Fire år hadde han på å hindre det vanvittige trasévalget

Min sterke tro er at ingen politikere i Melhus tør å ta opp igjen denne saken fra bunnen av, selv om mange nå har innsett at linjevalget ble helt feil.

Johan Hokseggen er ikke overrasket over utviklingen av E6-byggingen på Hovin.   Foto: Truls Lereggen

Meninger

Dette er et debattinnlegg. Det gir uttrykk for debattantens egen holdning.

Skrevet av Johan Hokseggen, berørt «Kåsenbeboer»

Jeg leser i lokalavisen Gaula av 11. mars 2021, samt Trønderbladet av 9. mars 2021, at beboerne i Hovinsområdet føler seg ført bak lyset av Nye Veiers «nye» planer om endret veitrase rundt i Hovin's-området.

Vi som bor i Kåsen og Losen er ikke overrasket i det hele tatt av Nye Veiers endringer av prosjektet ny E6 og linjevalg. Det er også her innløst boliger på et tidlig tidspunkt, som senere er blitt revet. Også her viser det seg at linjevalget er endret, slik at innløsningen og rivingen ikke hadde vært nødvendig, men også her er andre hus og gårdsbruk nå i fare.


E6-sjokket: - Naturlig nok opplever vi forslaget som uaktuelt og uakseptabelt

25 personer på Hovin ber Melhus formannskap komme på befaring for å se på E6-linja til Nye Veier.

 

Dette er vel kjent for Gunnar Krogstad, som sto frem i Trønderbladet av 09. mars d.å. og var bekymret for lokaldemokratiet. Han mener formannskapet i MELHUS nå må stoppe det nye linjevalget på Hovin. Dette er jeg helt enig i, - MEN - han kommer ikke unna at han satt som ordfører i Melhus i den tiden trasévalget fra Kvål og sørover ble fastlagt, og som nå holder på å skje i Hovins området. Fire år hadde han på å hindre det vanvittige trasévalget som ble valgt fra Kvål og mot Støren, på vestsiden av Gaula.


Statsråden om ny E6-linje: - Kan ha store positive effekter

Samferdselsminister Knut Arild Hareide forsvarer den nye E6-linja Nye Veier har lagt fram for Hovin.


Argumentene, fra noen lokalpolitikere som selvsagt bor på østsiden av elva, i området Ler, har manglet rot i virkeligheten, men ble tatt som sannhet av de øvrige politikerne i kommunen, som ikke evnet/ ønsket å sette seg inn i problematikken med linjevalget, østsiden/vestsiden. Det største og mest avgjørende argumentet for å legge den nye veien på vestsiden, var den såkalte «gammelelva» og passeringen av denne. Det ble bastant hevdet at fylkesmannen ikke kom til å godta at den ble berørt, for den er jo vernet.

Ingen politikere, og ingen i Nye Veier, fant det nødvendig å undersøke denne påstanden, som noen grunneiere på østsiden hadde som hovedargument for å presse traseen over på vestsiden. Jeg er overbevist om at grunneierne på østsiden er godt kjent med at det er en korridor fra hovedløpet til Gaula og inn til grensa på verneområdet på 200 meter, altså mye mer område enn en ny vei krever. Det er også en kjent sak at terrenget på østsiden er så lavt i forhold til elva, at her må det flomvern til for å motstå en eventuell 200-årsflom. Så hvorfor ikke legge den nye veien oppå et slikt flomvern og spare verdifull dyrket mark.


Formannskapet vil ikke dra på E6-befaring

E6-berørte på Hovin inviterte Melhus formannskap på befaring i håp om at politikerne straks sier nei til den nye E6-linja.


Men å spare dyrket mark i Melhus hører bare hjemme i festtaler og valgkamper. At hus på vestsiden ble innløst på et meget tidlig tidspunkt er jeg overbevist om at Nye Veier gjorde for å besegle trasévalget på et tidlig tidspunkt. Jeg er enig med Gunnar Krogstad i at det vil være for seint å vente på politisk behandling når reguleringsforslaget kommer.

Mitt forslag er at kommunen ser på hele strekningen Kvål-Støren, det er det tid til. For slik jeg ser det, så er det et mer råttent vedtak på linjeføringen fra Kvål, via Kåsen, Losen og videre sørover enn på Hovin, selv om jeg er helt enig i at det er et grovt overtramp av Nye Veier, mot beboerne på Hovin og det politiske miljøet i Melhus, slik skal det ikke gjøres.

Mitt forslag til Melhus Kommune og Nye Veier er: Skrot vestsidaprosjektet, og gå for østsiden. Mine argumenter er som tidligere uttalt:

  • Det blir et enklere og mye billigere alternativ, 2-4 milliarder.
  • En slipper bruer og tuneller, noe som Nye Veier ønsker å unngå.
  • Og sist, men ikke minst, et fåtall innbyggere blir berørt, og må gå fra hus og hjem.

Midlertidig løsning i minst 12 år: - Vi kan dessverre ikke prioritere alle viktige prosjekt

Samferdselsminister Knut Arild Hareide lover å følge med status på Klettkrysset.


Men tidligere ordfører Gunnar Krogstad skal ikke få hovedansvaret for linjevalget fra Kvål, det må hans forgjenger Erling Bøhle stå for. For som han selv sa etter sin exit, det største han hadde gjort som ordfører var at han fikk fastlagt trasévalget for ny E6 fra Kvål og sørover, forstå det den som vil.

Det må neves at det på slutten av 1980 tallet, ble utarbeidet et forslag på linjevalg av Melhus kommune, selvsagt fornuftig nok på østsiden av elva fra Kvål. Så kom den nye «makteliten» i Melhus, på den politiske front en, godt representert på østsiden av elva i området Ler. De ville selsagt ikke ha den nye veien på sin side, og konstruerte problematiske, usanne følger, for prosjektet, hvis det ikke ble flyttet over til vestsiden. De anså vestsiden som uproblematisk å få gjennomslag for hos myndighetene.

Konsekvensen for beboerne på vestsiden ble fatale for mange, som måtte gå fra hus og heim. Nå er det beboerne på Hovin som blir offer for dårlig planlegging, og under påskudd av at Nye Veier skal spare penger. Dette påskuddet holder ikke vann, ville de virkelig ha spart penger så hadde de ikke ofret et blikk på vestalternativet på strekningen Kvål - Støren.

Avslutningsvis så vil jeg si at jeger meget forbauset over at forvaltningen av Gaula ikke er mere på banen. Det er godt belyst at valget av vestsiden får store negative følger med bortfall av gyteplasser for laks og sjø­ ørret, som er to arter som er svært truet på verdensbasis.

Likeså er jeg forbauset over at NVE er så passive i denne saken, selv om de er godt kjent med at det er svært mye kvikkleire og rasfarlige masser i Kåsen/Losen område.


NVE varsler mulig innsigelse mot E6 over Gaulfossen

Verken kryssing av Gaulfossen eller oppdeling av tunnelen på vestsida av Gaula er noe NVE anbefaler Nye Veier å gå for.


At bondelaget ikke ville utrede konsekvensene for alternativene øst/vest forstår jeg godt, for der satt nåværende og tidligere ordfører som leder, og etter hennes oppfatning så er ikke øst noe alternativ. Dermed var bondelagets syn fastlagt og gårdbrukerne på vestsiden ofret i denne saken.

Jeg fastslår til slutt at vedtaket i Melhus kommune, om å legge veien på vestsiden av Gaula fra Kvål og sørover er et reint lokalpolitisk vedtak, uten noen faglig tyngde, tvert imot alle faglige eksterne utredninger fraråder å legge ny E6 på vestsida av Gaula, ja, selv kommunens eget fagutvalg fraråder dette.

Noe å tenke på for noen og enhver.

Men min sterke tro, er at ingen politikere i Melhus tør å ta opp igjen denne saken fra bunnen av, selv om mange nå har innsett at linjevalget ble helt feil. Beklagelig vis så har jeg ikke større tiltro til våre folkevalgte enn at de bare lar denne saken rulle slik som Nye Veier vil. Koste hva det koste vil.


Ingen penger til Klettkrysset i Nasjonal transportplan

Samferdselsministeren fant ikke penger til det trafikkfarlige krysset.