Steinbrudd og brudd på demokratiske spilleregler

Om man graver litt dypere i denne saken, er det flere foruroligende momenter som kommer til syne.

RAMLO FÅR STØTTE: Sigmund Gråbak er nå uforbeholdent ute og støtter Ramlo Sandtak AS sine planer, skriver Anne Sørtømme i kronikken.  Foto: Gunn Heidi Nakrem

Anne Sørtømme  Foto: Gunn Heidi Nakrem

Meninger

I Trønderbladet 8/8 har undertegnede et innlegg om det planlagte Koloåsen steinbrudd.


Samme dag har Trønderbladet en nettsak der Sigmund Gråbak går ut og støtter planene, slik han også gjorde i formannskapet da saken var opp til behandling. Som kjent er det Ramlo Sandtak AS som stod som forslagsstiller.

Jeg ser muligheten for at saken kan bli prøvd på nytt

Sigmund Gråbak (Melhuslista), debatten om Koloåsen steinbrudd


Om man graver litt dypere i denne saken, er det flere foruroligende momenter som kommer til syne, og som raskt peker i retning inhabilitet og korrupsjonslignende forhold. Ett problem er media, som ikke har stilt et eneste kritisk spørsmål om for eksempel interesser og forbindelser.

Neste problem er følgende forbindelser mellom Gråbak og Ramlo Sandtak AS:

Gråbak sitter som styreleder i selskapene Ler Utvikling AS og Uno AS. Han er også aksjeeier i Ler Utvikling AS, som igjen eier 100 % av aksjene i Uno AS. Begge disse selskapene er eiendomsselskaper på Ler.

Så har vi brødrene Per Håvard D. Ramlo og Tore Ramlo som eier Ramlo Sandtak AS, samt sitter som henholdsvis styreleder og daglig leder i dette selskapet. Ramloene har hvert sitt holding-selskap/AS (Industriveien 65 Holding AS og Industriveien 63 AS) med 100 % eierskap. Disse selskapene eier igjen totalt 40 % av Ler Utvikling AS. Ramlo-brødrene er også styremedlemmer i Ler Utvikling AS og Uno AS (Kilde: Proff.no, offisiell distribuør av foretaksinformasjon fra Brønnøysundregistrene).

Ramlo investerer altså i eiendomsselskapene på Ler. Dette genererer inntekter til Gråbak, men dette går via to selskaper før de når han som aksjeeier. Gråbak er nå uforbeholdent ute og støtter Ramlo Sandtak AS sine planer.

Gråbaks sterke engasjement i saken (jfr. hans eget leserinnlegg 8/8), er lett å tro bunner like mye i helt andre ting enn hovinsbyggens ve og vel. Vi har en tendens til å kalle slike forhold «kameraderi» i Norge. Selv mener jeg det ligger langt nærmere korrupsjon, og det er langt mer alvorlig. Transparency International bruker begrepet «vennskapskorrupsjon» om slike forhold. Den generelle definisjonen Transparency International bruker om korrupsjon er ««Korrupsjon er misbruk av makt i betrodde stillinger for personlig gevinst».

Den norske straffeloven ligger også nært opp til dette, og har to definisjoner av korrupsjon, hvorav den ene lyder: «Å gi eller tilby noen en utilbørlig fordel i anledning av utøvelsen av stilling, verv eller utføringen av oppdrag».

Ingen kan i denne saken anklages for å holde noe skjult for offentligheten, all den tid rolleforbindelsene er offentlige og lett tilgjengelige, om man tar seg bryet med å sjekke. Men at Ramlo her får fordeler av sin forbindelse, det skal man være bra naiv for å unngå å tenke. Gråbak får iallfall fordeler av Ramlo når de investerer i Ler Utvikling. Og når heller ikke media her evner å tørke duggen av brillene, da forsterker det ytterlige det demokratiske problemet.

Nå er jeg smertelig klar over at jeg setter frem antagelser, og det av en art som nok vil oppfattes alvorlig. Det har jeg en svært høy terskel for å gjøre. Men med ovennevnte opplysninger som bakteppe, er det på høy tid at dette problematiseres, og det er det eneste riktige i denne saken. Det er også min plikt som folkevalgt å bidra til at alle relevante fakta synliggjøres.

På toppen av dette kommer det momentet at Gråbak og alle vi andre som har en rolle som folkevalgt, har et tillitsansvar. Folk må han en grunn til å levere stemmeseddelen, slike saker undergraver sterkt tilliten til politikere. Og hva tillit angår, fikk Gråbak vurdert sin habilitet da han var med og behandlet saken i formannskapet? Lovverket åpner for å bruke skjønn når habilitet blir vurdert. Man kan bli inhabil hvis det foreligger «andre særegne forhold som er egnet til å svekke tilliten til [tjenestemannens] upartiskhet». Jeg mener altså at det er høyst betimelig å stille spørsmål ved Gråbaks upartiskhet her.

Og til ordfører: Ap stemte i formannskapet (sammen med Høyre og KrF) for at det ikke skal fastsettes planprogram for Koloåsen steinbrudd nå, nettopp begrunnet med at store arealinngrep skal vurderes i en helhetlig sammenheng. Hvordan forklares da dette utspillet fra Hovin Arbeiderlag (TB 1/8)?

Koloåsen steinbrudd

Formannskapet i Melhus kommune vedtok på formannskapsmøte den 28/3-2017 å ikke igangsette planprogram for Koloåsen steinbrudd.


 Er da innforstått med at ordfører ikke har noen formell rolle i Hovin Arbeiderlag i form av styreverv, men våger å anta at det er en viss kontakt. Leder i Hovin Arbeiderlag er også kommunestyrerepresentant for Ap.

Anne Sørtømme, fortsatt beboer ved Tømmesdalsvegen og kommunestyrerepresentant for SV