Midtre Gauldal leverer trygge og gode pleie- og omsorgstjenester

Midtre Gauldal leverer trygge og gode pleie og omsorgstjenester – og det skal vi fortsette med!
Meninger

Skrevet av Sivert Moen, ordfører i Midtre Gauldal kommune

I den senere tid har det vært flere innlegg i lokalpressen omkring pleie- og omsorgtjenestene i Midtre Gauldal hvor det er kommet påstander om at tjenestene ikke er gode nok.

Vi kjenner oss ikke igjen i denne beskrivelsen. Vi har gode rutiner og leverer trygg og god eldreomsorg i hele kommunen. Slik skal det være også i framtida.  

Vi har og skal fortsatt ha en trygg og god eldreomsorg i Midtre Gauldal. Endringene som kommunestyret har vedtatt i år, skal bidra til et kvalitativt bedre tilbud for de som trenger heldøgns pleie og omsorg. Dette tilbudet vil bli gitt på Støren.

Heldøgns pleie- og omsorgstjenester samles slik at vi kan utnytte ressursene våre bedre, ha tilgang på bredere og mer tverrfaglig kompetanse som leger/fysio/ergo mv. og beredskapen vil også bli bedre. 

Endringen av tjenestetilbudet heldøgns pleie og omsorg skal skje på en trygg og forutsigbar måte. Tilbudet den enkelte får baseres på faktiske behov utfra helse og egen evne til å mestre hverdagen. Slik vil vi at alle skal få en trygg, verdig og god alderdom.

Altså, når vi kommer dit at vi trenger omfattende helsehjelp og omsorg, er det godt å vite at vi kan få riktig og nødvendig hjelp og behandling uansett hvor vi i dag bor i kommunen. 

Det er kommunestyret som har trukket opp linjene for organiseringen av framtidens helse- og omsorgtjenester.

Der har alle bygdene en sentral rolle. I alle bygdene skal det være kommunale omsorgsboliger. Gjerne i tilknytning til våre oppvekstområder som da bidrar til å skape et helhetlig samfunn rundt oss alle.

Det er ingen tvil om at vi gjennom å styrke hjemmesykepleien og hjemmetjenesten nå vil være bedre rustet til å gi god omsorg til våre innbyggere, enten de bor i egen bolig på bygda, eller om de bor i en omsorgsbolig i et av bygdesentrene våre. 

I årene framover må både innbyggerne og frivilligheten involveres i eldreomsorgen og i arbeidet med å utvikle aldersvennlige lokalmiljø. Vi får flere eldre og det stiller store krav til de ressursene vi har.

Aldersvennlige samfunn krever at vi tenker nytt, satser på helsefremmende aktiviteter og forebygger mer for å sikre god helse slik at flest mulig kan bo hjemme lengst mulig. Bygda, sosialt fellesskap og frivilligheten vil være sentralt i dette.

De som ønsker nærmere opplysninger eller har spørsmål knyttet til våre helse og omsorgstjenester kan ta kontakt med Helse og Velferdskontoret tlf 72 40 33 00 eller kommunalsjef Svein Olav Johnsen mob 94 80 96 15. 

God jul og godt nyttår

Sivert Moen 
Ordfører 
Midtre Gauldal kommune