I nye boligfelt eller utbygging i tilknytning til eldre boligfelt settes det gjerne rekkefølgebestemmelser om etablering av infrastruktur som for eksempel lekeplass/nærlekeplass/områdelekeplass, alt ettersom omfanget av utbyggingen, eller krav om oppgradering av eksisterende lekeplass når utbyggingen skjer i etablert område.

Hvordan dette er regulert og reguleres kan variere, med ulike formål og bestemmelser. Det kan bli arealer til offentlig formål, tilgjengelige for allmennheten og med et kommunalt ansvar for oppfølging, eller det kan bli arealer mer til bruk for de eiendommer de er felles for og med et privat ansvar for oppfølging. I tillegg til opparbeidelse må det uansett sikres videre oppfølging med nødvendig drift, vedlikehold og fornying.

Mange steder er og forblir dette et privat ansvar. Melhus kommunes norm for leke- og uteoppholdsareal slår fast at det er utbyggers ansvar å tilrettelegge for lekeplass(er) innenfor planområdet, og videre at det skal etableres velforening e.l. som har ansvar for vedlikehold av lekeplassen(e). Utfordringen oppstår i allerede etablerte boligområder med manglende eller for dårlig infrastruktur, som lekeplass(er), med få eller ingen utsikter til at videre utbygging skal bidra til å utbedre situasjonen.

Melhus kommune har flere ferdig etablerte og utbygde boligområder. Et av dem er Varmbu, et boligfelt bygget på 70-tallet. Her er det flere mellomstore områder avsatt til friområder, hvor lekeplasser vil være i tråd med formålet. Det bor mange mennesker der og med tiden går området gjennom et generasjonsskifte. Det er stadig tilflytting av etablerte familier og folk i etableringsfasen. Varmbu har et godt aktivitetstilbud om vinteren med en stor skøytebane, som lages og vedlikeholdes på dugnad, ligger lett tilgjengelig, og blir benyttet av beboere, kommunens innbyggere, barnehager og skoler. Dette er likevel bare et tilbud i vinterhalvåret. Området har også behov for en områdelekeplass med et aktivitetstilbud vår, sommer og høst.

Velforeningen oppgir for øvrig at de gjerne stiller på dugnad under etablering, dersom det kan bli aktuelt for kommunen å foreta en investering i Varmbu eller på annen måte bidra til det. En investering i en god områdelekeplass vil stimulere til økt uteaktivitet og samhandling mellom barn, unge og voksne. En lekeplass er barnas fristed og vil være deres arena for å utfolde seg i lek. Lekeplasser har betydning for fysisk aktivitet og motorisk utvikling. God utforming av uteområdene kan motvirke inaktivitet og stillesitting.

Hva kan kommunen bidra med for å sikre gode leke- og utearealer i eldre boligfelt, slik som Varmbu?

mvh Marius Krogstad Aune (H) Opposisjonsleder i Melhus