Det beste jordvernet er å bygge tett og høgt, uttaler ordføreren i Trønderbladet 12. april d.å.

Jordkvalitet blir ikke nevnt i denne forbindelse, men er det ikke slik at jordvernet blir best ivaretatt dersom en unngår å bygge ned dyrka jord?

Vi har en selvforsyningsgrad av mat i Norge som er på ca. 40 prosent, et sentralt politisk mål er å øke dette til minst 50 prosent. Denne økningen må i det vesentlige skje på den dyrka jorda.

Krigen som pågår i Europa fører til redusert import av matkorn. Økt folketall Norge gjør også vår situasjon verre.

Trønderbladet av samme dato, 12. april, omtaler også den godkjente reguleringsplanen til boligbygging på Gimsøya. Dette er areal skikket til matkorndyrking. Hvilke partier i Melhus uttalte seg og stemte for nedbygging av dette arealet i 2007? Jordvernet har en sterk status i Melhus, og har alltid hatt det, uttaler ordføreren. Hvorfor er ikke reguleringsplanen for Gimsøya trukket tilbake og erstattet med mindre produktivt areal de senere år? Er det flere råtne egg i planmappa, bør disse tilbakeføres og erstattes med arealer av lav kvalitet.

Departementet har sendt to brev til kommunene om å ta vare på dyrkajorda, og det oppfordres til en nullvisjon i omdisponering av dyrkajorda. Dette er sentrale signal fra overordnet organ til politikerne.

Melhus har noen få prosenter av totalarealet som fulldyrka jord. Denne dyrkajorda ligger stort sett i hoveddalføret fra Trondheims grense til Midtre Gauldal kommune.

Det er derfor klart at omdisponering av arealer til utbygging boliger må ligge i høydedraget på begge sider av Gaula. Her kan nye kretser for barneskoler etableres. Høyeggen skole er et eksempel på at dette har skjedd tidligere i ett nytt boligområde.

foto
– Melhus har noen få prosenter av totalarealet som fulldyrka jord, skriver innleggsforfatter Sigurd Busklein, tidligere Sp-ordfører i Melhus. Foto: Arkivfoto

Alternativet med å bygge høgt og tett for å spare dyrka jord kan en tenke seg slik: en kjelleretasje under jorda og en over til garasjer og lagerrom for leilighetene. Tredje etasje til barnehage/ lekerom. 4. etasje til butikker av mange slag. 5. etasje oppover til boliger. På taket kan det dyrkes frukt og bær av/for beboerne.

Jeg tror ikke beboerne i slike leiligheter vil trives så godt i forhold til den type boligbygging i områder slik vi er vant til i Melhus. Tenk på barn som ikke har tilgang til naturlige områder og de utfordringer og utvikling dette gir i leiken.