Skrevet av Harald Rognes, politisk interessert og Bygdeliste-tilhenger

Den 18. november -21 var det  budsjettmøte i kommunestyret. Av interesse gikk jeg for å føle stemningen og få et inntrykk av hvordan lokalpolitikken har utviklet seg - spesielt de siste par år.

Jeg har lang erfaring fra kommunestyret. Frem til vi fikk ny administrativ ledelse og dette to-spannet i politisk ledelse med ordfører Sivert Moen og varaordfører Bjørn Enge etter valg i 2019, var det en selvfølge at kommunestyrerepresentantene kunne få mer spesifikke opplysninger fra kommuneregnskapet – ikke bare samlet sum av de ulike hovedkapitler. Dette er viktig for å kunne se om vi ønsker å fortsette å drive kommunen som nå eller som begrunnelse for å gjøre andre prioriteringer. Sannelig opplevde  Bygdelistas representanter å bli hindret i å få spesifikke opplysninger. Flertallsgruppen samt Ap ga tilslutning til forslag fra kommunedirektøren om å NEKTE innsyn mot 4 stemmer! Ganske oppsiktsvekkende spør du meg! Etter at jusprofessor  Bernt var forespurt om lovligheten i dette og det ble klart at et mindretall på minst 3 repr. kan kreve mer spesifiserte opplysninger, synes det som om praksis nå er lagt om og bra er det. Skulle bare mangle!

Ordføreren uttaler i intervju med Trønderbladet 23. november at han utfordrer kirka til å se på aktiviteten, og han ønsker en gjennomgang. Greit det, men ordføreren tør ikke utfordre hovedadministrasjonen på Rådhuset på samme måte enda de  har et merforbruk på mer enn 6 millioner kroner på årsbasis målt mot sammenlignbare kommuner Kostra-tall  gruppe 10.

Jeg kan hjelpe ordføreren med et forslag. Da Grethe Metliaas ble tilsatt som rådmann i Midtre Gauldal (rundt 2007) ivret hun for den såkalte «to-nivå»-modell. Kommunestyret ble  besnæret av tanken - mange mente vel at dette skulle bli enklere for folk flest og billigere for kommunen. I praksis virker det slik at det blir mange flere enheter og «småsjefer», mye tid går bort til møter for å koordinere virksomheten og lønnsutgiftene øker. Jeg foreslår for ordføreren at han tar initiativ til å EVALUERE ordningen og se om den fungerer etter intensjonene.

Finansminister Vedum fra Sp har kr 500.000.- ekstra i sitt budsjett til den enkelte grunnskole (Adresseavisa av 16. november). I Midtre Gauldal var det bare Bygdelista som ville styrke Oppvekst med 1 mill. kroner. Nivået fra nasjonale prøver tilsier at elevene trenger vår oppmerksomhet og hjelp, og nevnte Kostra-tall forteller at man ikke er raus med Midtre Gauldal-skolen.

Jeg kommer ikke utenom å kommentere pleie- og omsorgspolitikken i Midtre Gauldal. Fastlegene våre har nå kommet på banen - det er bra for den medisinsk-faglige kompetanse har lenge ikke vært etterspurt av disse som tilrettelegger for vedtak i utvalg  og kommunestyre? I gebyr året 2021 har kommunen så langt betalt ca. 5 millioner kroner postert i regnskapet pr 010921 (3 millioner kroner til St. Olav og 2 millioner kroner til Øya helsehus). Dette er mer enn det koster å drive Singsås bo- og dagsenter et helt år. Så er det denne reduksjonen i antall sykehjemsplasser til 41 som flertallsgruppen fikk vedtatt gjennom den såkalte strategiplanen sommer 2020. Dette baserer seg på en urealistisk formodning om at vi skal kunne fortsette å bo i eget hjem til vi blir 100 år selv med kunnskap om at demens t.d. vil øke fra 100.000 til 200.000 på et tiår eller to.

Troen på at «boliggjøring» er svar på alle utfordringer på denne sektor har kun teoretisk interesse om noen skulle spørre meg om mitt syn. Så ser jeg at administrativ ledelse leker med tanken om å kjøpe plasser i andre kommuner. Det blir vel ikke mer penger av dette? Vi hadde en tilpasset omsorgstrapp i Midtre Gauldal med hjemmehjelp/hjemmesykepleie, Bo- og Dagsenter med bemanning og sykehjem med opprinnelig 76 plasser som øverste trinn i trappa. Jeg foreslår at vi går tilbake til «gammel» ordning.

Pleie- og omsorgspolitikken håndteres dårlig her i kommunen. Dette må medføre et ansvar for noen. Politisk er det ordfører som har ansvaret. Han må velge om han skal fortsette som nå eller korrigere kursen ved å forhandle med en / flere grupper /fagpersoner med et mer nyansert syn. Et mistillitsforslag kan være like om hjørnet. Det er bra med litt penger på bok, men i politikken må man alltid ha fokus på å yte best mulig tjenester til innbyggerne når regnskapet kan gjøres opp i balanse. Kommunen har tross alt bygd opp betydelige fond.

Vet ikke hvorfor jeg kom til å tenke på denne visa av Vidar Sandbeck:

«Og gubben satt i kveldinga og koste seg med skjellinga- kroner en, kroner to, kroner tre…..

Ja de penga, ja de penga, er til bekymring for fattig og for rik.