Valgte den verst tenkelige løsningen

Kjell Arne Vinsnesbakk viser klart og tydelig at han ikke skjønner hva som ligger i det å krenke andre, skriver varaordfører Bjørn Enge i dette innlegget.

Nedfasing av sykehjemsplasser var tema på møtet i kommunestyret 21. januar og det sier seg selv at det ikke er mulig å orientere om dette uten å komme inn på naturlig frafall i betydningen dødelighet, skriver Bjørn Enge i innlegget. Han mener at Kjell Arne Vinsnesbakk (til høyre i midtre rad på bildet fra det digitale møtet) begikk overtramp og brudd på kommunestyrets etiske retningslinjer da han la ut saken i sosiale media etter møtet.  Foto: Simen Meisdal

Meninger

Skrevet av Bjørn Enge, varaordfører Midtre Gauldal kommune

Svar til Harald Rognes og Kjell Arne Vinsnesbakk

I innlegg i Trønderbladet 12. februar bruker Harald Rognes overskriften «Oraklet i Delfi» og henviser til meg og min rolle i Midtre Gauldal. 


Fungerer som «orakelet i Delfi»

Offisiell eller uoffisiell maktbruk er like ille. Det er åpenbart at dette forekommer i Midtre Gauldal i større grad enn det er trivelig å tenke på for en lokalpatriot.

 

Dette er en tilnærming jeg oppfatter som usaklig og lite seriøs og som må få lov til å stå for Harald Rognes egen regning.  Det samme gjelder hans beskrivelser av utfordringene i grunnskolen og personalpolitikken i Midtre Gauldal kommune.


Varaordføreren insinuerer at jeg har produsert «fake news». Dette er en helt uhørt!

Uttalelsene fra varaordføreren betrakter jeg både som hersketeknikk, og som et forsøk på å begrense ytringsfriheten til folkevalgte.

 

Jeg vil derimot svare på hans uttalelser angående sak som ble tatt opp av Kjell Arne Vinsnesbakk i Gauldalsposten 3. februar og i Trønderbladet 5 februar.  Dette innlegget ble kommentert av meg i Trønderbladet 9. februar og i Gauldalsposten 10 februar. Kjell Arne Vinsnesbakk har så besvart dette i Trønderbladet 12. februar og også hans uttalelser her er av en slik karakter at innlegget må besvares.  Jeg velger denne gangen å gå mer detaljert til verks.


Bjørn Enge.  Foto: Arkivfoto

 

Midtre Gauldal kommune er inne i en omfattende omstillingsprosess, prosessen er vel kjent fra omtale i media.  Kommunestyret fikk i møte 21. januar en grundig redegjørelse om prosessen innenfor pleie og omsorg som tok ca. 45 minutter.  Innenfor denne enheten gjennomføres nå tiltak som bl.a. innebærer nedfasing av sykehjemsplasser.  I denne prosessen gjøres det selvsagt også nøye vurderinger av hvordan konsekvensene av nedfasing skal håndteres og hvordan enheten skal utføre sine oppgaver etter at prosessen er gjennomført.

Nedfasing av sykehjemsplasser var altså tema og det sier seg selv at det ikke er mulig å orientere om dette uten å komme inn på naturlig frafall i betydningen dødelighet.  Naturlig frafall må omtales med omtanke og nøye vurdering av ordbruk av hensyn til alle som er berørt.   Her gjelder strenge krav til aktsomhet fra alle, ansatte, folkevalgte og innbyggere.  Harald Rognes og Kjell Arne Vinsnesbakk har begge pekt på at den som ønsker det kan gå inn på kommune-tv og se på opptakene fra kommunestyremøtet.


Det hersker liten tvil om at dette var et overtramp

Ansatte skal slippe å bli tildelt spark under beltestedet

Utfordringer ved Midtre Gauldal sykehjem.


Opptakene er tilgjengelig, og jeg kommer her til å sitere derfra.  Et av punktene i presentasjonen var framdrift på nedfasing Røskafttunet.  Underpunkter var lav dødelighet ved sykehjemmet, ledige senger belegges ikke og kontinuerlig vurdering av alternative løsninger. 

Det som ble sagt muntlig, sitat: «Nedfasinga er avhengig av naturlig frafall.  Sånn at vi ser at en del av det utfordringsbildet vi har fått, er at vi har lav dødelighet på sykehjemmet.  Det vet vi at i forhold til Covid-19 situasjonen, også i sammenlignbare kommuner og nabokommunene våre.  Så ser vi at dette er gjennomgående for flere av oss.  Det gjør at vi ikke belegger ledige senger ved Røskafttunet, og vi kikker også kontinuerlig etter lange løsninger», sitat slutt.

Et annet punkt i presentasjonen var utskrivningsklare pasienter ved St. Olavs hospital og det som berører korttidsplasser.  Det som ble sagt muntlig her var, sitat: «lav dødelighet ved sykehjemmet og bo- og dagsentrene gjør at det har vært liten sirkulasjon på institusjonsplassene/omsorgsboligene.» Sitat slutt.  Sitatene viser at dette var en nøktern og saklig fremstilling av fakta, og som Harald Rognes uttaler er det ut fra opptakene ingen tvil om hvordan ordene falt.  Han har imidlertid vektlagt dette ut fra sin usaklige tilnærming.


Lav dødelighet på sykehjemmet - en utfordring?

Både kommunedirektør og ordfører burde beklaget og tatt avstand fra uttalelsen, mener Kjell Arne Vinsnesbakk.


I kommunestyrets spørsmålsrunde etter redegjørelsen tok Kjell Arne Vinsnesbakk ordet to ganger.  Jeg siterer her fra hans andre innlegg da han kommenterte det som ble sagt, sitat: «jeg må si det er fryktelig fra en enhetsleder å si at lav dødelighet på sykehjemmet er et problem», sitat slutt.  Her tillegger altså Kjell Arne Vinsnesbakk enhetslederen at hun skal ha sagt at lav dødelighet er et problem bare noen minutter etter at hun brukte uttrykket del av et utfordringsbilde.

Ordføreren brukte klubba og sa klart ifra om at dette ikke er virkeligheten og at Kjell Arne Vinsnesbakk prøvde å tillegge andre noe de ikke har sagt.  Når ordføreren brukte klubba så var det fordi dette var et klart brudd på reglementet «Folkevalgtes rettigheter og plikter og saksbehandlingsregler i folkevalgte organ».  Dette reglementet ligger tilgjengelig på kommunens nettsider og ble sist revidert og vedtatt 10.12.2020, det har Kjell Arne Vinsnesbakk selv vært med på.  Der fremgår klart at «taleren ikke må si noe som krenker forsamlingen eller andre»

Kjell Arne Vinsnesbakk viser klart og tydelig at han ikke skjønner hva som ligger i det å krenke andre eller hva som er realiteten i de etiske retningslinjene som pålegger oss å vise respekt, høflighet og omtanke for andre.  Han burde etter dette ha bedt om et avklaringsmøte med de involverte.  I stedet velger han den verst tenkelige løsningen av alle, han legger saken ut i sosiale media uten å gjøre forsøk på å få til en objektiv fremstilling.

Jeg går ut fra at Kjell Arne Vinsnesbakk må ha hørt på opptakene etter kommunestyrets møte og at han må ha tenkt gjennom saken før han la dette ut i sosiale media.  At han da ikke forstår at hans handlemåte er et overtramp og brudd på kommunens etiske retningslinjer fremstår for meg som ubegripelig.  Jeg ønsker ikke å spekulere i hva som kan være motivet bak dette, men jeg vil være tydelig på at jeg innestår for hvert eneste ord i mitt første innlegg i denne saken.


Rognes 15. februar 2021