Jeg var på folkemøte 11. mai om E6 Gyllan-Kvål. Formålet med møtet var at Nye Veier skulle presentere bakgrunnen for deres trasé-anbefaling for nye E6 mellom Gyllan og Kvål.

De gjennomgikk først byggekostnader og slo fast at det var 420 millioner kroner billigere å legge veien i bru over Gaulfossgjelet (alternativ 1.2) enn å følge kommunens vedtatte trasévalg fra tidligere som gikk på østsida av Gaula frem til Røskaft (alternativ 1.1) før elvekryssing.

Så gikk de gjennom konsekvenser som ikke kan tallfestes. Og her har konsulentene fått boltre seg! Det er utredet en rekke konsekvenser for de ulike alternativene som påvirkning av bomiljø og folkehelse, visuelle inngrep i landskapet, konsekvenser for historiske verdier og kulturminner, konsekvenser for friluftsliv og rekreasjon og for Gaula og andre naturverdier. Men ingen av disse konsekvensene er verdisatt i kroner.

Alt dette materialet har Nye Veier nå vurdert. De påstår at de har gjort en grundig avveiing mellom konsekvenser som kan prissettes og konsekvenser som ikke kan tallfestes. De innrømmer at kommunens alternativ kommer bedre ut enn Gaulfossalternativet når det gjelder ikke tallfestede konsekvenser, men lander allikevel på det alternativet som er billigst ut fra prissatte konsekvenser. Og det innebærer bru over/gjennom Gaulfossgjelet.

Jeg mener dette igjen er et eksempel på at miljø, natur- og kulturverdier taper i kampen mot pengemakta. Jeg er veldig enig med de som hevder at verdien av Gaulfossgjelet kan ikke verdsettes i kroner og øre. Det samme gjelder de landskjente Nordtømmesterrassene som nå også er i fare.

Heldigvis er det ikke Nye Veier som har den endelige avgjørelsen. Det er kommunen som avgjør denne saken. Jeg misunner ikke våre politikere den jobben! Bare dokumentmengden er skremmende: Konsekvensutredningen utgjør 102 sider og den henviser i stor grad til underlagsdokumenter som består av over 20 delutredninger og fagrapporter med et samlet sidetall på over 1500 sider! Lykke til!

PS: Ny E6 vil bli 20,5 m bred, det vil si nesten 3 ganger så brei som dagens E6. Ny E6 vil bli ca. 1,5 km kortere enn dagens, og kjøretiden reduseres med 6-7 minutter ...