E6 Gyllan-Kvål

Melhus Arbeiderparti vil konsekvensutrede flere alternativer

Melhus Arbeiderparti ønsker at alle som føler seg berørt skal bli hørt, og at alle alternativer konsekvensutredes – for at endelig vedtak skal bli fattet på et best mulig og likeverdig grunnlag.

Melhus Arbeiderparti gikk derfor inn for at planprogrammet fastsettes slik som det forelagt med tillegg om at vi ønsker østsidealternativet Kvål – Ler konsekvensutredet, skriver Jørn Ove Moen i innlegget. Flyfoto fra Kvål, Kvålsbrua til høyre.  Foto: Kvass

Meninger

Dette er et debattinnlegg. Det gir uttrykk for debattantens egen holdning

Skrevet av Jørn Ove Moen, leder Melhus Arbeiderparti

Melhus Arbeiderparti har forståelse for alle bekymringer som har fremkommet i forbindelse med utarbeidelsen av planprogram for detaljregulering E6 Gyllan - Kvål.


Melhus formannskap vil ha utredet ny trasé for E6

Verken politikere, kommunen eller Nye Veier vet hvor mange nye grunneiere som blir berørt av det nye E6-forslaget.


Dette gjelder uavhengig av hvilke løsningsalternativer i planprogrammet som bekymringene knytter seg til. Det er så langt skapt mye usikkerhet i optimaliseringsprosessen.

Jørn Ove Moen  Foto: Gunn Heidi Nakrem

 

Dette er vi sterkt kritisk til og vi mener det er uholdbart. Denne måten å bygge vei på i fremtiden er ikke grei. For det handler om mennesker og deres livsverk. Det handler om noen som får revet husene sine, og det handler om arbeidsplasser som må flyttes.

Melhus Arbeiderparti har gjennomført møter med potensielt berørte på Lundamo, Hovin, Løberg, Losen og Kåsen og mener at de potensielt berørte fortjener at deres framtid avgjøres med mest mulig kunnskap og en grundig planprosess.

I denne prosessen vil Melhus Arbeiderparti fortsette å lytte til innbyggerne og gjøre det man kan for at endelig løsning totalt sett blir best mulig.


Nye Veier ser på alternativer for lang E6-strekning

E6-strekninga gjennom Midtre Gauldal og Melhus er fortsatt ikke avklart.

 

Vi er opptatt av å ha et best mulig beslutningsgrunnlag på bordet når vi skal gjøre endelig vedtak i denne krevende saken, og mener det derfor er viktig at vi får synliggjort alle konsekvenser ved alternativene. Og alle alternativer må ansees likeverdige og utredes med samme nøyaktighet og detaljeringsgrad.


For strekningen Kvål – Losen var det i forrige planprosess tvil om hvilke alternativer som kom best ut, og i etterkant har det vist seg at kanskje beslutningen ble tatt på et mangelfullt grunnlag. Med endringer som nå er foreslått ser det ut til at Losen kan bli rammet hardere med økt beslag av dyrkajord, og kanskje behov for sanering av flere hus og gårder enn tidligere skissert.

Et nytt element i alternativsvurderingene som også kan ha betydning, er kvaliteten på dyrkajorda som beslaglegges. Å ta med et østlig alternativ fra Kvål til Ler også denne gangen er viktig for at beslutning om trasé tas på likeverdig grunnlag.

Melhus Arbeiderparti er også opptatt av Gaula og tilhørende sidevassdrag. Derfor foreslo vi en del endringer i planprogrammet som understreker fokuset på dette.
I tillegg ønsket vi endringer slik at det også kommer på plass innfartsparkeringer i forbindelse med kryssløsningene, og ikke bare busslommer.

Melhus Arbeiderparti gikk derfor inn for at planprogrammet fastsettes slik som det forelagt med tillegg om at vi ønsker østsidealternativet Kvål – Ler konsekvensutredet og tatt inn i planprogrammet, samt de endringer knyttet til Gaula med sidevassdrag og endringer knyttet til innfartsparkeringer.

Her er Arbeiderpartiet og KrF sitt forslag til formannskapet, og som ble vedtatt i sin helhet:

Melhus kommune vedtar å fastsette planprogram for Detaljregulering for E6 Gyllan – Kvål, planid 2020013, sist revidert 11.05.21, som vist i vedlegg med følgende endringer: 

 1. På strekningen Losen-Kvål utredes i tillegg et alternativ på østlig side, med trasé tilsvarende som for alternativ 2b fra forrige planprosess.
 2. På side 7 – 1.2 – Prosjektets formål og mål:
  I reguleringsplanen legger Nye Veier vekt på følgende:
  • Begrense inngrep i Gaula og sidevassdrag.
  - Optimalisere regulert trasé der dette er mulig.
  - Det er viktig at det unngås nærføring til Gaula og at inngrep reduseres sammenlignet med vedtatt plan.
  - Redusere konsekvenser for fisk og annet dyreliv i elva og sidevassdrag.
 3. På side 19 – Kollektivtrafikk:
  Langs E6 tilrettelegges det for kollektivtrafikk i forbindelse med kryssområdet på Hovin. Det planlegges busslommer på rampene og tilhørende innfartsparkering.
 4. På Side 20 Fokusområder optimalisering:
  1. I planarbeidet har man følgende fokus når løsninger skal optimaliseres:
   1. Samhandling med kommune, myndigheter, grunneiere og interessenter.
   2. Trafikksikkerhet.
   3. Redusere bygge og driftskostnader.
   4. Ta hensyn til Gaula og sidevassdrag.
   5. Tilrettelegge for god anleggsgjennomføring.
   6. Ta hensyn til grunnforhold.
   7. Ta hensyn til dyrka mark.
   8. Klimagassutslipp

 Vedtaket er gjort med hjemmel i plan- og bygningslovens § 4-1 og § 12-9.

I tilknytting til saken: Melhus formannskap er kritisk til den måten Nye Veier har agert ovenfor kommunens innbyggere med tanke på informasjon og prosessen rundt ny alternativ trasé for E6 Hovin-Grini. Dette har påført de berørte innbyggerne en unødvendig hard belastning gjennom Nye Veier sin framgangsmåte. Melhus formannskap ber Nye veier lære av denne prosessen slik at de unngår en slik håndtering av innbyggere igjen.


Nye Veier vil ha nei til vedtatt E6-trasé allerede nå

Både Nye Veier og rådmannen mener det er helt uaktuelt å utrede den vedtatte E6-linja fordi den ikke er tilpasset 110-sone.- Ingenting som heter 100-sone

Nye Veier mener det er helt uaktuelt å ha noe annet enn 110 km/t på ny E6.Legger om vei sør for Kvål

E6-bilistene vil også merke en utvikling i veiarbeidet.E6-berørte frykter at de kan bli overkjørt

- Nye Veier kjører lokaldemokratiet i grøfta, mener Trond Are Berge som står i fare for å miste huset sitt.Skredfare kan føre til at E6 må flyttes

Nye Veier har oppdaget at den tegnede E6-linja er i skredfarlig område.Får rasutredning: - Nesten jubel i taket

Hovinsbyggen Geir Tore Midttømme er glad for at Nye Veier bebuder rasundersøkelse av blant annet gården hans.