Først til framtida

Midtre Gauldal må satse hvis vi skal ha gode, trygge arbeidsplasser også i framtida.

NÆRING: Midtre Gauldal vil være vekstområdet for næringsliv i Trondheimsregionen i framtida, skriver Sivert Moen og Aina Midthjell Reppe i denne kronikken. Her skjærer Moen den første biten av det han kalte «næringskaka» da den store satsingen på Støren næringsområde ble presentert i sommer.  Foto: Marthe Eid

Bedriftene kommer ikke av seg selv.

Meninger

Kronikk skrevet av ordfører Sivert Moen og Aina Midthjell Reppe i Næringsforeningen i Trondheimsregionen, avdeling Midtre Gauldal

Fra nyttår i 2018 er Trøndelag ett fylke. Fylkespolitikerne og tunge aktører i næringslivet er nå opptatt av å bygge aksen mellom Orkanger og Steinkjer enda sterkere. Her bor over 65 prosent av innbyggerne i landsdelen. Med unntak av oppdrettsnæringen ligger de største arbeidsplassene og bedriftene også der. Vi som bor i Midtre Gauldal må satse hvis vi ønsker at kommunen vår skal ha gode, trygge arbeidsplasser også i framtida. Det er bakgrunnen for «Støren Næringsområde Sør».

Dette kan bli investeringene i Midtre Gauldal neste år

Kjøkken, Lysgården og ny barnehage er blant de store prosjektene som Midtre Gauldal kommune går i gang med i 2018.


Vi i Midtre Gauldal har noen viktige fortrinn. Det viktigste hinderet for vekst, omstilling og utvikling av næringslivet i Trondheimsregionen er mangel på tilgjengelige, gode arealer. Trondheim og nabokommunene får stadig flere innbyggere. Næringslivet presses ut til fordel for utbygging av private boliger. Hittil er dette blitt løst med å bruke matjord til utbygging. Stortinget har enstemmig krevd at denne utviklingen skal stanses. Vi i Midtre Gauldal har løsningen. 8000 dekar planområde uten å ta matjord.

Industri vil påvirke miljøet

Kronikk: Skal grenda Småplassene med kirkested, boliger, gardsbruk og nærområder lide samme forurensningsskjebne som Engan? spør Eivind Nyggard.


Mye av den beste jorda for matproduksjon i Trondheimsregionen er forsvunnet de siste tiårene. Vi i Midtre Gauldal, som er en betydelig landbrukskommune, ser behovet for å sikre norsk matproduksjon for framtida. Når Trondheim og Trøndelag skal ha utviklingsmuligheter for sitt næringsliv må det med andre ord finnes nye, gode arealer for både næring og boliger utenfor byen. Midtre Gauldal er løsningen på dette for Trondheimsregionen.


Utviklingen går i retning av at næringslivet vil trenge enda mer nytt areal fremover. Bystyret i Trondheim har vedtatt en kommunedelplan for Nyhavna som betyr at store, plasskrevende virksomheter må finne nytt sted å være. Regjeringen har besluttet at godsterminalen skal flyttes sør for byen, dermed må deler av næringslivet på Brattøra også flytte. Utfordringen er å finne areal som de skal flytte til. På Torgård er det stor usikkerhet om hvorvidt resterende areal for næring er bebyggbart. Det er begrensede muligheter for næringsareal i Melhus: Hofstad Næringspark er nesten fullt utnyttet, og kommunens ønske om å regulere nytt næringsareal på Øysand ble avvist av fylkesmannen.

Vår strategi er at vi vil ta posisjonen som næringskommunen sør for Trondheim:

Midtre Gauldal vil være vekstområdet for næringsliv i Trondheimsregionen i framtida. Vi ligger svært strategisk plassert. Nesten all import og eksport av varer til og fra Trøndelag og Nord-Norge går gjennom vår kommune. Ny E6 mellom Trondheim og Støren er under bygging, og vil redusere reisetiden fra vårt kommunesenter til byen ned mot en halv time. Trønderbanen skal elektrifiseres nord for Trondheim, vi håper på å få flytog fra Støren til Værnes med hyppige avganger.

Vi har god tilgang på stabil og kompetent arbeidskraft, og har gjennom en årrekke vist hvordan integrering av nye innbyggere skaper muligheter. Vi har et ambisiøst næringsliv som har omstillingsevne og kan levere varer og tjenester til nye virksomheter. Kommunen har de siste årene nesten satt ny norsk rekord i rask saksbehandling, og har et planområde på hele 8.000 dekar. «Støren Næringsområde Sør» er unikt: Vi tenker helhet i planleggingen, og vil se nytt næringsareal, boligareal og areal til offentlige virksomheter som skole og barnehage under ett. Og vi har som hovedambisjon å ta vare på dyrket og dyrkbar mark og en voksende befolkning.

Bedriftene kommer ikke av seg selv. Tvert imot er det sterke krefter som arbeider for at det meste av nye etableringer skal skje i aksen Orkanger-Steinkjer. Vi har valgt å møte utviklingen offensivt. Vi har hatt møter med sentrale aktører i utbyggingsprosesser i Trondheimsregionen, blant andre Nye Veier, Statens vegvesen, Bane NOR, Trondheim kommune og fylkeskommunen. Vi kommer til å fortsette med å jobbe mot eiendomsbransjen og enkeltbedrifter vi håper å trekke til kommunen vår. Målet er flere lønnsomme arbeidsplasser uten å ta matjord. Midtre Gauldal har ambisjon om å ta en ledende rolle i denne prosessen.

Vårt framtidsbilde er at i 2027 har vi firefelts vei fra Trondheim til Støren med en halv times reisetid til byen, flytog fra Støren til Værnes, et offensivt og vekstorientert næringsliv på Støren Næringsområde Sør og boliger, barnehager og skole tett på et av Trondheimsregionens beste og mest attraktive friluftsområder. Dette tror vi på, dette skal vi jobbe hardt for å lykkes med. Med dette vil Midtre Gauldal bidra til en bærekraftig utvikling og være en sentral aktør for et voksende næringsliv med boliger nær arbeidsplassen – uten å bygge ned våre ressurser for matproduksjon.