Ny E6 bør legges mest mulig utenom hoveddalføret i Melhus

E6 blir en vei for gjennomkjøring, ikke en lokalvei.

Sigurd Busklein. 

Meninger

Dette er et debattinnlegg. Det gir uttrykk for debattantens egen holdning.

Innlegg skrevet av pensjonist Sigurd Busklein

Den nye firfeltsvegen skal bli en fremtidig hovedtrafikkåre, der langtransport og andre kjøretøyer på gjennomkjøring først og fremst vil bruke. Aksepterer en disse fakta, kan en slå fast at ny veglinje bør gå utenom etablerte tettsteder og mest mulig utenom etablerte forhold i Melhus. Der veien i liten grad blir til ulempe for eksisterende boliger, lokalveier og oppdeling av jordarealer. For befolkningen blir en nærføring i miljøet en stor ulempe med trafikk av tunge kjøretøyer gjennom store deler av døgnet. Farene for ulykker ved at barn kan leke i nærheten blir større. Lokale veier i kryssinger med motorveien blir mange i eksisterende plan, vegen vil dele opp eksisterende dyrkajord og grendaveier m.m. Det medfølger store ulemper for befolkningen i nærområdet av ny veien i all framtid, i første rekke ved at bolighus må rives, senere ved stor nærtrafikk, støy og farer.


Håper på E6-avklaring før sommerferien

Det er ennå ikke avklart om ny E6 skal legges langs dagens trasé, eller om veien skal gå i tunnel vest for Støren.

 

Nyveien skal bli en hovedtrafikkåre for langveis tungtrafikk og anna langveis trafikk i overskuelig framtid. Veien er derfor ikke avhengig av å ha tilknytning til eksisterende tettsteder i Melhus. Den nye firefelts vegen bør ut fra de argumenter som er nevnt, mest mulig legges utenom hoveddalføret i Melhus. En vei fra Tiller langs Vassfjellet, vest for Skarven og ned til Størenområdet vil være en linje som i liten grad berøre etablerte forhold for befolkningen i Melhus. Denne traseen vil være framtidsrettet. Veilinje bør utredes før kommunens endelig vedtak, slik at de vil være alternative valg ved sluttbehandlingen. Skal det leveres gods til tettstedene i Melhus kan godsbilen kjøre av på Støren eller Tiller og bruke eksisterende E6.

Et annet alternativ, som ble planlagt av tyskerne under krigen 40-45, er en trasé fra Berkåk over Hølonda og til Klættområdet. Denne utestenger avlastning av trafikk til og fra Røros gjennom Melhus.


Tidligere ordfører om E6: - Voldsomt press på lokalpolitikerne

Gunnar Krogstad mener den nye E6-linja på Hovin er graverende, og bør stoppes av formannskapet.E6-utradert bedrift leter etter ny tomt

XL-Bygg Midttømme med 18 ansatte venter på en avklaring om framtida.