Vi skal ikke utrydde kongeørna

Det er bra med et prøveprosjekt der det kan gis fellingstillatelse på kongeørn.

KOMGEØRN: Prosjektet skal ikke utrydde kongeørna. Kongeørna er fredet på lik linje med de andre store rovdyrene i Norge, skriver innleggsforfatteren.  Foto: Juan Lacruz, Wikipedia

Meninger

Prosjektet skal ikke utrydde kongeørna. Kongeørna er fredet på lik linje med de andre store rovdyrene i Norge.

Men det er gjennom rovdyrpolitikken åpnet for en forvaltning som skal ta hensyn både til rovdyrbestanden og beitedyra. Gjennom dette prosjektet KAN det gis fellingstillatelse for å forhindre lidelser på beitedyra, men dette er ikke noe som skal gjennomføres for å regulere bestanden.

Manglende toleranse for dyr

Sommeren har som vanlig vært preget av klagesaker på dyr.  Måker som lager lyd og beskytter ungene sine, kanadagås som har tilhold i parker og på strender, grågås som beiter på innmark. 


Miste jobben

Det er merkelig å lese at blant de mange argumenter imot denne forsøksordningen, er at de som driver turistnæringer er redd for å miste jobben sin om det tas ut ørn/skadegjørere. Hva med de som lever av sauehold eller reindrift, det er færre og færre, og disse næringene utfører et viktig samfunnsoppdrag, nemlig å produsere mat til landets befolkning.

Egoist eller glemsk?

Plastpose med innhold.


Stortinget har forpliktet seg i forhold til økt matproduksjon, større selvforsyningsgrad og aktivt bruk av beiteressursen over hele landet. Dette samfunnsmålet kan kun oppfylles gjennom en balansert rovdyrforvaltning, herunder også aktiv forvaltning av kongeørn.

Pålagt å beskytte

I Rissa foreksempel, har de tap opp i mot 30 prosent på lam som hovedsakelig er tilskrevet kongeørna, både som direkte og indirekte dødsårsak. Dette er uholdbart både for lamma og for bøndene. Slik det er for reineierne også. Det er også relevant å ta med Småfeforskriften i denne debatten. Den sier i §26 Forebyggende tiltak; «Dyr som ikke holdes i bygninger skal, når det er nødvendig og mulig, beskyttes mot rovdyrangrep, helsefare, osv.» Altså er dyreeier pålagt å beskytte mot rovdyrangrep, men samtidig sier samme forskrift §24 at dyra skal beite ute i minimum 16 beiteuker.

Dermed bryter dyreeier en forskrift uansett om det gjøres noe eller ikke.

Beholde ørna

Skal vi fortsatt ha beitenæringer, norsk matproduksjon og levende bygder må vi kunne ha to tanker i hodet på en gang, vi må åpne for forebygging av skader på beitedyra og også et fokus på å beholde en ønsket stamme av kongeørn. Dette mener jeg ivaretas i dette forsøket.

Gunn Iversen Stokke, Senterpartiet i Sør-Trøndelag