Johan Hokseggen vil ikke forstå

Det er ugreit å gå til personangrep med påstander som ikke holder.

Jeg setter stor pris på engasjement. Jeg har sjøl vært engasjert, og liker en god diskusjon, sier Erling Bøhle i innlegget. Arkivfoto: Gunn Heidi Nakrem 

Meninger

Dette er et debattinnlegg. Det gir uttrykk for debattantens egen holdning


Innlegg skrevet av Erling Bøhle


Johan Hokseggen har et langt innlegg i lokalavisene før påske der opptil flere får så hatten passer. Jeg setter stor pris på engasjement. Jeg har sjøl vært engasjert, og liker en god diskusjon.

Hokseggens hovedmantra er at ny E6 burde i hele sin lengde vært bygd på austsida av Gaula. Det er et greit standpunkt. Men det er ugreit å gå til personangrep med påstander som ikke holder.

Han nevner meg:

Sitat«Hovedansvaret for linjevalget fra Kvål må Erling Bøhle stå for. For som han selv sa etter sin exit, det største han hadde gjort som ordfører var at han fikk fastlagt trasévalg for ny E6 fra Kvål og sørover, forstå det den som vil

Johan Hokseggen vil ikke forstå.

For de som vil forstå, skal jeg så kortfattet som mulig prøve å forklare.

Da jeg overtok som ordfører i 2003, var bygginga av ny E6 fra Melhus til Skjerdingstad ferdig. Tverrforbindelsen med ny Melhusbru var så godt som ferdig, og i 2005 var også strekningen Melhus – Jaktøyen ferdig. Kommunens utfordring var at ved rullering av arealplan med delplaner for Kvål, Ler og Lundamo mangla et viktig element. Hvor kom ny E6 til å gå?

På pulten min hadde jeg et kart der dagens E6 var inntegna. Langs vegen var det markert med forskjellige fargekoder der det hadde skjedd ulykker. Dødsulykker, ulykker med alvorlig personskade, utforkjøringer, møteulykker. Det var nesten ikke mulig å se veglinja for alle symbolene.

Sånn kunne det ikke fortsette. Det hasta med å få til en ny og trafikksikker veg.

Det er ikke slik at ordføreren bestemmer veglinje (Hokseggen sier at Krogstad hadde fire år på seg til å flytte veglinja). Jeg fikk fylkesmannen med på å danne ei gruppa for å sjå på mulige traseer. Fylkesmannen er viktig, for han har innsigelsesrett. Det er det også mange andre statlige institusjoner som har. Denne gruppa kom til å bestå av fylkesmannens fagavdelinger, fylkeskommunen, jernbaneverket, NVE, Midtre Gauldal, Statens vegvesen og en konsulent.

Utfordringene var mange: dyrkajord, verna vassdrag, dårlig byggegrunn ( kvikkleire), bebyggelse, jernbanen og Gammelelva. Jeg vet ikke hvor Hokseggen har det fra at det skal være en korridor mellom Gaula og Gammelelva på 200 meter. Grensa for naturreservatet går helt bort til Svingen, der Løberg bor idag. Jfr. kart som er tilgjengelig på nettet. Det ble mange møter i gruppa, møter i planutvalget (formannskapet), mange befaringer og folkemøter.

Med så mange fagetater med i prosessen, skjønner jeg ikke hvor Hokseggen har det fra at vedtaket om veglinje var et reint politisk vedtak uten noen faglig tyngde. Reguleringsplanen ble vedtatt etter min tid, og så vidt jeg vet ble det ikke fremmet innsigelser mot planen.

Det opprører meg imidlertid at Nye Veier synes å gi blaffen i tidligere vedtak, og kjører sitt eget løp.


Kan miste huset - inviterer to statsråder til Hovin

Trond Are Berge er blant dem som kan miste huset dersom Nye Veiers nye E6-forslag blir vedtatt.

 

Fire år hadde han på å hindre det vanvittige trasévalget

Min sterke tro er at ingen politikere i Melhus tør å ta opp igjen denne saken fra bunnen av, selv om mange nå har innsett at linjevalget ble helt feil.