I desember skal kommunestyret behandle mange viktige saker. Flere av dem omhandler, helt eller delvis, den planlagte nye gang- og sykkelbrua over Gaula i Melhus sentrum. Ifølge rådmannen og den politiske posisjonen i kommunen skal brua finansieres i sin helhet av innbetalinger fra utbyggere i sentrum og miljøpakken.

Miljøpakken er en pakke med tiltak for å bygge ut transportsystemet og samtidig unngå at biltrafikken øker. Gjennom byvekstavtalen har Melhus mulighet til å legge inn og få finansiert tiltak i Miljøpakken. Miljøpakken får sine midler fra Staten (skattebetalerne), fylkeskommunen (skattebetalerne), kommunene i byvekstavtalen (skattebetalerne) og bompenger (Ikke ifm ny E6). Så det er alle vi som bilister og skattebetalere som i stor grad skal finansiere denne brua om den blir bygd. Og utbyggerne vil nok øke boligprisene for å dekke inn de kostnader de er pålagt gjennom innbetaling til brua.

Gjennom byvekstavtalen har Melhus kommune mulighet til å legge inn tiltak og få midler fra Miljøpakken på omtrent 300 millioner kroner. Midler som skal bidra til at biltrafikken ikke øker. Slik det ligger an nå vil 183 (!) av disse 300 millionene gå til denne brua! I miljøpakkens handlingsprogram ligger det flere tiltak i Melhus kommune. Av fremtidige tiltak er det bare to tiltak på til sammen 5 millioner som så langt er planlagt utenfor Melhus sentrum med omegn. (Tidligere har det blitt bygd pendlerparkering til 7 millioner på Ler og det pågår to mindre tiltak med snarveger på Ler og Lundamo).

– Brua bidrar altså høyst sannsynlig ikke til reduksjon av biltrafikk, skriver Jørn Ove Moen. Foto: Eskil Buseth Folstad

Hadde brua kunne bidratt godt til å unngå at biltrafikken øker, så hadde det kanskje vært riktig å bygge den. Men det er ingen ting som skulle tilsi at biltrafikken i området vil gå ned, for det er et fåtall som kjører i dag og som vil benytte brua i fremtiden. Til det er innspart gåtid i forhold til i dag altfor liten, og i flere tilfeller vil den nye brua bli en omvei for gående. Spesielt for gående som vil komme fra den store boligutbyggingen som skal komme på vestsiden av Melhus sentrum (Gimsøya). Det er også hevdet at brua vi bli benyttet av mange fra Brekkåsen og Gimse, men det er jo lite trolig all den tid disse områdene har kommunens best utbygde bussrute, med avganger hvert 10. minutt (!). Brua bidrar altså høyst sannsynlig ikke til reduksjon av biltrafikk.

Samtidig mangler vi gang- og sykkelveger langs mange høyt trafikkerte og trafikkfarlige veistrekninger rundt tettstedene i kommunen vår. Det betyr at det benyttes mye penger på sikringskjøring av skoleelever, og det skaper også mye privat kjøring av barn og unge til og fra fritidsaktiviteter. Bygging av gang- og sykkelveger her vil kunne bidra sterkt til at biltrafikken går ned og ikke øker. Og for 183 millioner kroner kan man bygge ganske så mye gang- og sykkelveg!

I diskusjonen om brua skal bygges har det vært nevnt at Miljøpakken har for få tiltak til gjennomføring, noe som skal ha ført til at 100 millioner av statens bidrag har blitt overført til andre byvekstavtaler. At brua som tiltak skal bidra til å unngå ytterligere overføringer til andre byvekstavtaler er etter det jeg kan forstå ikke et argument for at den må bygges.

Jeg vil, og jeg er sikker på at mange er enige med meg, at når mine skattepenger og bompenger som har gått til Miljøpakken skal benyttes, så skal de gå til formålet, og ikke til ei bru som kommer til å stå som et monument over offentlig sløsing.