Midtre Gauldal – vil bli en enda bedre vertskommune for næringsutvikling

Det viktige nå og i forhold til ditt innlegg, er å gi et tydelig signal om at vi har starta en jobb for å bli bedre.

Komunedirektør Alf-Petter Tenfjord  Foto: Simen Meisdal

Meninger

Dette er et debattinnlegg. Det gir uttrykk for debattantens egen holdning.

Skrevet av Alf-Petter Tenfjord, kommunedirektør


Heidi Løkken delte gjennom et leserinnlegg i Trønderbladet 25. mars, sine opplevelser og utfordringer med å etablere bedrift på Støren og oppfordret kommunen til å ta dette som konstruktive innspill. Kort svar: det gjør vi gjerne! Kommunen trenger innspill for å vite hva vi er bra på og hva vi må bli bedre på. Timingen er også god, fordi kommunen nettopp nå er i en fase der vi skal finne satsingsområder for vekst i antall arbeidsplasser og vi skal jobbe med rollen som god vertskapskommune for næringsutvikling. Vi har derfor allerede invitert næringsliv og innbyggere gjennom intervju og spørreundersøkelse til å gi innspill til hvordan vi skal utforme en flerårig satsing som omstillingskommune. Vi vil følge opp med et digitalt folkemøte etter påske. Mer om det under.


Når det gjelder dine opplevelser, Heidi, så ønsker jeg at vi kan ta et koronavennlig møte etter påske for å gå gjennom dine erfaringer og tanker om hvordan vi kan bli bedre. La det være helt klart: her har saksbehandlingstiden vært for lang. Både på søknaden du har fått støtte til, og klagen din på støttebeløp og manglende begrunnelse. Jeg vet at det har vært mye kontakt mellom deg og kommunen. Men, det virker for meg at vi ikke har gjort nok for å avklare gjensidig at vi har samme forventninger til tilgjengelighet og råd/veiledning fra kommunen. Hva som kan være læringspunkter her må vi gjennomgå når vi møtes. Økonomi: du har fått støtte innenfor de økonomiske rammer og ut fra de kriterier som gjelder for kommunens næringsfond per i dag. Klagen din på vedtaket skal formannskapet behandle, og den konklusjonen kommer etter påske.


Så tar du opp et mer generelt spørsmål om Midtre Gauldal kommune er god nok som vertskommune for næringsutvikling, og du spissformulerer deg og spør «er det hos næringslivet og innbyggerne engasjementet mangler?» Og utfra dine opplevelser: «hvor er kommunen?» Jeg tenker at dersom vi skal vurdere kommunen som næringskommune, må vi nok legge flere momenter i vektskåla enn de forholdene du tar opp. Det er klare forbedringspunkter i enkeltsaker, som i din sak, men ser vi mer helhetlig på det ift samfunnsutvikling og næring er vi ikke så verst i dag tenker jeg. Det er et poeng i seg selv at vi bør lage noen tydelige kriterier for å kunne si hvor god/dårlig vi er som næringskommune, og for å kunne sammenligne oss med andre. Det viktige nå og i forhold til ditt innlegg, er å gi et tydelig signal om at vi har starta en jobb for å bli bedre. Ambisjonen til og kjøreordren fra politikerne i Midtre Gauldal er tydelig: å sikre arbeidsplasser og innbyggerens muligheter for å virke lokalt er en svært viktig oppgave. Vi skal framstå mer attraktiv for næringsetablering og boligbygging.


Gjennom pågående prosess for å bli omstillingskommune, søker vi nå aktivt etter innspill fra næringsliv og innbyggere for å avklare hva som er utfordringene våre som kommune, hvilke mål vi skal ha og hvilke innsatsområder vi skal jobbe med i 4-6 år framover for å sikre arbeidsplasser vi har og for å skape flere nye arbeidsplasser.


Kan få pengestøtte i seks år etter at Norsk Kylling flytter

Men det er kommunestyret i Midtre Gauldal som skal ta stilling til endelig søknad.

 

En viktig del av dette er å finne ut hvordan vi skal bli en bedre vertskommune for næringsarbeid. Her har vi faktisk mye forskning og kunnskap å støtte oss til. Fra en fersk rapport fra KS og NHO, er det åpenbart at de som lykkes bedre enn andre bl.a. har som kjennetegn; kommunen ser næringsutvikling som en kilde også til positiv befolkningsutvikling, kommunen tar utgangspunkt i egen kommunes geografiske og næringsmessige fortrinn og utfordringer, har tydelige og langsiktige strategier for næringsutvikling, kommunen har jevnlig og god dialog med relevante næringsaktører i egen kommune, det som er bra for nabokommunen er også bra for omkringliggende kommuner (vi må tenke regionalt om næringsarbeid).


Jeg er spent på hvilke innspill vi nå får fra innbyggere og næringsliv, men noen områder er det allerede åpenbart at vi må jobbe med:

- Avklare roller. Næringslivet selv er i mange tilfeller drivkraften i næringsutviklingsarbeidet. Hver enkelt grunder og bedrift har ansvaret for egen forretningsplan og lønnsomhet. Kommunen må tenke at næringsutvikling i større grad må ses i sammenheng med andre viktige kommunale innsatsområder som boligutvikling, kultur, gode tjenester, fritidstilbud, inkludering, stedsutvikling og tilflytting mv. I tillegg har kommunen ansvaret planlegging og lokal infrastruktur.

- Kommunen må avklare sin rolle som førstelinje for næringsutvikling. Hvordan kan vi utforme en vellykket førstelinjetjeneste som bidrar til å trekke til seg bedrifter og gründere som trenger hjelp til etablering eller videreutvikling av sine foretak? Hvordan må vi arbeide for å gi støtte til samfunnsentreprenører, ildsjeler og bygdesamfunn?

- Vi skal få til enda bedre dialog med næringslivet både på administrativt og politisk nivå. Kommunen må skaffe seg bedre forståelse for næringslivets behov. Næringslivet må drøfte hvordan det på sin side kan bli en enda bedre samspillspartner.

- Hvordan kan vi utvikle og styrke en kultur for utvikling og innovasjon, der det er lov og muligheter for å prøve og feile?


Gjennom en prosess skal vi nå sammen i Midtre Gauldal stake ut en kurs. Vi må finne svar på hvilke tiltak vi må sette i verk for å styrke kommunen som aktiv næringsutvikler, og hva som kreves fra næringslivet for å fungere som en god samarbeidspartner. Nærmere sommeren vil kommunestyret behandle og vedta kommunens strategi for omstillingskommune-satsingen og hvilke tiltak som skal gjennomføres.

«At the end of the day» som engelskmennene sier, så må vi selvfølgelig sørge for at «godt gjort er bedre enn godt sagt». Lykkes vi med det som blir strategien, og både kommune, næringsliv og enkeltpersoner tar sitt ansvar og bidrar, håper jeg at overskriften på ditt neste leserinnlegg, Heidi, blir: «Midtre Gauldal – kommunen for næringsutvikling!». Da møtes vi etter påske, ikke sant?


- Skal vi lykkes, håper jeg innbyggere og næringsliv engasjerer seg

Midtre Gauldal kommune arbeider nå på flere områder for å styrke framtidige utviklingsmuligheter for samfunns- og næringslivet i kommunen.