«Hjemmet» på Hølonda, et viktig tjenestetilbud og en viktig arbeidsplass som vi skal bevare!

Dessverre kan vi ikke trylle frem sykepleiere, og ingen av oss kan akseptere at noen brukere ikke får den hjelpen man har behov for.

Ordfører Jorid Jagtøyen (til venstre) sammen med Rita Blokkum, Trine Onsøyen og Maren Grøthe. Bak står fra venstre: Ola Solberg, Fritz Arne Haugen, Rune Sunnset, Gjøran Berg Onsøyen, Mads Blokkum, Ketil Reitan og Ole I. Eid.  Foto: John Lerli

Meninger

Skrevet av kommunestyregruppen fra Senterpartiet i Melhus

Den siste tiden har vi sett oppslag i Trønderbladet med uttrykt bekymring for fremtiden til Hølonda Helse- og omsorgssenter og om det skal legges ned. Først og fremst vil vi presisere en ting: det er ingenting som skal legges ned! 

Et sykehjem er ikke slik det engang var. I 2012 vedtok stortinget Samhandlingsreformen. Den innebærer mange endringer i helsesektoren, blant annet at sykehjemmene ut i kommunene skal ta over mer av oppgavene som sykehuset tidligere har hatt. Dette krever enda mer av oss i kommunehelsetjenesten, med store krav til sykepleiertetthet og tverrfaglig kompetanse.


- Ikke snakk om nedleggelse av sykehjemmet

Melhus kommune skal sette inn et massivt rekrutteringsopplegg for å bøte med sykepleiermangelen på Hølonda helse- og omsorgssenter.

 

Dessverre har vi på Hølonda Helse- og omsorgssenter har vi slitt med rekruttering av sykepleiere. På de siste tre utlyste stillingene, har det ikke vært en eneste kvalifisert søker. Dette medfører at de aller sykeste beboerne, som trenger medisinsk bistand og behandling gjennom hele døgnet, ikke kan plasseres på Hølonda. Noen blir liggende lengre enn de trenger på St. Olav før de blir tilbakeført, andre har kanskje fått tildelt plass på Buen eller Horg når de søkes inn. Slike grep har vi måttet ta for å sikre at brukerne får den hjelpen de trenger.

Derfor har vi satt inn flere ulike tiltak. Vi har tatt noen underveis, hvor vi blant annet har forsøkt å høyne lønn med et «Hølondatillegg» og annonsert reklame og videoer i ulike medier, som Adressa, med det fine vi kan by på i Melhus uten hell. Vi er også i gang prosjekter som skal virke over tid, hvor vi har ansatt en prosjektleder for rekruttering av sykepleiere som arbeider med dette sammen med de tillitsvalgte. Her ser vi på tiltak som for eksempel nye turnuser og organisering, ei stor satsing på heltidsstillinger i helsetjenesten i Melhus, fokus på arbeidsmiljø og sykefravær, samt ei utredning av stipendordninger for sykepleierstudenter og potensiale innenfor videreutdanning av helsefagarbeidere. Vi arbeider også sammen med de andre kommunene i Trondheimsområdet for å opprette enda flere plasser på sykepleierutdanningen ved NTNU i Trondheim.

Disse tiltakene arbeider vi med hver eneste dag, og det skal vi også gjøre fremover. For målet vårt er å kunne tilby akkurat de tjenestene vi gjør i dag. Her ber vi også om hjelp fra alle Hølondinger; fremsnakk tjenesten vår, og alle de gode kvalitetene vi har på «hjemmet». Er det gode ideer – kom gjerne til oss med dem!


Reagerer på sykepleiermangelen

Opposisjonslederen ønsker at rådmannen legger fram en sak om Hølonda helse- og omsorgssenter.

 

Dessverre kan vi ikke trylle frem sykepleiere, og ingen av oss kan akseptere at noen brukere ikke får den hjelpen man har behov for. Vi har heller ikke lov å drive et sykehjem uten sykepleiere. Kanskje må vi se på en løsning hvor de aller sykeste, som tidligere ville ligget på sykehus, må bo på Buen - så kan vi utnytte kapasiteten på Hølonda til de med litt mindre komplekse utfordringer. Likevel ønsker vi ikke å ta det steget før det virkelig er nødvendig.

Denne saken kommer opp til politisk behandling nå på grunn av en rapport som blir lagt frem som en orientering til utvalget for helse, oppvekst og kultur denne uken. Fremover vil den legges frem for både eldreråd, administrasjonsutvalg, formannskap og kommunestyre i flere runder. Vi vil benytte denne saken i tiden fremover til å fokusere på hvordan vi kan utnytte «hjemmet» på Hølonda til det beste for både ansatte, pasienter og innbyggere.

For oss i Senterpartiet er det utrolig viktig at vi opprettholder hjemmet som en viktig tjeneste og arbeidsplass. Denne rapporten som nå blir lagt frem viser at Melhus kommune kommer til å trenge nesten 100 plasser for brukere i helse- og omsorgssektoren de neste 20 årene, så det er ingen fare for noe annet enn at hvert eneste rom vil være bebodd i lang tid fremover. Legesentret skal være til stede, kjøkkenet skal opprettholdes og vi må se enda mer på hvordan vi kan videreutvikle hjemmet som et samlingssted i bygda!


Fikk kostbare døgn på sykehus i koronatida

Melhus kommune bygde om en avdeling på Buen for å ta imot koronasyke pasienter, og det førte til ekstraregning fra sykehuset.