Rekreasjonsløyper for snøscooter i Melhus – hva vil vi egentlig?

Melhus kommue skal snart vedta om det skal etableres rekreasjonsløyper for snøscooter i Melhus. Natur, friluftsliv og jaktområder vil komme til å lide, mener Jon Røstum. Flere av traseene går gjennom svært gode vekstområder for ryper, skriver han i innlegget.

For grunneierne spørs det om inntektene knyttet til rekreasjonsløypene er større enn ulempene med økt trafikk forbi setervollen fra tidlig morgen til sent på kveld. Det vil heller ikke bare være snakk om kjentfolk som kommer forbi. Her vil det komme folk fra hele regionen, tror innleggsforfatteren Jon Røstum. Illustrasjonsfoto: Gunn Heidi Nakrem  Foto: Gunn Heidi Nakrem

Meninger

Leserinnlegg skrevet av Jon Røstum, Flå

Melhus kommue skal snart vedta om det skal etableres rekreasjonsløyper for snøscooter i Melhus. Et forslag til forskrift med oversiktskart og tilhørende konsekvensutredning som har vært gjennomført av et rådgivingsfirma har vært ute på høring, og nå jobber rådmannen med å sammenstille høringssvarene og vil så legge frem saken til politisk behandling i kommunestyret.


 

I utgangspunktet kan alle som har hytter, setrer eller næringsinteresser i området allerede i dag i praksis ta så mange turer som de har behov for. Turer hvor formålet er nyttekjøring er altså allerede dekket. Spørsmålet nå er om en også skal tillate kjøring for rekreasjonens skyld.

De foreslåtte rekreasjonsløypene er anlagt i Flåmarka, Lundemo Bruk og i det som betegnes Reinsfjellheimen som samlet sett representerer store, sammenhengende og relativt urørte områder med stor verdi for naturmangfold og friluftsliv. Ifølge konsekvensutredningen er det registrert flere forekomster av truede- og nær truede arter i dette området som i varierende grad er avhengig av arealer med få menneskelige forstyrrelser for å opprettholde levedyktige bestander. Området er unikt i at det ligger nært befolkningstette områder i Trondheimsregionen, og det er ett av få villmarkspregete områder av en viss størrelse i regionen.


Nå lages det regionale snøskuterløyper i verdifulle villmarksområder

I Melhus, Selbu og Holtålen planlegger kommunene nå milevis med snøskuterløyper. Lokalpolitikerne sier de vil lage regionale nettverk av skuterløyper. Vi kaller det regionale motorveier i fjellet.

 

Politikerne i Melhus har en viktig rolle i arbeidet med å utforme langsiktige strategier for hvordan vi ønsker å ha det i Melhus kommune. Den viktigste overordnede planen er Kommuneplanen som består av en arealdel og en samfunnsdel. Samfunnsdelen skal det arbeides med i løpet av våren 2021, og forventes å ha FN sine 17 bærekraftsmål som grunnlag. Så kan man spørre seg hvilke av bærekraftsmålene er det som blir oppfylt ved innføring av en rekreasjonsløype for snøscooter? Det er i alle fall flere av målene som vil bli negativt påvirket. Uansett må samfunnsdelen først på plass før en fastsetter temaplaner, som for eksempel planen for rekreasjonsløyper med snøscooter.

For grunneierne representerer salg av jaktkort for ryper en inntekt, og flere av traseene går gjennom svært gode vekstområder for ryper, skriver innleggsforfatteren  Foto: Petter Fløttum

 

Nå kan du kjøre med snøscooter til hytta selv om den ligger like ved veien

Kravet om at det må være minst 2,5 kilometer til hytta, er tatt vekk i Melhus.

 

Det er fritt frem for alle å jobbe for sine fanesaker, men politikerne skal være klar over at det bare er 330 personer fra hele Midt-Norge som har skrevet under på at det er behov for en rekreasjonsløype. Til sammenligning var det ved nyttår 16.553 innbyggere i Melhus kommune. Det er altså en stor majoritet som enten ikke bryr seg, ikke tør å bry seg eller er imot tiltaket. Politikerne skal også være de resterende 16223 sine talsmenn. Som politiker kan man sikkert tro at dersom en innfører rekreasjonsløyper for snøscooter kan partiet få mange mange nye stemmer. Tallenes tale skulle tyde på at den motsatte effekten kan bli vel så stor.


Melhus kan få lang snøscooterløype

Formannskapet støtter Flå snøscooterklubbs plan om snøscooterløype, og ordføreren mener at snøscooterløype kan få bukt med den omfattende ulovlige kjøringa i Melhus.

 

Ser en på kart over Melhus kommune som viser sammenhengende natur og friluftsområder, er det nettopp i øst i kommunen mot Selbu og Midtre Gauldal en ikke burde legge løypene. Det er i disse områdene konsekvensene er størst. Det faktum at en i konsekvensvurderingen for flere av traseene har unntatt fra offentligheten hvilke dyr, fugler og naturtyper som finnes i områdene, taler sitt tydelige språk. Når saken ble lagt ut på høring vedtok formannskapet at en også skulle se på muligheten for å koble sammen det foreslåtte løypenettet med tilsvarende leder i nabokommunene Tydal, Selbu og Midtre Gauldal. Etablering av slike regionale løypenett vil gjøre løypene enda mer populære og følgelig vil konsekvensene øke. Konsekvensvurderingene som er utført har ikke tatt hensyn til dette.

Ser en på kart over Melhus kommune som viser sammenhengende natur og friluftsområder, er det nettopp i øst i kommunen mot Selbu og Midtre Gauldal en ikke burde legge løypene, mener Jon Røstum. Her på tur i Vesterålen, Dronningruta.  Foto: privat

 

Vil lage rekreasjonsløyper for snøscooter

Rekreasjonsløypene kan bli egne merkede løyper som da blir åpne for alle i hele landet.

 

Dersom grunneierne ikke har lyst til å ha rekreasjonsløyper, blir det ikke løyper. Flå Grunneierlag og Lundemo Bruk som er to av største grunneierne i området, har begge i sine høringsuttalelser angitt at de er positive til rekreasjonsløyper. Lundemo Bruk er heleid av Melhus kommune og man bør anta at de strategier som kommunen legger på overordnet nivå i samfunnsdelen også gjenspeiler seg i eierskapsstrategien overfor selskapet. Så Lundemo Bruk vil bare være positiv så lenge Melhus kommune som eier er det. Flå Grunneierlag på sin side representerer mange grunneiere hvor mange av disse har setrer og hytter langsmed de foreslåtte traseer. Grunneierlaget er opptatt av verdiskapning og utnyttelse av eiendommene, men det spørs om inntektene knyttet til rekreasjonsløypene er større enn ulempene med økt trafikk forbi setervollen fra tidlig morgen til sent på kveld. Det vil heller ikke bare være snakk om kjentfolk som kommer forbi. Her vil det komme folk fra hele regionen. For grunneierne representerer salg av jaktkort for ryper en inntekt, og flere av traseene går gjennom svært gode vekstområder for ryper.

Man kan kanskje hevde at man kan prøve dette i noen år, vurdere erfaringene for så eventuelt å gå tilbake igjen. All erfaring tilsier at det er vanskelig og forbundet med mye motstand å reversere tiltak. Det enkleste er å ta den riktige beslutningen med en gang.

Så kan dere lure på hva jeg ville valgt!


Tar et steg videre mot rekreasjonsløyper

Kommunestyret oppfordres til å starte prosjektet «friluftsliv og motorferdsel i utmark 2020-2021».