Det hersker liten tvil om at dette var et overtramp

Ansatte skal slippe å bli tildelt spark under beltestedet

Utfordringer ved Midtre Gauldal sykehjem.

Det er ingen tvil om at Kjell Arne Vinsnesbakk prøver å tillegge ansatte meninger og holdninger de ikke har, mener Bjørn Enge.  Foto: Marthe Eid

Meninger

Av Bjørn Enge, varaordfører Midtre Gauldal kommune

Jeg viser til innlegg i Trønderbladet 5. februar ved Kjell Arne Vinsnesbakk.


Lav dødelighet på sykehjemmet - en utfordring?

Både kommunedirektør og ordfører burde beklaget og tatt avstand fra uttalelsen, mener Kjell Arne Vinsnesbakk.

 

Innlegget har utgangspunkt i kommunestyrets møte 21. januar samt en debatt som har foregått på sosiale medier i ettertid.

Formannskapet hadde en gjennomgang av saken i sitt møte 4. februar der det ble uttrykt sterk støtte til ordføreren som måtte bruke klubba to ganger i kommunestyrets møte da Kjell Arne Vinsnesbakk tok opp sitt spørsmål.  Det hersker liten tvil om at dette var et overtramp.

Kjell Arne Vinsnesbakk la etter møtet saken ut på sosiale medier og fikk naturlig nok respons på det. 

Det er all mulig grunn til å minne om at Midtre Gauldal kommune har etiske retningslinjer som fremhever at både folkevalgte og ansatte har plikt til å møte innbyggere, andre folkevalgte og ansatte med respekt, høflighet og omtanke. 


Er det riktig å samle de med heldøgns omsorg på Støren?

Midtre Gauldal må ifølge politikerne ha en ny strategi og sender de sykeste fra bygdene inn til sentrale Støren.

 

Det stilles også spesielle krav til bevissthet rundt folkevalgte og ansattes kommunikasjon i sosiale medier ved situasjoner som involverer sårbare grupper.  Det hører med til saken at kommunestyret har et overordnet arbeidsgiveransvar for de ansatte.


Uttalelsen som Kjell Arne Vinsnesbakk siterer i sitt innlegg inngår i en omfattende redegjørelse som administrasjonen la frem for kommunestyret. 

Jeg vil peke på at det pågår en omfattende omstillingsprosess som kommunestyret har vedtatt, administrasjonens redegjørelse var grundig og tvers gjennom saklig.  Da er det bare trist at et kommunestyremedlem tar ut en setning i redegjørelsen og forvrenger innholdet i den til det ugjenkjennelige, uten i det hele tatt å kommentere det saken faktisk dreide seg om. 

Det er overhode ingen tvil om at Kjell Arne Vinsnesbakk prøver å tillegge ansatte meninger og holdninger de ikke har, dessverre er det også slik at dette i ytterste konsekvens kan være svært skadelig for lokaldemokratiet i en liten kommune. 

Sosiale medier har stor makt, det har vi sett nok av ute i den store verden der «fake news» har fått stor plass og bidrar til å gjøre usannheter til sannhet i store deler av opinionen.

Dersom kommunestyret skal kunne gjennomføre de vedtak som til enhver tid er gjeldende, så er vi avhengig av å ha ansatte som står på natt og dag, dette gjelder absolutt hele den kommunale organisasjonen. De skal faktisk slippe å bli tildelt spark under beltestedet slik tilfellet var i denne saken. Jeg vil være tydelig på at slike ting ikke vil bli akseptert.