Skrevet av Venstre-geriljaen

Spenningen er utløst! Ifølge Gauldalsposten ser det ut til at Nye Veier vil anbefale å legge fremtidas E6 i tunnel gjennom Mannfjellet og dermed utenom tettstedet Støren.

Hvis Midtre Gauldal kommunestyre også går inn for denne traseen, kan vi i Venstre legge bort vår bekymring om en rasering av Støren barneskole og Støren barnehage i Soknesøran. Ingenting er bedre ut fra vårt ståsted, men det er tankevekkende å se på begrunnelsen for et slikt valg.

Hvis denne løsninga blir valgt, vil fremtidas E6 bli en firefelts motorvei med 110 km/t som går gjennom en 4,4 km lang tunnel på vestsida av sentrum på Støren. Kjørelengden på den nye veien vil bli 2,3 km kortere enn dagens E6. Hvis man regner i et 40-årsperspektiv, vil dette gi en nytteverdi på 1,3 milliarder kroner i forhold til å legge veien der den går i dag. I tillegg til at de veifarende sparer tid, vil også en slik løsning gjøre at utbygger sparer 430 millioner kroner. En konsekvensutredning som tar hensyn til landskapsbilde, frilufts- og bygdeliv, kulturarv, naturmangfold, naturressurser, dyrkajord og støy, konkluderer med at Mannfjellalternativet kommer best ut. I og med at veien vil bli kortere, fører det også til mindre klimautslipp.

Alt dette er vel og bra, men hva er det som overhodet ikke nevnes i denne oppsummeringa? For oss i Venstre var det viktig å få veien lagt utenom sentrum for at man ikke skulle rasere oppvekstområdet til bygdas unger. En firefelts motorvei langs dagens trasé ville ha kommet faretruende nær dagens skole og barnehage og gjort det nødvendig å bygge store voller eller gjerder for å skjerme ungenes uteområder. Kanskje er det dette som inngår i «ikke prissatte vurderinger?»

Det er vanskelig å sette en prislapp på verdien av at barn har gode uteområder rundt skolen og barnehagen sin, men for foreldre og besteforeldre kan ikke den verdien settes høyt nok. Hvilke kår man byr barn i en slik sak, sier også noe vesentlig om kvaliteten på samfunnet vårt. For oss i Venstre er den største samfunnsnytten at vi har gode oppvekstkår for ungene våre, så kan vi heller kjøre litt saktere på tofelts veier.