Ikke rovdyr som truer kulturlandskapet!

I Trønderbladet den 13. september kommer Sigurd Bostad med flere uriktige påstander knyttet til rovdyr, biologisk mangfold og kulturlandskap.

ULVEVALPER: Det er både faglig feil og særdeles spekulativt å påstå at rovdyr truer kulturlandskap og artsmangfold, skriver kronikkforfatteren. Her er tre ulvevalper i slettåsreviret i Trysil fotografert av Statens Naturoppsyn 18. mai i år. Det er påvist til sammen tolv valper i Osdalenreviret og Slettåsreviret i forbindelse med forvaltningens GPS-merking av ulv i områdene.  Foto: Statens naturoppsyn / NTB scanpix

KRONIKKFORFATTER: Arnodd Håpnes har skrevet denne kronikken. kronikken. 

Meninger

Skrevet av Arnodd Håpnes, biolog, Naturvernforbundet

For det første så er rovdyr en del av vårt biologiske mangfold. De fire store, ulv, bjørn, jerv og gaupe har vært her i tusenvis av år. De vandret inn sammen med mange andre arter da isen trakk seg tilbake for tusenvis av år siden. De hører til hos oss, og i naturens dynamiske økosystemer er det finstemte tilpasninger både når det gjelder produsenter, konsumenter og nedbrytere.


Elg, rein og hjort har levd sammen med og tilpasset seg en natur med blant annet jerv, ulv, bjørn og gaupe. Disse artene har hatt gjensidig påvirkning på hverandre i evolusjonens løp. Og i naturen er det slik at når noen spiser så blir andre spist. At både jerv, ørret, kjøttmeis og marihøne dreper andre dyr er en del av livet og naturens gang. De fleste av disse spiser ikke med kniv og gaffel, og det kan se brutalt ut når en svartbak svelger en fiskemåkeunge levende. Men sånn er det bare i naturen.

Kulturlandskap og artsmangfold: Bostad forsøker også å framstille det som om de fire store rovdyra truer kulturlandskap og tilhørende artsmangfold. Det er faglig feil. Det er de siste tiårene med en villet landbrukspolitikk som har ødelagt svært mange av våre verdifulle kulturlandskap med tilhørende artsmangfold. Gjødsling, monokulturdyrking og opphør av artsbevarende høstingsmetoder har vært noen negative hoveddrivere. Hovedtruslene mot artsmangfoldet i kulturlandskapene har vært og er fremdeles strukturendring, effektivisering og nedbygging, ikke rovdyr!

Naturvernforbundet har jobbet for bevaring av verdifulle kulturlandskap og alle andre rødlista arter og naturtyper i årevis. Blant annet gjennom å få en så god naturmangfoldlov som mulig, som skal sikre arter og en biologisk bedre naturforvaltning. Vi arbeider for å få flere utvalgte naturtyper og prioriterte arter, fordi mer natur trenger beskyttelse. Vi arbeider for mer økologisk jordbruk, der en aktiv bonde også er en bedre artsverner ved å dyrke verdifulle kulturlandskap med egnede metoder.

En fjerdedel av de trua artene lever i kulturlandskapet. Det som har ødelagt flest kulturlandskaper er endringer i landbruket og opphør av artsbevarende høstingsmetoder. Eller de gror igjen på grunn av manglende lønnsomhet, endringer i bruk og generelle strukturendringer i jordbruket. Mange trua kulturlandskapsarter lever i naturtyper som før ble brukt til fôrsanking eller blandingsbeiting av mange forskjellige husdyr. Dette er naturtyper som slåtteenger, slåttemyrer, beiteskoger, hagemarkskoger, høstingsskoger (styvingsskoger), strandenger, kystlynghei og naturbeitemarker. Ingen av disse naturtypene er ødelagt eller trues av rovdyr. Fremdeles er det i den rovdyrfrie Vestlands-naturen at særlig mange verdifulle kulturlandskaper fortsatt reduseres.

Jegerne må unngå å skape morløse kalver

Det er et viktig prinsipp at jegerne skal unngå å felle mordyr fra kalv. Likevel skjer dette for ofte.


Bruk av kunstgjødsel har ført til at mange sjeldne kulturlandskapsarter har fått store problemer, mens noen få «ugressarter» har overtatt, slik som hundekjeks. Noen verdifulle kulturlandskap er også redusert pga nedbygging. De sist verdifulle restene av artsrike kulturlandskaper er selvfølgelig svært bevaringsverdige. Men disse trues ikke av rovdyr, slik Bostad insinuerer, sitat: «Aldri har vel vårt naturmangfold krympet i større grad enn etter «gjenopprettelsen» av våre fire største rovviltarter! Vernes rovvilt som topper næringskjeder, er det på bekostning av byttedyr, plantearter og organismer som gir opphav.» Dette er påstander som ikke har rot i naturens virkelige verden eller i noen som helst vitenskap.

Naturvernforbundet mener at våre verdifulle kulturlandskap med truet artsmangfold må ivaretas. Det skal gjøres med kunnskap og bruk av høstingsmetoder og drift som faktisk opprettholder naturtypene og artene. Å forsøke å sette truede rovdyr opp mot andre rødlista arter, f.eks slike som lever i verdifulle kulturlandskap, er et solid bomskudd. Det er både faglig feil og særdeles spekulativt å påstå at rovdyr truer kulturlandskap og artsmangfold.


Ikke avklart hva som skjer med hundene

Dyretragedien i Synnerdalen