Innbyggerne i Melhus kommune får nødvendige og forsvarlige helsetjenester 

Vi jobber aktivt med å stabilisere situasjonen på Gaula legesenter.

Kommunalsjef Trude Wikdahl.  Foto: Gunn Heidi Nakrem

Meninger

Dette er et debattinnlegg. Det gir uttrykk for debattantens egen holdning

Skrevet av Trude Wikdahl, kommunalsjef helse og velferd i Melhus kommune


I et leserinnlegg i Trønderbladet 29. mai hevder Morten Gunnes i LHL Melhus at Melhus kommune ikke tilbyr innbyggerne nødvendige og forsvarlige helsetjenester. Det er vi helt uenige i.

Fastlegeordningen er organisert slik at det er kommunene som har det overordnede ansvaret for å tilby nødvendige helse- og omsorgstjenester til de som oppholder seg i kommunen. Dette betyr blant annet at kommunen skal sørge for at det er tilstrekkelig med fastleger til å kunne tilby innbyggerne nødvendige allmennlegetjenester. 

Melhus kommune har nok fastleger

Hovedmodellen for fastlegeordningen innebærer at fastlegene er selvstendig næringsdrivende. De har det medisinskfaglige ansvaret for å tilby allmennlegetjenester til innbyggerne på sine lister. I tillegg har de medansvar for driften av legekontoret. 

Melhus kommune følger hovedmodellen, og har per i dag 13 fastlegehjemler fordelt på tre privateide legesenter. I innlegget hevder Gunnes at legedekningen i Melhus kommune er for dårlig. Vår oppfatning er at vi per i dag har tilstrekkelig antall fastleger for å kunne tilby nødvendige allmennlegetjenester til alle innbyggerne i Melhus kommune.

Forventet vekst i befolkningen i tida framover tilsier imidlertid at vi trenger flere fastleger. Rådmannen vil derfor fremme et forslag om etablering av en ny fastlegehjemmel til kommunestyret i løpet av sommeren. Ved større fastlegedekning vil innbyggerne sikres nødvendige allmennlegetjenester også i årene framover, og at innbyggerne får et fritt fastlegevalg.  

Midlertidig løsning for sykehjemslege og helsestasjonslege

Per i dag dekkes sykehjemslege- og helsestasjonslegefunksjonen av fastleger på legesentrene i kommunen. Dette er en midlertidig løsning, og det er god dialog med fastlegene om disse oppgavene. Det er ikke uvanlig at fastleger har kommunale arbeidsoppgaver, og dersom det blir besluttet å opprette en ny fastlegehjemmel, må det vurderes om denne skal inneholde kommunale oppgaver slik som sykehjemslege og helsestasjonslege.  

Tilsynssak ved Gaula legesenter

I et møte med Statsforvalteren i mars 2021 ble vi gjort kjent med at det lå ca. 2000 ubehandlede prøvesvar på Gaula legesenter, som medførte at det ble åpnet tilsynssak mot kommunen. Kommunen iverksatte strakstiltak for å gjennomgå og svare ut prøver og epikriser som lå ubesvarte. Både kommuneoverlege og sykepleier som er ansatt i kommunen bidro inn i dette arbeidet. 

Som følge av fravær måtte Gaula legesenter stenge dørene i én dag. I denne situasjonen bisto de øvrige legesentrene i kommunen med daglegevakt og oppfølging av pasienter som hadde behov for øyeblikkelig hjelp. Fastleger ved de to øvrige legesentrene har vist stor evne til fleksibilitet for å finne løsninger, og kommunen opplever gjensidig god dialog med fastlegene.

Statsforvalteren mener at Melhus kommune har sørget for tiltak som gjør helsetjenestene forsvarlige. Statsforvalteren har imidlertid bedt om en langsiktig plan for legetjenester. En slik plan er vi i gang med.  


Ingen fastleger igjen: - Legesenteret er ikke lagt ned

To av tre fastleger ved legesenteret sluttet i fjor, og nå er den tredje sykemeldt. Melhus kommune skal nå iverksette akuttiltak.

 

Mange kommuner sliter med å rekruttere fastleger

Slik fastlegeordningen er organisert nå, sliter mange kommuner over hele landet med å rekruttere og beholde fastleger. Kommunesektorens organisasjon KS har lagt frem flere rapporter som beskriver utfordringene ved dagens fastlegeordning. Blant annet kommer det fram at mange kommuner subsidierer fastlegeordningen selv om denne er ment å være fullfinansiert. Dette er utgifter som kommunen i utgangspunktet ikke budsjetterer med, og som skal finansieres av staten. 

I 2020 la regjeringen fram en handlingsplan for allmennlegetjenesten. Der foreslår de å styrke tjenesten med 1,6 milliarder kroner over fire år. Bjørn Arild Gram, styreleder i KS, mener at dette er for lite og kommer for sent. Melhus kommune ønsker fortsatt å forholde seg til hovedmodellen for fastlegeordningen og vil overlate til regjeringen å komme med endringer i ordningen.  

Tre ledige fastlegehjemler

I likhet med mange andre kommuner har også Melhus kommune utfordringer med å rekruttere fastleger til ledige hjemler. Vi mener imidlertid at dette ikke skyldes fastlegeordningen alene, men er et resultat av totalsituasjonen på Gaula legesenter hvor de utlyste fastlegehjemlene er lokalisert. 

Melhus kommune har det siste året rekruttert fastlegevikarer og hjelpepersonell til legesenteret, slik at pasientene tilhørende de ledige fastlegehjemlene har fått nødvendige helsetjenester. Vi har imidlertid forståelse for at vikarer ikke fullt ut kan erstatte en fast lege som kjenner sykehistorien til den enkelte over tid. 

Vi jobber aktivt med å stabilisere situasjonen på Gaula legesenter. På nåværende tidspunkt er alle tre fastlegehjemlene ved legesenteret ledige. Kommunen vil iverksette en rekrutteringsprosess og legge til rette for gode løsninger, slik at vi kan rekruttere tre engasjerte og faglig dyktige fastleger som vil overta og reetablere legepraksisen ved legesenteret i Melhus sentrum.


Melhus kommune forklarer hvorfor kommunen sliter med å få tak i leger

Da den eneste fastlegen og kontorpersonalet ble sykemeldt, måtte Melhus kommune i all hast få tak i vikarer.