Ja, vi ønsker trafikksikker løsning på planovergangen på Søberg.  Vi har opplevd nok ulykker i Melhus. Når det er sagt ønsker vi å unngå ekspropriasjonsvedtak for å realisere Søberg Vest.  For oss har det motivert oss til å arbeide enda hardere med å få til frivillige avtaler med grunneiere om avståelse fra grunn.

Søberg ble avsatt til bolig og næring i allerede i 1993. Jernbaneverket varslet innsigelse på trafikksikkerhet.  På juridiske kart ble Teiavegen da fjernet og jernbanen stengt.

Dette området ble videre lagt inn i kommuneplanens arealdel – KPA, som er kommunens overordna plan for arealbruk stadfestet av regionale myndigheter.

I 2008 ble reguleringsplan for tre boligområder vedtatt. Kommunestyret innvilget midlertidig dispens fra rekkefølgekravene for første boligområde. Resterende områder kan ikke etableres før trafikksikkerheten er innfridd.

Kommunestyret ga i 2017 dispens fra kravet om etablering av planskilt kryssing for å få bygd ut tomten Midttun til kommunale boliger. Vedtaket ble påklaget av BaneNOR, som i egenskap av jernbanemyndighet ikke ville tillate en utbygging som medfører økt trafikk på jernbanelinjen. Kommunens dispensasjonsvedtak ble opphevet av Fylkesmannen i Sør-Trøndelag (nå Statsforvalteren i Trøndelag).

Melhus Kommunestyre startet detaljregulering av Midttun. Med bakgrunn i krav ble planområdet utvidet og plantypen endret til områderegulering. Dette for å sikre gjennomføring av felles infrastruktur innenfor hele planområdet. Slik ønsket regionale myndigheter å sikre at det ble utarbeidet en helhetlig plan som ivaretok tidligere rekkefølgebestemmelser angående trafikksikkerhet.

Melhus kommune vedtok den 28. januar 2020 reguleringsplan «Områderegulering Søberg vest» med tilhørende planbeskrivelse og planbestemmelser. Områdeplanen hadde høringer og befaringer som vanlig prosess.

Områdeplanen innebærer at det må etableres gangkulvert under jernbanelinjen og ny adkomst til området. Dette følger av planbestemmelsenes punkt 4 c) og d) som utgjør et rekkefølgekrav: 4

«Nødvendig infrastruktur (veg/vann/spillvann/overvann), herunder SKV, SGS og gangkulvert under jernbanen, skal være ferdig etablert før første bolig tas i bruk. d) Planovergang med jernbanen, km 529,462, og Teiavegen fra avkjørsel fv. 740 frem til kryss med Litjsandvegen, skal være fjernet før første bolig tas i bruk.»

Denne områdeplanen, og gjennomføring av vedtatt utbygging, anses ikke mulig uten etablering av gang- /sykkelveg med planskilt kryssing av jernbanen. Dette er trafikksikkerhetskrav fra Bane Nord som Melhus kommune ikke har mulighet til å se bort fra.

Stortinget har vedtatt en dobling av togtrafikken (to tog i timen), og økt hastighet i fra 2027. I tillegg til trafikksikkerhet får vi bygget sårt tiltrengte kommunale boliger for vanskeligstilte på boligmarkedet og sentrumsnære småbarns familieboliger.

Derfor i denne saken vurderer vi det slik at fordelene ved å legge ned planovergangen og ivareta myke trafikanter i tillegg til forutsigbarhet veier tyngre enn ulempene.

Jorid Jagtøyen

Stine Estenstad

Merethe Moum

Ordfører Jorid Jagtøyen (Sp), varaordfører Stine Estenstad (H) og formannskapsmedlem Merethe Moum. Foto: Gunn Heidi Nakrem