«De burde tatt seg en tur hit og sett».

Det er lett å si seg enig med Toralf Lillerønning  i uttalelsen som han ga i Trønderbladet den 4. november. Han er tidligere leder av hjørnesteinsbedriften Lillerønning snekkerifabrikk på Kotsøy og en mann det er vel verdt å lytte til. Det gjelder å se muligheter og ikke begrensninger, og derfor er det viktig med lokalkunnskap for å finne gode løsninger.

I forbindelse med revidering av kommuneplanens arealdel 2022-2031 for Midtre Gauldal kommune har Toralf Lillerønning og to andre spilt inn Lillerønning langs fv 6550 på Kotsøy som et mulig nytt område for bygging av ca. 20 nye boliger. Fylkesdirektøren ønsker ikke å gi sin tilslutning til det, fordi han mener det vil kreve en betydelig og kostbar oppgradering av fylkesveien og opparbeiding av bussholdeplass. Han sier også at Lillerønning ikke er et grendesenter, men en boligsatelitt som er løsrevet fra viktige fellesfunksjoner i samfunnet og med stor grad av bilavhengighet. Med det menes vel at folk på Kotsøy må til Forsetmoen for å komme til skole og butikk. Ja, man er avhengig av bil i Midtre Gauldal om man bor på Forsetmoen eller på Kotsøy, og eventuelle skolebarn fra Lillerønning boligfelt kan kjøres i minibuss eller drosje. Det behøves ikke å bygge gang- og sykkelvei.

Likeledes anbefaler fylkesdirektøren innsigelse mot bygging av boliger på område BB130 ved Rognes skole «inntil det legges inn et rekkefølgekrav som sikrer etablering av holdeplass før ferdigattest gis». Den som er kjent på Rognes vet at det er etablert bussholdeplass på begge sider av fv 30, der skolebarna på østsida av Gaula allerede går på bussen. Det er for øvrig en skjebnens ironi at fylkeskommunen selv ved den nylige opprustinga av brua på Rognes, har gjort den så smal at det kan være trangt for store busser og andre kjøretøy å kjøre over brua!

I fylkesutvalgsmøtet 4. oktober fremmet Høyre, Venstre, Frp og PP et alternativt forslag til fylkesdirektørens punkt 3 og 4:

3. Boligområde BB129 Lillerønning ved Kotsøy tilrettelegges for boligbebyggelse i et område 8 km fra skole og sentrum på Singsås. Adkomst til området går via fv 6550 som er svært smal og bratt på stedet. Dersom kommunen likevel velger å videreføre område BB129 må planen sikre at fylkesvegen blir oppgradert på en slik måte at trafikksikker avkjørsel og busslomme i henhold til normkrav er etablert før ferdigattest kan gis.

4. Av hensyn til trafikksikkerheten anbefaler fylkesutvalget at det til boligområde BB130 (gamle Rognes skole) legges inn et rekkefølgekrav som sikrer etablering av holdeplass før ferdigattest gis.

Forslaget ble dessverre nedstemt i fylkesutvalget. Lillerønning snekkerifabrikk ønsker å rekruttere lokal arbeidskraft til sin bedrift, og folk ønsker å bo både på Kotsøy og på Rognes, men da må det ikke legges kjelker i veien for det ved å definere disse stedene som boligsatelitter der det ikke skal bygges nye hus.