Skrevet Jan Olav Sivertsen, planprosessleder i Nye Veier

Svar på åpent brev i Trønderbladet fra Ingvar Ree.

Det er riktig at fartsgrense 110 km/t ikke er svaret overalt i utbygging av hovedveinettet i Norge. Dette gjelder også for Nye Veier. Veinormalene, vedtatt av Samferdselsdepartementet, angir at nasjonale hovedveier med framtidig trafikkmengde over 12.000 kjøretøy pr. døgn skal ha fartsgrense 110 km/t. Dette er tilfellet for ny E6 mellom Gyllan og Kvål. Nye Veier legger derfor til grunn en standard som er tilpasset denne fartsgrensen på denne strekningen. 110 km/t betyr imidlertid ikke større veibredde og vesentlig endret kurvatur i forhold til traséen som ble vedtatt av kommunestyret i 2016 hvor 100 km/t lå til grunn.

Jan Olav Sivertsen, planprosessleder i Nye Veier, svarer på et åpent brev fra Ingvar Ree. Foto: Kim Sørenssen

Det er også riktig som Ree skriver at Nye Veier skal legge større vekt på klima og miljø i framtidig veiplanlegging og veibygging. Nye Veier har nylig vedtatt en ny klima- og miljøstrategi som blir rettesnor for selskapet framover.

Området ved Hovin og Horg bygdatun er et trangt og utfordrende område å bygge ny motorvei gjennom. Nytt planskilt kryss med tilhørende ramper og lokalvei krever mye plass. I tillegg skal det legges til rette for pendlerparkering og overgang til buss. Rees tanke om å legge E6 og lokalvei i kulvert på deler av strekningen er i utgangspunktet interessant, men det er en del tekniske forhold som kompliserer her.

Det nye krysset på Hovin vil få et akselerasjonsfelt mot nord. Det er et krav at dette feltet, på grunn av siktforhold, skal avsluttes minst 227 meter før en eventuell kulvertåpning. Dette klarer vi ikke å oppnå. I tillegg blir bredden stor på grunn av at vi både har lokalvei, E6 og rampe i samme tverrsnitt. Høyden på de forskjellige veiene er også ulik. I tillegg er grunnforholdene i området svært krevende.

Totalt sett anser vi det derfor ikke som realistisk å kunne legge E6 og lokalvei i kulvert her. Vi vil imidlertid gjøre det vi kan for å skåne bygdatunet mest mulig, men vi ser at den østre E6-traséen forbi Hovin i særlig grad kommer i konflikt med dette området (se bildet).