook, vil se at også her dukker det opp en rekke meldinger som bør bekymre de fleste. Det har også dukket opp en rekke bekymringsmeldinger gjennom de tre folkemøtene i forbindelse med prosjektet Veivalg for helse og velferd, både fra pårørende og ansatte. I tillegg sier kommunalsjef Verhagen, at det har kommet inn flere telefoner fra fortvilte pårørende.

foto
Hege Annette Olstad, Melhus Frp Foto: privat

Jeg skjønner at vi kan ha uenigheter rent politisk i kommunestyret, men dette er ikke tiden for ideologiske skylapper, hverken fra den ene eller den andre kanten. Det er på høy tid at samtlige representanter i kommunestyret legge vekk polemikk og partipolitikk, og blir med på å sikre en god og verdig eldreomsorg gjennom årlige kvalitetsmeldinger for helse- og omsorgstjenestene i kommunen. Slik vi i Melhus Frp foreslår i vår interpellasjon som fremlegges i kommunestyremøtet 22. mars.

Årlige kvalitetsmeldinger knyttet til helse- og omsorgstjenester gjennomføres i dag i svært mange andre kommuner i Norge, og vi trenger ikke å bevege oss lenger enn til Trondheim for å se hvordan det gjennomføres.

Innledningsvis nevnes det fire forskjellige kanaler hvor det kommer inn bekymringsmeldinger knyttet til eldreomsorgen: innlegg i Trønderbladet, kommentarfeltet til Trønderbladet på Facebook, folkemøter og kommunalsjef Verhagen. Det kommer helt sikkert inn bekymringsmeldinger via andre kanaler i tillegg, men det er det ingen som har kontroll på. Det finnes heller ingen systematisk innhenting av data fra brukere og pårørende i forhold til kvaliteten på helse - og omsorgstjenestene i kommunen. Nettopp derfor tyr de til kanaler hvor det er en fare for at bekymringsmeldingene ikke blir fanget opp.

Mye tyder på at det som har kommet frem gjennom de fire kanalene kun er toppen av isfjellet, men det er det heller ingen som vet noe om. Hverken prosjektgruppen i det nye prosjektet Veivalg for helse og velferd, kommunalsjefen, enhetsledere, ordfører eller andre i kommunestyret eller formannskap. På en annen side har Melhus Frp fått inn tips om uverdige forhold for pleietrengende fra ansatte, og om vi i tillegg legger til bekymringsmeldingene som har dukket opp gjennom de fire kanalene, er det mye som tyder på at isberget i realiteten er mye større enn det som synes på overflaten.

Ordføreren og Byfuglien (KrF) beskrev i formannskap den 15. mars en situasjon som er fjernt fra det vi har lest om i innlegg i Trønderbladet, kommentarfeltet til Trønderbladet på Facebook, hørt fra pårørende og ansatte på folkemøtene og kommunalsjef Verhagen. De hevdet i formannskap at det leveres gode tjenester, og ordføreren hevdet til og med at situasjonen ikke er slik det står i avisen. De sa ingen ting om andre kilder der det har dukke opp bekymringsmeldinger.

Det er ingen tvil om at her er det noen som ikke forholder seg til virkeligheten. Jeg er ikke i tvil om at det som meldes i de fire kanalene, er den virkeligheten brukere, pårørende og ansatte faktisk opplever. Ikke den som ble beskrevet i formannskap den 15. mars. Men dette er nok en bekreftelse på hvor viktig det er å få på plass årlige kvalitetsmeldinger. Kvalitetsmeldinger kan ikke foregå gjennom innlegg i aviser og sosiale medier. En ting er at de fleste meldinger aldri vil bli fanget opp av representanter i kommunestyret som skal fatte beslutninger knyttet til helse – og omsorgstjenestene. En annen ting er at dette ikke er en systematisk innsamling av data som kan benyttes videre i arbeid med budsjett og økonomiplan der det skal settes av midler nok til å gi forsvarlige og gode helse- og omsorgstjenester. Kun gjennom årlige kvalitetsmeldinger kan innbyggerne i kommunen føle seg trygge på at bekymringer fanges opp, og at deres nærmeste får den kvaliteten på helse- og omsorgstjenester de har behov for og krav på.

Representantene i kommunestyret, som skal stemme over interpellasjonen tirsdag 22. mars, er alle ombudsmenn og -kvinner for kommunens innbyggere. Alle kommunens innbyggere, også de eldre og pårørende. Nå gjenstår det å se hvordan de forvalter rollen som ombudsmenn og -kvinner. Vil de fortsett å fatte beslutninger som i liten eller ingen grad er forankret i faktaopplysninger, eller ønsker de at rådmannen legge frem årlige kvalitetsmeldinger forankret i brukerundersøkelser der både brukere og pårørende får mulighet til å gi tilbakemeldinger på kvaliteten.