Det var kun Frp, Pensjonistpartiet , Høyre og Venstre som så viktigheten av denne utbyggingen og hadde et alternativt forslag til punkt 3 og 4 i fylkesutvalget 4. oktober.

Dette ble vedtaket

  • 1. Kommuneplanens arealdel for Midtre Gauldal kommune er et viktig styringsdokument for den langsiktige arealutviklingen av kommunen fram mot 2031.

  • 2. Fylkesutvalget mener arealdelen til Midtre Gauldal kommune følger opp kommuneplanens samfunnsdel på en god måte. Det er et godt grep å utarbeide strategier for bygging av boliger og fritidsbebyggelse.

  • 3. Boligområde BB129 Lillerønning ved Kotsøy tilrettelegger for boligbebyggelse i et område 8 km fra skole og sentrum på Singsås. Området er ikke tråd med Statlige planretningsliner for bolig- areal og transportplanlegging. Adkomst til området må gå via Fv 6550, som er svært smal og bratt på stedet. Med særlig vekt på trafikksikkerhet anbefaler fylkesutvalget at BB129 tas ut av planen. Dersom kommunen likevel velger å videreføre område BB129 må planen sikre at fylkesvegen blir oppgradert på en slik måte at trafikksikker avkjørsel og busslomme i henhold til normkrav er etablert før ferdigattest kan gis. Fylkesutvalget fremmer innsigelse om kommunen ikke sikrer dette gjennom rekkefølgebestemmelser. Innsigelsen er hjemlet i trafikksikkerhet, og gjeldende vegnormaler utarbeidet med hjemmel i Samferdselsdepartementets forskrifter etter vegloven §13.

  • 4. Av hensyn til trafikksikkerheten for myke trafikanter fremmer fylkesutvalget innsigelse til boligområdet BB130 inntil det legges inn et rekkefølgekrav som sikrer etablering av holdeplass før ferdigattest gis. Innsigelsen er hjemlet i trafikksikkerhet, og gjeldende vegnormaler utarbeidet med hjemmel i Samferdselsdepartementets forskrifter etter vegloven §13.

  • 5. Fylkesutvalget har ikke med sin uttalelse akseptert noen arealbruk som kan berøre automatisk freda kulturminner (fra før 1537), jfr. Kulturminnelovens § 3, jfr. § 8.4.

  • 6. Fylkesutvalget gir fylkesdirektøren fullmakt til å delta i eventuell mekling med Statsforvalteren.

  • 7. Fylkesutvalget viser for øvrig til fylkesdirektørens faglige råd i saksfremlegget og vedlegg nr. 6

Det alternative forslaget til punkt 3. og 4. fra Frp, PP, H og V var

  • 3. Boligområde BB129 Lillerønning ved Kotsøy tilrettelegger for boligbebyggelse i et område 8 km fra skole og sentrum på Singsås. Adkomst til området går via Fv 6550, som er svært smal og bratt på stedet. Dersom kommunen velger å videreføre område BB129 må planen sikre at fylkesvegen blir oppgradert på en slik måte at trafikksikker avkjørsel og busslomme i henhold til normkrav er etablert før ferdigattest kan gis.

  • 4. Av hensyn til trafikksikkerheten anbefaler fylkesutvalget at det til boligområde BB130 legges inn et rekkefølgekrav som sikrer etablering av holdeplass før ferdigattest gis.

Som gruppeleder for Pensjonistpartiet i Trøndelag fylkesting er jeg skuffet og forbauset over den makt fylkesutvalget viser over et klart politisk vedtak i Midtre Gauldal.

Hvem skal bestemme utviklingen i en kommune? Er det de valgte politiske representantene i kommunestyret eller fylkespolitikerne?

Det er spesielt skuffende at Senterpartiet ikke ser viktigheten av at distriktene styrkes men i likhet med de øvrige partiene Ap, SV, MDG og KrF tyr til innsigelser slik vedtaket ble.