Ny E6 gjennom Melhus kommune (atter en gang)

Kjære lokalpolitikere, det er ingen skam å snu!

HVA ER BEST? Bør E6 ligge på vestsida eller østsida av Gaula? Innleggsforfatteren mener østalternativet er best, ikke minst fordi det er billigst.  Foto: Gunn Heidi Nakrem

Meninger

Helt fra de tre «korridorforslagene» lå på bordet har undertegnede ment at «øst-alternativet» har vært den beste løsningen for ny E6 gjennom Melhus kommune. Først og fremst fordi det sannsynligvis vil være det billigste alternativet, dernest fordi vi samtidig får flomsikret store deler av jordbruksarealet på østsiden av Gaula. Kostnadsbildet med vei gjennom fjell på østsiden eller en overgang til vestsiden sør for Kvål med tilhørende tunneler er ikke godt nok belyst. Jeg har så langt ikke sett noen sammenlignbare kalkyler av disse to alternativene satt opp mot den valgte korridoren.

At ingen i Melhus kommunestyre ser «den utstrakte hånden» Nye Veier rekker frem for å få til en byggestart innenfor en rimelig tidsperiode er merkelig. Nye Veier sier i klartekst at kostnadene for hele strekningen må ned for at det skal bli aktuelt med oppstart innenfor de tidsrammer kommunen ser for seg. Det er vel og bra at ordføreren går for «full pakke» men han ignorerer fullstendig alle signaler som kommer fra Nye Veier om kostnadskutt. Skal det bygges ny E6 gjennom Melhus innenfor en ønsket periode må politikerne være villige til å svelge noen kameler og gjøre de endringene som Nye Veier kan leve med.

Det første de bør gjøre er å stanse innløsning av eiendommer i en trase som mest sannsynlig aldri vil bli utbygd. Det vil i ettertid vise hvor inkompetente en del av våre lokalpolitikere har vært hvis ikke dette stanses frem til alle planer og kostnader er godkjent og oppstartsdato er satt. Ut fra de krav og de innspill som nå er kommet bl.a. fra Nye Veier så er det kommunestyrets plikt å gjøre de tiltak som kreves for en forsvarlig utbygging av dette veistykket.

Jeg tror helt sikkert at ny vei vil bli bygget også med dagens valgte korridor og kostnad, men det vil ta tiår før den vil bli realisert. Det vil være bilpendlere, yrkessjåfører, pensjonister, skoleelever, husmødre- og fedre, kort sagt du og jeg som bor i distriktet som må ta de største kostnadene gjennom bompengeinnkreving i mange år fremover.

Så kjære lokalpolitikere: Det er ingen skam å snu!

Cato Sannes