Bør vise forståelse for frivillighetens arbeid

Idrettsrådet i Melhus vil oppfordre politikerne i Melhus til å prioritere økonomiske midler til idretten i budsjettet for 2018.

NYTT ANLEGG: I juni var det storstilt markering av det nye skyteanlegget som Flå skytterlag har bygd, og laget utfordret partienes gruppeledere til en skytekonkurranse. Etter innledende runder var det finale, og der vant Sigmund Gråbak (Melhuslista) mens Jorid Jagtøyen (Sp) og Jan Arne Bremnes (KrF) kom på henholdsvis andre- og tredjeplass. Kostnadsoverslaget på anlegget er 4,5 millioner kroner, og 2600 dugnadstimer er lagt ned. Et fåtall av politikerne hadde erfaring med å skyte på en skytebane.  Foto: Gunn Heidi Nakrem

Med tanke på ny Gimse skole er det naturlig at tilhørende idrettslag blir tatt med i prosessen.

Meninger

Leserinnlegg skrevet av Ruth Laila Berge, leder i Melhus idrettsråd

Vi ønsker å se Melhus kommune og Melhus idrettsråd som en helhet, hvor vi arbeider sammen for bedre folkehelse, flere aktive, involvering og integrering. Melhus idrettsråd er et idrettspolitisk organ som skal arbeide for idretten inn mot kommune og politikere.

Flå skytterlag feiret 125 år med jubileumsfest i nytt klubbhus

Lørdag feiret Flå skytterlag at de tidligere i år fylte 125 år. Feiringen fant sted i deres splitter nye klubbhus, og fokuserte mest på de 25 seneste årene etter forrige jubileum.


På grunn av store drifts- og vedlikeholdskostnader idrettslagene som har bygd anlegg selv har, kontra kommunale anlegg ber vi Melhus kommune indeksregulere rammen for driftstilskudd i 2018 i henhold til vanlig regnskapspraksis. Drift- og aktivitetstilskudd gis til idrettslagene basert på årsregnskap. Dette for å vise at Melhus kommune har forståelse for frivillighetens arbeid.

I samarbeidsavtalen mellom Melhus idrettsråd og Melhus kommune står det blant annet følgende under punktet behandlingsprosedyre: «Melhus kommune og IR skal behandle saker som spillemiddelsøknader, aktivitetsmidler og anleggsdisponeringer med mer». Vi viser for øvrig videre til samarbeidsavtalen og spesielt punktene «medvirkningssaker» og «informasjonsplikt».

Idrettsrådets rolle og oppgaver i lokalsamfunnet er å arbeide for best mulig forhold for idretten i kommunen. Vi skal være en arena for samarbeid mellom lagene, mellom lagene og de kommunale myndigheter og mellom lagene og idrettskretsen. Videre skal idrettsrådet styrke idrettens rolle og rammevilkår i lokalsamfunnet. Foreta prioriteringer på vegne av idrettslagene, dokumentere og synliggjøre idrettens lokale omfang, samt utvikle lokale idrettspolitiske handlingsprogram.

Etterlyser skytebaneutvalg

Melhus har 1640 medlemmer i skytterlag, og Svein Hovin etterlyser et samlingspunkt.


- Det er pr dags dato 6 påbegynte anlegg. Disse anleggene er Flå skytterlag, Hølonda skytterlag, Leik IL, Trønder-Lyn IL, Hovin IL og OL Gaula.

- Det er ønskelig at Melhus kommune kan se på en mulig opprettelse av et anleggsfond. Dette med tanke på videre utvikling og bygging av idrettsanlegg i privat regi.

- Interkommunale anlegg er et sterkt ønske fra Sør Trøndelag idrettskrets i forbindelse med bygging, dette muliggjør byg-ging av litt større og tyngre anlegg. Det forutsettes en god økonomistyring og god dialog med idretten før en eventuell avtale inngås.

- På lengre sikt ber vi om at det utarbeides et forslag om en ny tilskuddsordning til løypeutstyr og drift av løypene i kommunen. Tilskuddordningen bør utarbeides i samarbeid med Skaun og Orkdal kommune, slik at en kan få en tilnærmet enhetlig praksis. Ordningen kan gjerne bygge på Orkdal sin modell for tilskudd til drift, basert på antall kjørte løypemeter.

- Dekning av utgifter til løypeutstyr og løypekjøring vil vi nevne spesielt, siden dette er en sak som har vært diskutert en tid og har fått økt aktualitet. IL Leik, Skaun IL og Svorkmo /NOI og har i felles brev henvendt seg til Melhus, Skaun og Orkdal kommune hvor de ber om et interkommunalt løypesamarbeid. De nevnte lagene kjører løyper som krysser kommunegrensene. Temaet har også vært diskutert i de respektive idrettsråd.

- Med tanke på ny Gimse skole er det naturlig at tilhørende idrettslag blir tatt med i prosessen.

- Innendørs skytebane i til-knytning til bygging av et eventuelt garasjeanlegg for teknisk drift/ bygg og eiendom vil utløse tippemidler, noe som på sikt vil fremme skytemiljøet i Melhus kommune på en veldig positiv måte. Skytemiljøet er i stor framgang og behovet for en innendørs bane med standard som tilsier at turneringer og cuper kan avvikles kan være et stort løft for kommunen.

- Tilrettelegging for gode parkeringsmuligheter i tilknytning til turstier, og god framkommelighet er også viktig å få gjennomført i samarbeid med idretten og kommunen.

- Gauldal Seilflyklubb står i fare for å miste sitt område i Losen når E6 blir bygd med et eventuelt Lerskryss-forbindelse. Her må det også tenkes areal slik at denne gruppen idrett ivaretas.

Til slutt skal IR være en møteplass og utviklingsarena i skjæringspunktet mellom det offentlig og frivillig virke. I den forbindelse bør det vurderes om det er muligheter for opprettelse av en stilling som leder av Melhus idrettsråd lønnet av Melhus kommune i 20 – 30 prosent som jobber primært ut mot lag og organisasjoner. Arbeidsmengden både på dag og kveldstid er økende.

Arbeidet som leder i idrettsrådet er utfordrende og spennende og bør utføres på en god og hensiktsmessig måte for alle de frivillige som sammen legger ned et arbeid for at våre barn og ungdommer skal få en god opplevelse av ”lagspill”.

Vi ber om at det blir tilgodesett penger til idretten i Melhus i 2018, hvor Melhus idrettsråd innstiller overfor lag og organisasjoner i kommunen. Her vil anleggsplan for idrett vise hva som skal prioriteres de neste 4 år.

Idretten og frivillig arbeid genererer den største andelen av fysisk aktivitet som igjen produserer god og sunn folkehelse både for barn, ungdom, vokse og eldre. Vi må videreføre dette arbeid på en best mulig måte, både med tanke på tilrettelegging av tilbudet og logistikk. Her kan vi vise til både arealplan og rapport fra Sentio vedrørende livsstil og helse.

Vi er åpne for samtaler og kommer gjerne ut for å snakke med dere hvis ønskelig.