Stemmer ikke vekk tryggheten

De fleste forstår at det var uaktuelt for Bygdelista å stemme for et forslag som tok vekk bemanningen ved Singsås bo- og dagsenter.

MINNER OM: Varaordfører Harald Rognes (Bygdelista) minner om at samarbeidsavtalen mellom Sp, H, Frp og Bygdelista tilsier at «Bo- og dagsentrene i kommunen må sikres heldøgns bemanning når behovet tilsier det, og utvikles videre.»   Foto: John Lerli

Meninger

Leserinnlegg skrevet av Harald Rognes, varaordfører, Bygdelista

I Gauldalsposten 3. januar 2018 gjør Øystein Høen seg noen betraktninger rundt situasjonen ved Singsås bo- og dagsenter dersom bemanningen tas bort.

Dyrere tilbud på Støren

Høen er seksjonsleder ved Oslo Universitetssykehus. Høens konklusjon er at uten bemanning vil tryggheten forsvinne, og brukerne (beboerne) vil kunne få behov for et mye dyrere tilbud ved sykehjemmet på Støren hvor tilgangen på plasser dessuten er begrenset (nå 60 - opprinnelig 76).

Uansett budsjettforslag (og vedtak) har vi antagelig kommet i den posisjon at antall sykehjemsplasser kan bli ytterligere redusert.

Ordfører og varaordfører var invitert på 100-årsdagen til Per J. Singsaas på Singsås bo og dagsenter i 2. halvår 2017. Dette ble en veldig trivelig og verdig markering av Per. Singsås bo og dagsenter klarte å fylle Per sitt behov for tilsyn og hjelp helt til slutten av livet, og understreker noen av Øystein Høens poenger i artikkelen.

Ordføreren ønsker Arbeiderpartiet lykke til:

– Ingen grunn til å samarbeide mer med Bygdelista


Ordføreren har vært i lokalpressen med sterk kritikk av Bygdelista etter at vi sa NEI til 2 promille eiendomsskatt på boliger m.m. ut fra de konsekvenser dette ville få for den øvrige drift, og mener at dette er et brudd på samarbeidsavtalen Sp, H, Frp og Bygdelista.


I samarbeidsavtalen står det at «Vi vil søke å redusere eller fjerne eiendomsskatten på boliger og fritidsboliger i perioden.» Bygdelista foreslo derfor å redusere eiendomsskatten fra 4 til 3 promille i budsjettet for år 2018. For at rådmannen skulle få litt tid til å tilpasse driften, fant vi ikke at man kunne gå fortere frem, men dette forslaget ble nedstemt.

Avtalen tilsier også at «Samarbeidsgruppa forplikter seg til å legge frem felles budsjett i balanse», men den gir ingen part rett til å diktere betingelsene for de andre. Her handler det om å gi og ta, det er politikkens vesen.


Samarbeidsavtalen sier også at «Hovedutvalgene fortsetter som før». Avtalen legger videre opp til at hovedutvalgene skal få reell innflytelse. Her har det ikke vært en utvikling som skissert, tvert imot har våre partnere vedtatt en innskrenkning av politisk breddeinnflytelse, men for å unngå åpenbart avtalebrudd, er vedtaket i kraft fra kommende kommunestyreperiode.

Avtalen sikrer bemanning

Samarbeidsavtalen tilsier at «Bo- og dagsentrene i kommunen må sikres heldøgns bemanning når behovet tilsier det, og utvikles videre.»

Dette var et viktig punkt å få med for Bygdelista ved forhandlingene etter valget høsten 2015, da det klart signaliserer at bo- og dagsentrene har en viktig rolle å spille i fortsettelsen med å dekke behov utover det som brukere hensiktsmessig kan få dekket i eget hjem og før man blir pleietrengende.

På en slik bakgrunn forstår de fleste at det var uaktuelt for Bygdelista å stemme for et forslag som tok vekk bemanningen ved Singsås B og D.

Budsjettforslag 2018:

Hvordan drive billigere, men samtidig like bra?

Kronikk: Budsjettarbeidet er godt igang, og her er noen tanker om hvordan vi ønsker at utviklingen i Midtre Gauldal skal være.


Bygdelista hadde for 2018 tvert imot tanker om å bedre tilbudet ved Budal bo- og dagsenter ved at personer fra nærområdet kunne få avlastningstilbud med nattevakt her og at stell på dagtid kunne løses av hjemmetjeneste/hjemmesykepleie.

Det handler om å se muligheter og skape trivsel for folk, ikke bare se begrensninger. Budalingene er nært knyttet til bygda si.

Sint ordfører

Ordføreren er tydeligvis svært sint på Bygdelista. Bygdelistene er ideologisk et uttrykk for at interesser for sterke og livskraftige bygder ikke blir ivaretatt av de tradisjonelle partier, og i Midtre Gaudal har velgerne fått en god påminning om at Senterpartiet er et utmerket eksempel på dette.

Bygdelista varslet imidlertid i 3 omganger hvor viktig dette med bo- og dagsentrene var for oss uten at de øvrige samarbeidspartnere tok hensyn til dette.

Det beste vi da kunne oppnå var å stemme for et forslag som innebærer ny utredning. Denne utredning bør gjøres av eksterne fagpersoner med bred kompetanse.

Godt nyttår til dere alle.