Dette er et debattinnlegg. Det gir uttrykk for debattantens egen holdning

Kronikk skrevet av Toril Grøtte, kommunalsjef oppvekst

Alf-Petter Tenfjord, kommunedirektør

Basert på resultat fra Ungdataundersøkelsen 2021, der elever på ungdomstrinnet og videregående i Norge har svart, har vi fått flere oppslag rundt ungdom i Midtre Gauldal og bruk av rusmidler.

Toril Grøtte
Alf-Petter Tenfjord

Grunnlaget er resultatene fra Ungdata, som viser at våre ungdommer ligger i landstoppen både i prosentandel som drikker alkohol jevnlig og prosentandel som får lov av foreldre/foresatte å drikke alkohol.

Vi ønsker velkommen en bred samfunnsdebatt om problemstillingen ungdom og bruk av rusmidler. Dette ordskiftet bør nå løpe og gå på mange arenaer. Vår hensikt med denne kronikken er å dele våre refleksjoner om hva vi tror er viktig dersom vi skal lykkes med et svært viktig offentlig ordskifte, der mange deltar og der vi forhåpentligvis finner noen «svar».

For det første tror vi at vi må se bredere enn bare på rusområdet – og ta inn også hvordan ungdom har det i Midtre Gauldal, og hvordan vi vil ha det. Altså en diskusjon om oppvekstvikår. Ungdata er en viktig kilde til dette, og den sier noe om foreldre, venner, skolen, lokalmiljøet, framtidstro, fysisk helse, psykisk helse, rus mv. Dagens ungdom har masse ressurser og muligheter, og Ungdata viser at ungdommen i Midtre Gauldal scorer minst like høyt som resten av landet. Samtidig vet vi at ungdomstiden er utfordrende, ungdom opplever andre utfordringer og press enn vi gjorde i vår ungdom. Utfra det tenker vi at vi må nå kunne snakke om at ungdom og rus er en utfordring som vi må håndtere, samtidig som det ikke betyr at ungdom hver for seg/generelt ikke har det bra i Midtre Gauldal. På samme måte må vi ikke falle for fristelsen å bruke statistikk til å vurdere hvem som er gode/dårlige av den enkelte ungdom og hvem som er gode/dårlige foreldre.

For det andre mener i alle fall vi som kommunale ledere, at vårt utgangspunkt må være at denne ungdatastatistikken rundt ungdom og bruk av rusmidler ikke er en rangering der vi ønsker å ligge på topp. Sett fra vår side må vi holde oss til kjent forskning og offentlig politikk fra helsemyndighetene om at alkohol ikke er bra for ungdom, og vi bør legge til grunn Helsedirektoratets oppfordring om å respektere aldersgrensen for kjøp av alkohol. Videre bør det ikke gis alkohol til ungdom under 18 år.

For det tredje bør vi legge til grunn at foreldre har stor innflytelse på ungdommens holdninger og valg og er de viktigste forebyggerne når det gjelder gode rusvaner. Da må vi tørre å diskutere foreldrerollen og hva som skal være mål/grenser, uten å sette karakterer på hverandre. Samtidig må vi andre som jobber med barn og unge eller er rundt ungdommen, være tydelige og trygge voksne som bryr seg.  Til slutt må vi – både hjemme og på skolen -  bidra til at ungdommen selv får reflektert over sine erfaringer og aktuelle problemstillinger.

Vi imøteser gode samtaler og dialoger rundt disse tre spørsmålene: Hvordan kan vi sammen - foreldre, skole, politikere, idrett og frivillighet, politi og kommunale hjelpetjenester - bidra til at alle våre ungdommer får en trygg og god ungdomstid i Midtre Gauldal? Ungdata peker på at ungdom tidlig møter noe man kan kalle en «alkoholkultur» – ønsker vi  at dette skal være et kjennetegn på ungdomsmiljøet i vår kommune?  På hvilken måte kan vi som voksne være gode rollemodeller for ungdommen når det gjelder alkoholbruk?

For å finne svar på spørsmålene oppfordrer vi alle til å engasjere seg. Kommunen har en rolle som arena for læring og utvikling, men i disse spørsmålene er foreldre, foresatte og lokalmiljøene våre enda viktigere. Resultatene rundt ungdom og rus i Midtre Gauldal er ikke nye, det var også kjent i 2018-undersøkelsen av Ungdata. Derfor satte kommunestyret i Midtre Gauldal i gang et prosjekt som retter seg mot foreldre, fra barnehage til ungdomsskole. Dette prosjektet er svært viktig for en kommune som ønsker at ungdommen skal bli og gjøre seg attraktiv for nye innbyggere. Vi må få en diskusjon med fornyet kraft og interesse i lys av 2021-tallene. I tillegg må diskusjonen om ungdommens oppvekstvilkår og ungdom og rusmidler også komme inn i den prosessen som i løpet av et halvår skal ende i en sak for kommunestyret om oppvekstplan for Midtre Gauldal.

Ja, ungdom og rus er «farlig» fordi det handler om oppvekstmiljøene og kvaliteten på dem. Det mest «farlige» mener vi nå er å la ting skure og gå og tenke «det har gått bra før». Vi må nå lykkes med et godt ordskifte rundt utfordringene og hva som skal være voksensamfunnet i Midtre Gauldal sitt svar på tallene i Ungdataundersøkelsen rundt ungdom og rus.